Resultater fra kvartalsregnskapene

 

Konsern ( i mill. kroner) 1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009
Renteinntekter  886 894 869 804 748 764 781 843 1.028
Rentekostnader 559 601 549 506 449 448 450 543 696
Netto renteinntekter 327 293 320 297 300 316 331 300 333
Provisjonsinntekter 192 199 197 193 178 209 175 172 149
Provisjonskostnader 18 23 21 19 18 30 17 19 18
Andre driftsinntekter 47 47 34 54 35 30 32 40 30
Netto provisjons- og andre inntekter 221 222 210 229 194 209 190 193 161
Utbytte 3 0 0 42 1 0 1 4 1
Inntekt av eierinteresser 54 83 69 57 41 78 203 69 -2
Netto verdiendring på finansielle eiendeler 62 115 55 32 -6 75 103 74 36
Netto avk. på finansielle investeringer 118 198 125 131 36 153 307 147 35
Sum inntekter 666 713 655 657 529 678 828 640 529
Personalkostnader 198 137 191 177 78 179 180 191 174
Administrasjonskostnader 86 98 76 81 83 79 77 78 84
Andre driftskostnader 65 76 52 45 44 64 45 50 49
Sum driftskostnader 348 311 320 303 206 323 303 319 307
Resultat før tap 318 402 335 354 323 355 526 320 222
Tap på utlån, garantier m.v. -6 25 12 28 68 39 55 73 110
Resultat før skatt  325 377 323 327 255 316 471 247 112
Skattekostnad 70 60 67 66 67 65 65 42 37
Periodens resultat 255 318 256 260 188 251 406 205 74

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN