Styrets beretning

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 325 mill. kroner (255 mill. kroner)
 • Overskudd 1. kvartal 255 mill. kroner (188 mill. kroner).
 • Avkastning på egenkapitalen 13,2 % (12,1 %).
 • Vekst i utlån 11,4 % (10,0 %) siste 12 måneder.
 • Vekst i innskudd 14,1 % (4,8 %) siste 12 måneder.   
 • Kjernekapitaldekning 10,6 % (11,0 %)
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,64 kroner (1,09 kroner)

 

Godt resultat i 1. kvartal 2011

Hovedtrekk:

 • Resultat før skatt økte betydelig sammenlignet med tilsvarende periode i fjor
 • God inntektsvekst i kjernevirksomheten og god avkastning finansielle investeringer
 • Netto inngang tap på utlån
 • Robust soliditet og god finansiering
 • Tilfredsstillende vekst

SpareBank 1 SMN oppnådde i 1. kvartal 2011 et overskudd på 255 mill. kroner (188 mill. kroner) og en avkastning på egenkapitalen på 13,2 % (12,1 %). Resultat før skatt ble 325 mill. kroner (255 mill kroner).

Driftsinntektene i 1. kvartal økte med 11 % til 548 mill. kroner (494 mill. kroner). Både rentenettoen og provisjonsinntektene økte sammenlignet med 1. kvartal 2010.

Avkastning på finansielle eiendeler ble 118 mill. kroner (36 mill. kroner), hvor inntekter av eierinteresser utgjorde 54 mill kroner (41 mill. kroner).

Driftskostnadene ble 348 mill. kroner i 1. kvartal 2011, (206 mill. kroner). Engangseffekt ved netto tilbakeføring av AFP forpliktelse utgjorde i 1. kvartal 2010 samlet 117 mill. kroner.

Det er netto inntektsført 6 mill. kroner på tap på utlån (netto tap 68 mill. kroner) i 1.kvartal.

Utlåns- og innskuddsvekst på 12-måneders basis per 1. kvartal 2011 ble henholdsvis 11,4 % (10,0 %) og 14,1 % (4,8 %) i 1. kvartal 2011.

I 1. kvartal ble resultatet per egenkapitalbevis 1,64 kroner, og bokført verdi per egenkapitalbevis var 49,34 kroner ved kvartalsskiftet. Børskurs var 50,00 kroner.

Netto renteinntekter

Netto renteinntekter ble i 1. kvartal 327 mill. kroner (300 mill. kroner).

Endret rentenetto fremkommer hovedsakelig som følge av:

 • Høyere volum både på utlån og innskudd
 • Økte marginer på innskudd
 • Bankene er fra 2011 fritatt for innbetaling til Bankenes Sikringsfond. På årsbasis utgjør dette 48 mill. kroner.
 • I første kvartal 2010 hadde konsernet rentekostnader ved fondsobligasjon Statens finansfond. Dette utgjorde 15 mill. kroner i 1. kvartal 2010

Provisjoner på boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt inntektsføres som provisjonsinntekter og ikke som renteinntekter. Dette utgjorde i 1. kvartal 25,6 mill. kroner (28,0 mill. kroner).

Ved utgangen av 1. kvartal 2011 er det til sammen overført boliglån på 20,0 mrd. kroner (17,7 mrd kroner).

Økte provisjonsinntekter

Provisjonsinntektene ble 221 mill. kroner i 1. kvartal 2011 (194 mill. kroner), og det er økte inntekter fra flere områder. Inntekter fra eiendomsmegling har størst økning, samtidig som konsernet har inntekter fra nytt hovedkontor – både utleie fra eksterne leietakere og konferansedelen.

Provisjonsinntekter, mill. kr 31.3.2011 31.3.2010 Endring
Betalingstjenester 49 46 3
Sparing 14 18 -4
Forsikring 25 22 3
SpareBank 1 Boligkreditt 26 28 -2
Garantiprovisjoner 8 6 1
Eiendomsmegling 64 52 11
Regnskapstjenester 18 14 4
Forvaltning 3 3 0
Inntekter nytt hovedkontor 4 0 4
Øvrige provisjoner 11 5 6
Sum 221 194 27

God avkastning på finansielle investeringer

Samlet avkastning på finansielle investeringer (eksklusive resultatandel i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet) ble 65 mill. kroner (-5 mill. kroner).

Bankens aksjeporteføljer hadde i 1.kvartal 2011 netto kursgevinster på 30 mill. kroner (kurstap 10 mill. kroner), herav 21 mill. kroner i kursgevinster på porteføljen i SpareBank1 SMN Invest AS (kurstap 12 mill. kroner).

Kursgevinster på obligasjoner og derivater i 1. kvartal 2011 ble 25 mill. kroner (-3 mill. kroner). Det er gjennomgående lav kredittrisiko i bankens obligasjonsportefølje.

Kursgevinster på finansielle instrumenter i SpareBank 1 SMN Markets ble 10 mill. kroner (8 mill. kroner).

Avk. fin. investeringer, mill. kr. 31.3.2011 31.3.2010
Kursgevinst/utbytte aksjer 30 -10
Obligasjoner og derivater      25 -3
Kursgevinster Markets 10 8
Verdiendr. fin. eiendeler 65 -5
SpareBank 1 Gruppen AS 31 22
SpareBank 1 Boligkreditt AS 6 6
SpareBank 1 Næringskreditt AS 1 -
Bank 1 Oslo AS 4 7
BN Bank ASA 14 13
Andre selskaper -3 -7
Tilknyttede selskaper 54 41
Sum 118 36

SpareBank 1 Gruppen AS  

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i 1. kvartal 2011 ble 152 mill. kroner (93 mill. kroner). SpareBank 1 Livsforsikring AS og SpareBank 1 Skadeforsikring AS er de vesentligste bidragsyterne til resultatet.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 31 mill. kroner (22 mill. kroner).

SpareBank 1 Boligkreditt AS

SpareBank 1 Boligkreditt AS er opprettet av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene vil overføre de best sikrede boliglånene til selskapet. Dette gir redusert finansieringskostnad og økt konkurransekraft for SpareBank 1-bankene. 

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt AS er 19,6 %, og bankens andel av resultatet i selskapet i 1. kvartal 2011 var 6 mill. kroner (6 mill. kroner).

SpareBank 1 Næringskreditt AS

SpareBank 1 bankene etablerte i 2009 SpareBank 1 Næringskreditt AS etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt AS.

Sparebank 1 SMN sin eierandel i selskapet er fra januar 2011 økt til 37 %, og bankens andel av resultatet i 1. kvartal 2011 ble 1 mill. kroner (0 mill. kroner).

SpareBank 1 Næringskreditt AS har pr 31.3.2011 kjøpt lån for 8,2 mrd kroner fra BN Bank og utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 7,0 mrd. kroner. Obligasjonene er benyttet i bytteordningen med Norges Bank.

Bank 1 Oslo AS

SpareBank 1 SMN har en eierandel på 19,5 % i Bank 1 Oslo AS. SpareBank 1 SMN sin resultatandel fra Bank1 Oslo AS ble 4 mill. kroner (7 mill. kroner) i 1. kvartal 2011.

BN Bank ASA

SpareBank1 SMN sin eierandel i BN Bank ASA er 33 % per 31.3.2011. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank i 1. kvartal 2011 ble 14 mill. kroner (13 mill. kroner), inklusive amortiseringseffekter.

Polaris Media ASA

SpareBank 1 SMN overtok 18,81 % av aksjene i Polaris Media ASA den 28.3.2011. Aksjene som var stilt som sikkerhet for lån, ble ervervet av banken som følge av konkurs hos Roll Severin Co AS. SpareBank 1 SMN konsern eier med dette 23,45 % av aksjene i Polaris Media ASA. Selskapet er derfor klassifisert som et tilknyttet selskap av SpareBank 1 SMN.

Aksjene overtas til en verdi av 27 kroner per aksje, pluss foreslått utbytte 1,50 kroner per aksje. Utbytte ventes å komme til utbetaling i andre kvartal.

Andre selskaper

Dette er i all vesentlighet selskaper etablert for å håndtere overtatte næringslivsengasjementer. Det negative resultatet på 3 mill representerer i all hovedsak reduserte verdier i disse selskapene.

Satsing i Ålesund

Sparebank 1 SMN inngikk i 2009 avtale med BN Bank om overtakelse av BN Bank sin virksomhet i Ålesund. Kundene konverteres suksessivt fra BN Bank til SpareBank 1 SMN og vil i en periode være garantert fra BN Bank mot en garantiprovisjon. Ved utgangen av 1. kvartal 2011 er kunder med totale utlån på 2,9 mrd. kroner og innskudd med samlet saldo på 1,1 mrd. kroner konvertert til SpareBank 1 SMN. Per 31.3.2011 gjenstår en portefølje på 0,8 mrd kroner i utlån og 0,4 mrd kroner i innskudd som ennå ikke er konvertert.

SpareBank 1 SMN tok også over ansvaret for ansatte, leiekontrakter og andre forpliktelser i Ålesund. Banken mottar kompensasjon fra BN Bank ASA for kostnadene de første årene basert på en nedtrappingsmodell. BN Bank-porteføljen danner grunnlag for bankens satsing på Sunnmøre.

Driftskostnader

Samlede kostnader ble 348 mill. kroner (206 mill. kroner) i 1. kvartal 2011. Tilbakeføring av AFP forpliktelse gjennomført i 1. kvartal 2010 utgjorde 117 mill. kroner, og sammenlignbare kostnader 1. kvartal 2010 blir 323 mill. kroner. Økningen i driftskostnader i konsernet har med dette vært 25 mill. kroner tilsvarende 7,8 %.

I morbanken har kostnadsveksten vært 14 mill. kroner tilsvarende 5,8 %. Kostnadsøkningen tilskrives lønnsvekst og økte kostnader som følge av nytt hovedkontor.    

I bankens datterselskaper har kostnadene samlet økt med 9 mill tilsvarende 12,1 %, hovedsakelig etter økt ressursinnsats i EiendomsMegler 1. Inntektene har i samme periode økt med 12 mill. kroner i EiendomsMegler 1.

Kostnadsprogrammet ”170 mill i 2012” hadde ved utgangen av 1. kvartal 2011 en realisert akkumulert effekt på 150 mill. kroner.

Dette vil være de viktigste tiltakene i 2011:

 • Forenklet og forbedret kredittprosess PM og BM 
 • Effektivisering av kontornettet
 • Strømlinjeforming av støttefunksjoner

Driftskostnader i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde 1,45 % (1,52 %). Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 52 % (61 %). Tallene for 2010 er eksklusive tilbakeføring AFP.

Tap og mislighold

I 1. kvartal 2011 var det netto inngang på tap på utlån med 6 mill. kroner (tap 68 mill. kroner).

På bedriftskundeporteføljen er det i 1. kvartal 2011 netto inngang på tap på 7 mill. kroner (tap 62 mill. kroner), inklusive tap i SpareBank 1 SMN Finans på 4 mill. kroner (9 mill. kroner). Det har i 2011 vært lave nye individuelle nedskrivninger samtidig som det har vært tilbakeføringer på to enkeltengasjementer. På privatkundeporteføljen er det i 1. kvartal 2011 netto tapsført 1 mill. kroner (3 mill. kroner).

Individuelle nedskrivninger på utlån per 1. kvartal 2011 utgjorde 217 mill. kroner (267 mill. kroner), en nedgang på 50 mill. kroner siste 12 måneder.

Samlede problemlån (misligholdte og tapsutsatte) utgjør 680 mill. kroner (1.021 mill. kroner), tilsvarende 0,77 % (1,28 %) av brutto utlån per 31.3.2011.

Mislighold over 90 dager var 477 mill. kroner (331 mill. kroner), en økning på 146 mill. kroner. I prosent av brutto utlån er misligholdet 0,54 % (0,42 %). Av samlet mislighold er det tapsavsatt 96 mill. kroner (71 mill. kroner) tilsvarende 20 % (21 %).

Andre tapsutsatte engasjement utgjorde 202 mill. kroner (690 mill. kroner). Av brutto utlån utgjør dette 0,23 % (0,87 %). 122 mill. kroner (196 mill. kroner) eller 60 % (28 %) er tapsavsatt.

Økt mislighold og reduserte andre tapsutsatte engasjementer har sammenheng med konstatering av tap på enkelte større tapsengasjement, og at enkelte tapsutsatte engasjement gikk over i langt mislighold i løpet av 4. kvartal 2010.

Gruppevise tapsnedskrivninger

Beregning av gruppevise tapsnedskrivninger gjøres med utgangspunkt i:

 • hendelser som har påvirket bankens portefølje (som gir migrering mellom risikoklassene)
 • hendelser som ennå ikke har påvirket porteføljen på grunn av at bankens kredittrisikomodeller ikke fanger effektene raskt nok opp (for eksempel makroøkonomiske forhold).

Det er i 1. kvartal ikke funnet grunnlag for å endre gruppevise tapsnedskrivninger i morbanken. I SpareBank 1 SMN Finans er det foretatt en reduksjon på 2 mill. kroner. Samlede gruppevise tapsnedskrivninger er med dette 290 mill. kroner (292 mill. kroner).

Forvaltningskapital 94 mrd. kroner

Bankens forvaltningskapital per 1. kvartal 2011 var 94 mrd. kroner mot 85 mrd. kroner per 1. kvartal 2010. Økningen tilskrives hovedsakelig utlånsvekst.

Per 1. kvartal 2011 er 20,1 mrd. kroner (17,7 mrd. kroner) overført fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt.

Utlåns- og innskuddsvekst

Samlede utlån har økt med 9,0 mrd. kroner (7,2 mrd. kroner) tilsvarende 11,4 % (10,0 %) siste 12 måneder og var 88,6 mrd. kroner (inkl. SpareBank 1 Boligkreditt) per 1. kvartal 2011.

Veksten på 12 måneders i utlån til bedriftskunder var 4,6 mrd. kroner (4,2 mrd. kroner) tilsvarende 13,9 % (14,2 %). Av denne veksten utgjør lån overført fra BN Bank i Ålesund 2,0 mrd. kroner. Samlede utlån til bedriftskunder utgjorde 38,0 mrd. kroner per 1. kvartal 2011.

Utlån til privatkunder økte med 4,4 mrd. kroner (3,0 mrd. kroner) til 50,6 mrd. kroner siste 12 måneder, som tilsvarer en vekst på 9,6 % (7,0 %).

Utlån til privatkunder utgjorde 57 % (58 %) av ordinære utlån til kunder per 1. kvartal 2011.

Innskudd fra kunder økte med 5,3 mrd. kroner (2,5 mrd. kroner) siste 12 måneder til 42,9 mrd. kroner per 1. kvartal 2011. Dette tilsvarer en vekst på 14,1 % (7,6 %).

Innskudd fra privatkunder økte med 1,2 mrd. kroner (1,3 mrd. kroner) til 19,3 mrd. kroner tilsvarende 6,8 % (7,8 %), og innskudd fra bedriftskunder økte med 4,1 mrd. kroner (1,3 mrd. kroner) til 23,6 mrd. kroner tilsvarende 20,8 % (7,3 %).

Investeringsprodukter

Samlet kundeportefølje av spareprodukter ført utenfor bankens balanse var per 1. kvartal 2011 på 4,9 mrd. kroner, en økning på 3 % siden 1. kvartal 2010. Økningen tilskrives i all hovedsak høyere verdier på aksjefond og porteføljer til forvaltning i Allegro Finans ASA.

Investeringsprodukter, kundeporteføljer mill.kr 31.3.2011 31.3.2010 Endr
Aksjefond 2.416 2.270 146
Spareforsikring 810 907 -97
Aktiv forvaltning 977 654 323
Energiforvaltning 291 501 -210
Eiendomsfond 447 447 0
Totalt 4.941 4.779 162

Forsikringsprodukter

Bankens forsikringsportefølje har hatt en vekst på 15 % siste 12 måneder. Veksten på skadeforsikring har vært 16 %, på personforsikring 8 % og på tjenestepensjon 21 %. 

Forsikring, premievolum mill. kr.     31.3.2011 31.3.2010 Endr
Skadeforsikring 581 499 82
Personforsikring                        159 147 12
Tjenestepensjon 130 107 23
Totalt 870 753 117

Privatmarked med høy lønnsomhet og god vekst

Privatmarkedsvirksomheten oppnådde i 1. kvartal 2011 en egenkapitalavkastning på 22,7 % (21,4 %). Høy lønnsomhet tilskrives både et godt resultat og lav risikoeksponering i privatmarkedsvirksomheten. Dette gir relativt lav allokering av egenkapital som skal betjenes. Per 31.3.2011 var allokert egenkapital i privatmarkedsdivisjonen 1.053 mill kroner (1.063 mill. kroner) .

Driftsinntektene har økt og ble i 1. kvartal 2011 samlet 234 mill. kroner (220 mill. kroner). Rentenettoen ble 144 mill. kroner (133 mill. kroner) og provisjonsinntektene 89 mill. kroner (88 mill. kroner).

Utlånsmarginen i 1. kvartal 2011 ble 1,48 % (1,47 %), mens innskuddsmarginen ble 0,49 (0,43 %).

Siste 12 måneder ble utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedsdivisjonen henholdsvis 9,4 % (6,4) % og 4,9 % (1,0 %).

Det er gjennomgående lav risiko i utlån til privatkunder og dette reflekteres i fortsatt svært lave tap. Tap og mislighold forventes å forbli på et lavt nivå. Låneporteføljen er sikret med pant i boligeiendom, og verdiutviklingen på boliger har vært tilfredsstillende i hele markedsområdet.

PM (mill kr) 31.3.2011 31.3.2010 Endr.
Netto renteinntekter 144 133 12
Provisjonsinntekter 89 88 2
Sum inntekter 234 220 13
Driftskostnader 150 138 12
Resultat før tap 84 82 2
Tap 1 3 -2
Resultat før skatt 83 79 4
       
Ek avkastning e.skatt 22,7 % 21,4 %  
Allokert kapital (mill kr) 1.053 1.063  
       
Utlån (mrd kr) 47,9 43,8 4,1
Innskudd (mrd kr) 19,3 18,4 0,9
Privatmarkedsdivisjonen er en del av morbanken, og inneholder derfor ikke tall fra bankens datterselskaper.

Bedriftsmarked med økt lønnsomhet og balansert vekst

Egenkapitalavkastningen i bedriftsmarkedsdivisjonen ble 18,9 % (8,8 %). Økningen skyldes både økte inntekter og betydelig reduserte tap på utlån

Allokert egenkapital til bedriftsmarkedsvirksomheten per 31.3.2011 var 2.803 mill. kroner (2.738 mill. kroner).

Samlede driftsinntekter i bedriftsmarkedsdivisjonen ble 259 mill. kroner i 1. kvartal 2011 (217 mill. kroner), og har økt med 42 mill. kroner sammenlignet med 1. kvartal 2010.

Netto renteinntekter ble 218 mill. kroner (185 mill. kroner), mens provisjonsinntektene ble 41 mill. kroner (32 mill. kroner).

Utlåns og innskuddsmargin i bedriftsmarkedsdivisjonen ble henholdsvis 2,18 % (2,14 %) og 0,24 % (0,22 %). Utlånsveksten i bedriftsmarkedsdivisjonen ble 15,4 % og innskuddsveksten ble 15,9 %. Av utlånsveksten tilskrives 6,4 % -poeng overtagelse av lån fra BN Bank Ålesund.

BM (mill kr) 31.3.2011 31.3.2010 Endr.
Netto renteinntekter 218 185 33
Provisjonsinntekter 41 32 9
Sum inntekter 259 217 42
Driftskostnader 86 80 6
Resultat før tap 173 137 36
Tap -11 53 -64
Resultat før skatt 183 84 100
       
Ek avkastning e.skatt 18,9 % 8,8 %  
Allokert kapital (mill kr) 2.803 2.738  
       
Utlån (mrd kr) 36,5 31,6 4,9
Innskudd (mrd kr) 21,8 18,8 3,0
Bedriftsmarkedsdivisjonen er en del av morbanken, og tabellen inneholder derfor ikke tall fra bankens datterselskaper.

SpareBank 1 SMN Markets

Markets leverer et komplett spekter av kapitalmarkedsprodukter og – tjenester, og har styrket bemanningen innenfor aksjehandel, valuta og corporate finance.  

SpareBank 1 Markets hadde totale inntekter i 1.kvartal 2011 på 26 mill. kroner (16 mill. kroner). Det er økte inntekter på valutahandel og verdipapirer sammenlignet med 2010.

Markets (mill. kr) 31.3.2011 31.3.2010 Endr.
Valutahandel 11,0 6,9 4,1
Renteprodukter 4,3 5,4 -1,1
Corporate 1,1 1,0 0,1
Verdipapirer, kurtasje, VPS 9,5 2,9 6,5
Sum inntekter 25,9 16,2 9,6
Av brutto inntekter på 25,9 mill. kroner er henholdsvis 5,3 og 0,5 mill. kroner overført BM og PM. Dette er BM og PM sin andel av inntekter på valuta- og renteforretninger på egne kunder.

Datterselskaper

Samlet resultat i bankens datterselskaper i 1. kvartal 2011 ble 37 mill. kroner (6 mill. kroner) før skatt.

Resultat før skatt, mill. kr 31.3.2011 31.3.2010
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 12,4 5,5
SpareBank 1 SMN Finans  8,6 6,8
SpareBank 1 SMN Regnskap 2,1 8,1
Allegro Finans -0,6 -0,5
SpareBank 1 SMN Invest  21,0 -12,5
Eiendomsselskaper -5,4 0,2
Sum 38,1 7,6

EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS er markedsleder i sitt markedsområde med en markedsandel på 40 %. Selskapets resultat på 12 mill. kroner (6 mill. kroner) i 1. kvartal er meget tilfredsstillende.

SpareBank 1 SMN Finans AS hadde et resultat på 9 mill. kroner i 1. kvartal (7 mill. kroner). Selskapet har en robust inntjeningsbase, og samlede inntekter var 22 mill. kroner i 1. kvartal. Tap på leasing- engasjementer ble i 1. kvartal 4 mill kroner mot 12 mill. kroner i samme periode i fjor. Selskapet forvaltet ved kvartalsskiftet leasing- og billånsavtaler for til sammen 2,7 mrd. kroner, der leasingavtalene utgjør 1,8 mrd. kroner.

Virksomheten inkluderer datterselskapet SpareBank 1 Bilplan, som er et spesialselskap for administrasjon av bilordninger, og administrerer 3.200 biler.

SpareBank 1 SMN Regnskap AS oppnådde et overskudd før skatt på 2 mill. kroner (8 mill. kroner).  Resultatet i 2010 er påvirket av tilbakeføring av AFP-forpliktelser. SpareBank 1 SMN Regnskap AS har i 1. kvartal 2011 kjøpt opp tre regnskapskontor i Namsos og Steinkjer og to i Trondheim. Omsetningen i selskapet øker med anslagsvis 25 mill. kroner som følge av disse oppkjøpene.

Allegro Finans ASA hadde i 1. kvartal 2010 et underskudd på 1 mill. kroner (underskudd 1 mill. kroner) før skatt. Selskapet har en portefølje på ca 1 mrd. kroner til aktiv forvaltning.

SpareBank 1 SMN Invest AS har som formål å investere i aksjer, hovedsakelig i regionale børsnoterte virksomheter. Selskapet hadde et overskudd i 1. kvartal 2011 på 21 mill. kroner (underskudd 13 mill. kroner). Resultatet er i sin helhet knyttet til gevinster på selskapets aksjeporteføljer.

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet

Banken har en konservativ likviditetsstrategi. Strategien legger vekt på å ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i 12 måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering

Banken har likviditetsreserver på 16 mrd. kroner og er dermed finansiert i 18 måneder med ordinær drift uten ny ekstern finansiering.

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen pengemarkedsfinansiering over ett år var ved årsskiftet på 71 % (84 %).

