Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.10 30.9.10 30.9.11  (i mill. kroner) Note 30.9.11 30.9.10 31.12.10
2.112 3.962 409 Kontanter og fordringer på sentralbanker   409 3.962 2.112
2.894 3.401   3.632 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   1.142 895 420
67.443 64.617   69.237 Brutto utlån til kunder 5,8 71.570 67.069 69.847
-186 -247   -135  - Individuelle nedskrivninger 6,7,8 -159 -283 -222
-273 -273   -273  - Nedskrivning på grupper av utlån 6 -290 -289 -290
66.983 64.097   68.828 Netto utlån til kunder   71.121 66.497 69.336
17.036 14.887   15.424 Sertifikater og obligasjoner  9 15.424 14.831 16.980
1.825 1.988   3.317 Derivater   3.316 1.988 1.825
  625   629 559 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2,10 588 560 618
2.156 2.185   2.822 Investering i eierinteresser   4.258 3.453 3.526
  969   900   1.169 Investering i konsernselskaper   0   - -
  447   447 447 Goodwill   471 460 460
1.343 1.338 1.721 Øvrige eiendeler 11 3.278 2.682 2.722
96.390 93.834 98.329 Eiendeler   100.009 95.327 97.997
8.743 8.940   6.348 Innskudd fra kredittinstitusjoner   6.348 8.940 8.743
4.318 4.318   4.318 Innlån bytteordning med staten   4.318 4.318 4.318
43.028 38.819   46.176 Innskudd fra og gjeld til kunder 12 46.024 38.643 42.786
27.941 29.421   25.885 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 13 25.885 29.421 27.941
1.684 1.601   3.008 Derivater   3.008 1.601 1.684
1.337 1.621   3.119 Annen gjeld 14 3.638 2.177 1.922
2.758 2.766   2.663 Ansvarlig lånekapital 13 2.663 2.766 2.758
89.809 87.486 91.516 Sum gjeld   91.884 87.866 90.152
2.373 2.373   2.373  Eierandelskapital    2.373 2.373 2.373
  -0   -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    0 0 -0
  182   174 183  Overkursfond    183 174 182
1.159   879   1.160  Utjevningsfond    1.160 879 1.159
  285   - -0  Avsatt utbytte   0   - 285
  192   - -  Avsatt gaver    0   - 192
2.345 2.155   2.344  Grunnfondskapital    2.344 2.155 2.345
45   110   45  Fond for urealiserte gevinster    60 124 66
  -   - -  Annen egenkapital    1.127 1.003 1.147
  -   659 709  Ordinært resultat    745 704 -
       Minoritetsandel    134 50 97
6.581 6.349   6.813  Sum egenkapital    15 8.126 7.461 7.846
96.390 93.834   98.329  Gjeld og egenkapital    100.009 95.327 97.997

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN