Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern 
31.12.10 30.6.10 30.6.11 (i mill. kroner) 30.6.11 30.6.10 31.12.10
882 485 556 Periodens resultat etter skatt   505 449 1.022
31 15 18 Av- og nedskrivninger   40 18 47
108 79 -15 Tap på utlån/garantier -7 96 132
1.022 580   559 Tilført fra årets virksomhet   538 563 1.201
-1.032 -1.114 -5 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -112 -1.112 -959
981 849 189 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld 71 925 1.013
-8.254 -2.747 1.172 Reduksjon/(økning) utlån 1.251 -2.643 -8.193
-417 -216 -1.064 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -1.040 -125 -267
5.646 4.047 3.105 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 3.204 4.046 5.558
1.751 3.835 -1.108 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst. -1.108 3.835 1.751
-2.285 -187 2.048 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner 1.992 -155 -2.252
-2.587 5.046 4.895 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet 4.796 5.334 -2.148
-107 -27 -30 Investering i varige driftsmidler -87 -149 -265
  -   -   - Innbetalinger fra salg av bygninger/driftsmidler   -   - 2
-353 -314 -834 Reduksjon/(økning) tilknyttede- og/konsernselskaper -689 -469 -605
-37 -60 57 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser 40 -50 -87
-497 -401 -807 B) Netto likviditetsendring investeringer -736 -669 -955
133 224 -242 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital -242 224 133
-1.250 -1.250   - Statens Finansfond   - -1.250 -1.250
823   811   - Innbetalinger knyttet til egenkapitalbevis    -   811 823
-173 -173 -285 Utbetalt utbytte -285 -173 -173
-27 -27 -192 Besluttet gaveutdeling -192 -27 -27
  -   4   Korrigering EK    28 -17 19
4.583 460 -1.559 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld -1.559 460 4.583
4.089 48 -2.278 C) Netto likviditetsendringer finansiering -2.249 27 4.107
1.005 4.693 1.810 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året 1.810 4.693 1.005
1.107 1.107 2.112 Likviditetsbeholdning per 01.01 2.112 1.107 1.107
2.112 5.800 3.922 Likviditetsbeholdning per utgangen av kvartalet 3.922 5.800 2.112
-1.005 -4.693 -1.810 Endring -1.810 -4.693 -1.005

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN