Hovedtall

  31.03.11 31.03.10 2010
Resultatsammendrag mill kr % mill kr % mill kr %
Netto renteinntekter 327 1,36 300 1,41 1.210 1,33
Netto provisjons- og andre inntekter 221 0,92 194 0,92 855 0,94
Netto avk. på finansielle investeringer 118 0,49 36 0,17 490 0,54
Sum inntekter 666 2,77 529 2,50 2.555 2,80
Sum driftskostnader 348 1,45 206 0,97 1.140 1,25
Resultat før tap 318 1,32 323 1,53 1.414 1,55
Tap på utlån, garantier m.v. -6 -0,03 68 0,32 132 0,15
Resultat før skatt  325 1,35 255 1,20 1.282 1,40
Skattekostnad 70 0,29 67 0,32 260 0,28
Periodens resultat 255 1,06 188 0,89 1.022 1,12
             
Nøkkeltall 31.03.11   31.03.10   2010  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 1) 13,2 %   12,1 %   14,6 %  
Kostnadsprosent 2) 52 %   61 %   45 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 68.553   61.886   69.847  
Brutto utlån inkl Boligkreditt 88.606   79.560   87.665  
Innskudd fra kunder 42.900   37.606   42.786  
Innskuddsdekning 63 %   61 %   61 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl Boligkreditt) 11,4 %   10,0 %   13,2 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 14,1 %   4,8 %   14,9 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 96.224   84.749   91.317  
Forvaltningskapital 94.455   84.957   97.992  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt            
Tapsprosent utlån -0,01 %   0,33 %   0,16 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 3) 0,54 %   0,42 %   0,57 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,23 %   0,87 %   0,24 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  12,5 %   13,5 %   13,0 %  
Kjernekapitalprosent  10,6 %   11,0 %   10,9 %  
Kjernekapital 7.330   6.880   7.286  
Netto ansvarlig kapital 8.638   8.418   8.646  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 54   55   54  
Antall årsverk 1.057   1021   1035  
             
Egenkapitalbevis (EKB) 4) 31.3.11 31.3.10 2010 2009 2008 2007
Egenkapitalbevisbrøk  61,3 % 61,4 % 61,4 % 54,8 % 56,3 % 54,2 %
Antall utstedte bevis ( mill.) 94,90 94,90 94,90 69,43 57,86 53,98
Børskurs 50,00 48,00 54,00 49,02 22,85 54,65
Børsverdi (mill. kroner) 4.745 4.555 5.124 3.749 1.750 3.900
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 49,34 45,21 50,60 44,89 40,03 38,35
Resultat per EKB 1,64 1,09 6,43 6,73 4,49 6,16
Utbytte per EKB     3,00 2,27 1,51 4,24
Pris / Resultat per EKB 7,60 11,02 8,40 7,29 5,09 8,87
Pris / Bokført egenkapital 1,01 1,06 1,07 1,09 0,57 1,43
1) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
2) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter
3)  Mislighold og tapsutsatte eng. er rapportert på grunnlag av brutto utlån og trukne garantier
4) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner. Antall bevis er ikke omregnet
 
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN