Hovedtall

  2011 2010 2009
Resultatsammendrag mill kr % mill kr % mill kr %
Netto renteinntekter 1.281 1,30 1.210 1,33 1.279 1,48
Netto provisjons- og andre inntekter 919 0,93 855 0,94 756 0,87
Netto avk. på finansielle investeringer 588 0,60 490 0,54 642 0,74
Sum inntekter 2.789 2,83 2.555 2,80 2.677 3,09
Sum driftskostnader 1.482 1,51 1.140 1,25 1.253 1,45
Resultat før tap 1.306 1,33 1.414 1,55 1.424 1,64
Tap på utlån, garantier m.v. 27 0,03 132 0,15 277 0,32
Resultat før skatt  1.279 1,30 1.282 1,40 1.147 1,32
Skattekostnad 255 0,26 260 0,28 210 0,24
Periodens resultat 1.024 1,04 1.022 1,12 937 1,08
             
Nøkkeltall 2011   2010   2009  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 1) 12,8 %   14,6 %   16,2 %  
Kostnadsprosent 2) 53 %   45 %   47 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 73.105   69.847   61.782  
Brutto utlån inkl SpareBank 1 Boligkreditt 95.232   87.665   77.429  
Innskudd fra kunder 47.871   42.786   37.227  
Innskuddsdekning 65 %   61 %   60 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl Boligkreditt) 8,6 %   13,2 %   8,6 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 11,9 %   14,9 %   5,5 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 98.465   91.317   86.679  
Forvaltningskapital 101.455   97.997   84.509  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SpareBank 1 Boligkreditt            
Tapsprosent utlån 0,03 %   0,16 %   0,31 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 3) 0,36 %   0,57 %   0,49 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,21 %   0,24 %   0,57 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  12,0 %   13,0 %   13,6 %  
Kjernekapitalprosent  10,4 %   10,9 %   10,4 %  
Kjernekapital 7.865   7.283   6.730  
Netto ansvarlig kapital 9.055   8.643   8.730  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 54   54   55  
Antall årsverk 1.109   1.035   1016  
             
Egenkapitalbevis (EKB) 4) 2011 2010 2009 2008 2007  
Egenkapitalbevisbrøk  60,6 % 61,3 % 54,8 % 56,3 % 54,2 %  
Antall utstedte bevis ( mill.) 94,92 94,90 69,43 57,86 53,98  
Børskurs 39,30 54,00 49,02 22,85 54,65  
Børsverdi (mill. kroner) 3.731 5.124 3.749 1.750 3.900  
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 54,44 50,60 44,89 40,03 38,35  
Resultat per EKB 6,61 6,43 6,73 4,49 6,16  
Utbytte per EKB 2,00 3,00 2,27 1,51 4,24  
Pris / Resultat per EKB 5,94 8,40 7,29 5,09 8,87  
Pris / Bokført egenkapital 0,72 1,07 1,09 0,57 1,43  

1) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital   
2) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter   
3) Mislighold og tapsutsatte eng. er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån overført SpareBank 1 Boligkreditt og trukne garantier  
4) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner. Antall bevis er ikke omregnet  

© SpareBank 1 SMN