SpareBank 1 Boligkreditt fremstår som bankens viktigste finansieringskilde, og i 1.kvartal 2011 er utlån samlet på ytterligere 2,2 mrd. kroner overført boligkredittselskapet. Per 31.3.2011 var utlån på samlet 20 mrd. kroner overført SpareBank 1 Boligkreditt.

SpareBank 1 SMN tok i 3.kvartal opp et lån på 500 mill. euro i euromarkedet med en løpetid på 3,5 år. Låneopptaket reflekterer bankens strategi om diversifisering av finansieringskildene.

Rating

FitchRatings endret i mars 2011 sin langsiktige rating fra A med ”Negative Outlook” til A- med ”Stable Outlook”. Moody’s Investor Service oppjusterte i september 2010 utsiktene for bankens langsiktige gjeld (på A1) fra ”Negative Outlook” til "Stable Outlook" (viser til utsendte børsmeldinger).

Sterk soliditet

Per 1. kvartal 2011 var kjernekapitaldekningen 10,6 % (11,0 %) og totalkapitaldekningen 12,5 % (13,5 %). Konsernets målsetting er en kjernekapitaldekning på minimum 9 % og en kapitaldekning på 12 %.

Banken er IRB godkjent og benytter IRB grunnleggende metode for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko.

Tall i mill. kroner 31.3.2011 31.3.2010
Kjernekapital 7.330 6.880
Ansvarlig lån 1.308 1.539
Ansvarlig kapital 8.638 8.418
Kapitalkrav 5.537 4.999
Kjernekapitalandel 10,6 % 11,0 %
Kapitaldekning 12,5 % 13,5 %

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 31.3.2011 var 49,34 kroner, og resultatet per egenkapitalbevis ble 1,64 kroner. 

Per 31.3.2011 var kursen 50,00 kroner, og det er i 2011 utbetalt et utbytte for 2010 på 3,00 kroner per bevis. Pris/Inntjening ble 7,60 og Pris/Bok 1,01 per 31.3.2011. 

Risikoforhold

Den internasjonale finanskrisen påvirket også den norske økonomien. Arbeidsledigheten i Norge økte imidlertid ikke løpet av 2010, men med en forventet økning i arbeidsstyrken kan ledigheten få en moderat økning i 2011. Etter en periode med lav etterspørsel er det igjen vekst i kredittetterspørselen.

Bankens resultater påvirkes direkte og indirekte av svingningene i verdipapirmarkedene. Den indirekte effekten skyldes bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen AS.

Banken er også eksponert for risiko knyttet til tilgang på ekstern finansiering. Dette reflekteres i bankens konservative likviditetsstrategi (se forøvrig avsnittet foran om finansiering og likviditet).

Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje er tilfredsstillende, og taps- og misligholdsnivåene er lave. Nedkjølingen av norsk økonomi fra 2008 resulterte i økte tapsnivåer i norske finansinstitusjoner. Tidlig i 2011 er de makroøkonomiske utsiktene for Norge bedre enn forventet for ett til to år siden, og utsiktene for 2011 – 2013 indikerer vekst i norsk økonomi. Dette vil isolert sett ha positiv effekt på bankens kredittportefølje.

Utsikter fremover

SpareBank 1 SMN er godt kapitalisert og har en robust finansiering. Styret fokuserer på en sunn vekst og styrking av konsernets markedsposisjon. Med effektivitetsprogrammet ”170 mill i 2012” ønsker styret å sikre konsernets konkurransekraft.

Styret er tilfreds med konsernets resultat for 1. kvartal 2011, og forutsatt en fortsatt positiv utvikling i nasjonal og regional økonomi legger styret til grunn et godt resultat for hele 2011.

  

Trondheim, 5. mai 2011
Styret i SpareBank 1 SMN
 
Per Axel Koch  Eli Arnstad Paul E. Hjelm-Hansen Aud Skrudland
Styrets leder Nestleder    
       
Bård Benum Kjell Bjordal Arnhild Holstad Venche Johnsen 
      Ansatterepresentant
       
      Finn Haugan 
      Konsernsjef

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN