Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2009 4.kv.10 4.kv.11 2010 2011 ( i mill. kroner) Note 2011 2010 4.kv.11 4.kv.10 2009
  3.314 874 991   3.226 3.713 Renteinntekter    3.780   3.315 1.007 894 3.416
  2.142 602 691   2.110 2.502 Rentekostnader   2.499   2.105 691 601 2.137
  1.172 272 299   1.116 1.211 Netto renteinntekter   1.281   1.210 316 293 1.279
  524 144 121   573 544 Provisjonsinntekter     778   766 188 199 706
  78 20 23   74 75 Provisjonskostnader     83   81 25 23 84
  17 6 17   24 39 Andre driftsinntekter     224   170 69 47 134
  463 130 115   524 508 Netto provisjons- og andre inntekter     919   855 232 222 756
  163 0 0   191 260 Utbytte     36   43 2 0 6
  - - -   - - Inntekt av eierinteresser 2   290   249 119 83 349
  294 111 64   221 177 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 2   262   197 103 115 287
  457 111 65   411 437 Netto avk. på finansielle investeringer     588   490 224 198 642
  2.092 512 479   2.051 2.156 Sum inntekter   2.789   2.555 772 713 2.677
  536 79 114   376 528 Personalkostnader 2   810   583 196 137 725
  270 82 98   278 315 Administrasjonskostnader     381   339 114 98 320
  183 50 82   171 245 Andre driftskostnader     291   218 103 76 208
  988 212 294   825 1.089 Sum driftskostnader 4 1.482   1.140 412 311 1.253
  1.104 300 185   1.226 1.068 Resultat før tap   1.306   1.414 360 402 1.424
  254 20 22   108 12 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7   27   132 26 25 277
  850 280 163   1.118 1.055 Resultat før skatt  3 1.279   1.282 333 377 1.147
  180 57 52   235 235 Skattekostnad     255   260 54 60 210
  669 224 111   882 820 Periodens resultat   1.024   1.022 279 318 937
          Majoritetens andel av periodens resultat   1.016   1.017 277 317 931
          Minoritetens andel av periodens resultat   8   5 2 1 6
                       
          Resultat per egenkapitalbevis   6,61 6,43 1,80 2,05 6,73
          Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   6,56 6,40 1,79 2,05 6,69

Utvidet resultatregnskap*

Morbank      Konsern
2009 4.kv.10 4.kv.11 2010 2011 ( i mill. kroner)   2011 2010 4.kv.11 4.kv.10 2009
669 224 111 882 820 Periodens resultat 1.024   1.022 279 318 937
  - - -   - - Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg -6   7 0 -  
          Andre inntekter og kostnader tilknyttede          
  - - -   - - foretak og felleskontrollert virksomhet -19 -29   -8 4 16
  - - -   - - Sum øvrige resultatposter ført mot egenkapitalen -25 -22   -8 4 16
  669 224 111   882 820 Totalresultat   999   1.000 271 322 953
          Majoritetens andel av periodens totalresultat   991   994 269 321 947
          Minoritetens andel av periodens totalresultat   8   5 2 1 6

*  Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.

Nøkkeltall

Morbank    Konsern
2009 4.kv.10 4.kv.11 2010 2011 I prosent av snitt forvaltningskapital: 2011 2010 4.kv.11 4.kv.10 2009
1,37 1,14 1,21 1,24 1,25 Netto renteinntekter 1,30 1,33 1,26 1,21 1,48
0,54 0,55 0,47 0,58 0,52 Netto provisjons- og andre inntekter 0,93 0,94 0,92 0,92 0,87
0,53 0,47 0,26 0,46 0,45 Netto avk. på finansielle investeringer 0,60 0,54 0,89 0,82 0,74
1,16 0,89 1,19 0,92 1,12 Sum driftskostnader  1,51 1,25 1,64 1,29 1,45
1,29 1,26 0,75 1,36 1,10 Resultat før tap 1,33 1,55 1,43 1,66 1,64
0,30 0,08 0,09 0,12 0,01 Tap på utlån, garantier m.v. 0,03 0,15 0,10 0,10 0,32
0,99 1,18 0,66 1,24 1,09 Resultat før skatt  1,30 1,40 1,32 1,56 1,32
0,47 0,41 0,61 0,40 0,50 Kostnader/ inntekter 0,53 0,45 0,53 0,44 0,47
63 %     64 % 68 % Innskuddsdekning 65 % 61 %     60 %
13,7 % 13,8 % 6,5 % 15,1 % 12,3 % Egenkapitalavkastning 12,8 % 14,6 % 13,6 % 16,6 % 16,2 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN