Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2010 31.3.10 31.3.11  ( i mill. kroner) Note 31.3.11 31.3.10 2010
  3.226   724 870  Renteinntekter   886   748 3.315
  2.110   449 560  Rentekostnader    559   449 2.105
  1.116   274 311  Netto renteinntekter    327   300 1.210
  573   137 141  Provisjonsinntekter    192   178 766
  74   17 16  Provisjonskostnader    18   18 81
  24   3 8  Andre driftsinntekter    47   35 170
  524   124 132  Netto provisjons- og andre inntekter    221   194 855
  191   33 6  Utbytte    3   1 43
  -   - -  Inntekt av eierinteresser    54   41 249
  221   7 42  Netto verdiendring på finansielle eiendeler  12,13 62 -6 197
  411   40 47  Netto avk. på finansielle investeringer    118   36 490
  2.051   438 490  Sum inntekter    666   529 2.555
  493   145 142  Personalkostnader    12 198   195 711
  278   66 68  Administrasjonskostnader    86   83 339
  171   38 53  Andre driftskostnader    65   44 218
  942   249 263  Sum driftskostnader før inntektsføring AFP i 2010    348   323 1.268
-117 -106 -  Innteksføring AFP-forpliktelse i 2010    - -117   -128
  825   143 263  Sum driftskostnader    348   206 1.140
  1.226   295 227  Resultat før tap    318   323 1.414
  108   56   -10  Tap på utlån, garantier m.v.    1   -6   68 132
  1.118   239 237  Resultat før skatt   11 325   255 1.282
  235   61 65  Skattekostnad    70   67 260
  882   178 172  Periodens resultat    255   188 1.022
       Majoritetens andel av periodens resultat    248   188 1.017
       Minoritetens andel av periodens resultat    6   1 5
               
       Resultat pr egenkapitalbevis    1,64 1,09 6,43

 Utvidet resultatregnskap*

Morbank      Konsern
2010 31.3.10 31.3.11  ( i mill. kroner) 31.3.11 31.3.10 2010
882 178 172  Periodens resultat         255         188      1.022
            -             -            -  Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg             9             -            -
       Andre inntekter og kostnader tilknyttede       
            -             -            -  foretak og felleskontrollert virksomhet             6          -19         -29
            -             -            -  Sum øvrige resultatposter ført mot egenkapitalen           15          -19         -29
        882         178        172  Totalresultat         270         169        993
       Majoritetens andel av periodens totalresultat         263         169        987
       Minoritetens andel av periodens totalresultat             6             1            5

*  Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.

Nøkkeltall

Morbank      Konsern
2010 31.3.10 31.3.11 I prosent av snitt forvaltningskapital: 31.3.11 31.3.10 2010
1,24 1,32 1,31 Netto renteinntekter 1,36 1,41 1,33
0,58 0,59 0,56 Netto provisjons- og andre inntekter 0,92 0,92 0,94
0,46 0,19 0,20 Netto avk. på finansielle investeringer 0,49 0,17 0,54
1,11 1,19 1,11 Sum driftskostnader (før inntektsføring AFP i 2010) 1,45 1,52 1,50
1,36 1,42 0,96 Resultat før tap 1,32 1,53 1,55
0,12 0,27 -0,04 Tap på utlån, garantier m.v. -0,03 0,32 0,15
1,24 1,15 1,00 Resultat før skatt  1,35 1,20 1,40
0,40 0,57 0,54 Kostnader (eks tilbakeføring AFP i 2010) / inntekter 0,52 0,61 0,45
64 % 63 % 65 % Innskuddsdekning 63 % 61 % 61 %
15,1 % 14,0 % 10,7 % Egenkapitalavkastning 13,2 % 12,1 % 14,6 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN