Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern ( i mill. kroner) 4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv 
  2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009
Renteinntekter  1.007 978 910 886 894 869 804 748 764
Rentekostnader 691 657 592 559 601 549 506 449 448
Netto renteinntekter 316 320 318 327 293 320 297 300 316
Provisjonsinntekter 188 200 199 191 199 196 193 178 209
Provisjonskostnader 25 21 19 18 23 21 19 18 30
Andre driftsinntekter 69 56 52 48 47 35 54 35 30
Netto provisjons- og andre inntekter 232 234 232 221 222 210 229 194 209
Utbytte 2 0 31 3 0 0 42 1 0
Inntekt av eierinteresser 119 49 69 54 83 69 57 41 78
Netto verdiendring på finansielle eiendeler 103 73 25 62 115 55 32 -6 75
Netto avk. på finansielle investeringer 224 122 125 118 198 125 131 36 153
Sum inntekter 772 676 675 666 713 655 657 529 678
Personalkostnader 196 209 208 198 137 191 177 78 179
Administrasjonskostnader 114 86 96 86 98 76 81 83 79
Andre driftskostnader 103 66 57 65 76 52 45 44 64
Sum driftskostnader 412 361 361 348 311 320 303 206 323
Resultat før tap 360 315 314 318 402 335 354 323 355
Tap på utlån, garantier m.v. 26 8 -1 -6 25 12 28 68 39
Resultat før skatt  333 306 315 325 377 323 327 255 316
Skattekostnad 54 66 65 70 60 67 66 67 65
Periodens resultat 279 240 250 255 318 256 260 188 251

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN