Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Morbank   Konsern 
31.12.09 31.12.10 31.12.11   31.12.11 31.12.10 31.12.09
193 193 186 Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden 222 219 215
4 24 9 + Økt nedskrivning på engasjement hvor det tidl. er nedskrevet 10 34 9
8 21 26 - Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder 28 22 10
85 29 57 + Nedskrivning på engasjement hvor det tidligere ikke er nedskrevet 59 38 94
81 39 75 -  Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er nedskrevet 91 46 89
193 186 151 Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden 172 222 219
233 123 85 Konstaterte tap i perioden 117 138 250

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN