Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.09 31.12.10 31.12.11  (i mill. kroner) Note 31.12.11 31.12.10 31.12.09
1.107 2.112   1.519 Kontanter og fordringer på sentralbanker   1.519 2.112 1.107
2.477 2.894   5.033 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   2.557 420 153
59.304 67.443   70.793 Brutto utlån til kunder 5,8 73.105 69.847 61.782
-193 -186   -151  - Individuelle nedskrivninger 6,7,8 -172 -222 -219
-273 -273   -273  - Nedskrivning på grupper av utlån 6 -290 -290 -289
58.838 66.983   70.369 Netto utlån til kunder   72.643 69.336 61.275
14.751 17.036   12.918 Sertifikater og obligasjoner  9 12.918 16.980 14.727
1.150 1.825   3.698 Derivater   3.697 1.825 1.149
  563   625 546 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2,10 611 618 505
1.914 2.156   2.822 Investering i eierinteresser   4.259 3.526 2.921
  858   969   1.203 Investering i konsernselskaper   - - -
  447   447 447 Goodwill   492 460 460
956 1.343 1.142 Øvrige eiendeler 11 2.759 2.722 2.212
83.060 96.390 99.697 Eiendeler   101.455 97.997 84.509
6.992 8.743   6.232 Innskudd fra kredittinstitusjoner   6.232 8.743 6.992
4.318 4.318   2.886 Innlån bytteordning med staten   2.886 4.318 4.318
37.382 43.028   48.114 Innskudd fra og gjeld til kunder 12 47.871 42.786 37.227
23.358 27.941   28.148 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 13 28.148 27.941 23.358
  712 1.684   3.158 Derivater   3.158 1.684 712
1.346 1.337   1.544 Annen gjeld 14 2.122 1.922 1.843
3.875 2.758   2.690 Ansvarlig lånekapital 13 2.690 2.758 3.875
77.984 89.809 92.773 Sum gjeld   93.107 90.152 78.326
1.736 2.373   2.373  Eierandelskapital    2.373 2.373 1.736
  -2   -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    0 0 -2
  -   182 183  Overkursfond    183 182 -
  877 1.159   1.457  Utjevningsfond    1.457 1.159 877
  174   285 190  Avsatt utbytte   190 285 174
27   192   40  Avsatt gaver    40 192 27
2.155 2.345   2.611  Grunnfondskapital    2.611 2.345 2.155
  110 45   70  Fond for urealiserte gevinster    85 66 124
  -   - -  Annen egenkapital    1.274 1.147   1.052
       Minoritetsandel    135 97 42
5.076 6.581   6.924  Sum egenkapital    15 8.348 7.846 6.183
83.060 96.390   99.697  Gjeld og egenkapital    101.455 97.997 84.509

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN