Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.10 30.6.10 30.6.11  (i mill. kroner) Note 30.6.11 30.6.10 31.12.10
2.112 5.800   3.922 Kontanter og fordringer på sentralbanker   3.922 5.800 2.112
2.894 2.693   3.958 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   1.459 278 420
67.443 62.023   66.241 Brutto utlån til kunder 5,8 68.559 64.390 69.847
-186 -244   -141  - Individuelle nedskrivninger 6,7,8 -177 -279 -222
-273 -273   -273  - Nedskrivning på grupper av utlån 6 -290 -289 -290
66.983 61.505   65.827 Netto utlån til kunder   68.092 63.822 69.336
17.036 14.938   14.988 Sertifikater og obligasjoner  9 14.988 14.883 16.980
1.825 1.881   1.619 Derivater   1.619 1.880 1.825
  625   623 568 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2,10 578 556 618
2.156 2.185   2.822 Investering i eierinteresser   4.215 3.391 3.526
  969   900   1.137 Investering i konsernselskaper   0 0 0
  447   447 447 Goodwill   460 460 460
1.338 1.383 1.563 Øvrige eiendeler 11 3.082 2.755 2.717
96.385 92.356 96.849 Eiendeler   98.415 93.823 97.992
8.743 10.827   7.635 Innskudd fra kredittinstitusjoner   7.635 10.827 8.743
4.318 4.318   4.318 Innlån bytteordning med staten   4.318 4.318 4.318
43.028 41.429   46.133 Innskudd fra og gjeld til kunder 12 45.990 41.273 42.786
27.941 23.818   26.382 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 13 26.382 23.818 27.941
1.684 1.562   1.559 Derivater   1.559 1.562 1.684
1.332 1.377   1.646 Annen gjeld 14 2.113 1.951 1.917
2.758 2.850   2.516 Ansvarlig lånekapital 13 2.516 2.850 2.758
89.804 86.181 90.189 Sum gjeld   90.513 86.599 90.147
2.373 2.373   2.373  Eierandelskapital    2.373 2.373 2.373
  -0 0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    0 0 0
  182   174 182  Overkursfond    182 174 182
1.159   878   1.160  Utjevningsfond    1.160 878 1.159
  285   - -0  Avsatt utbytte   0 0 285
  192   -   0  Avsatt gaver    0 0 192
2.345 2.155   2.345  Grunnfondskapital    2.345 2.155 2.345
45   110   45  Fond for urealiserte gevinster    71 124 66
  -   - -  Annen egenkapital    1.138 1.024 1.147
  -   485 556  Ordinært resultat    505 449 0
       Minoritetsandel    129 48 97
6.581 6.175   6.660  Sum egenkapital    15 7.902 7.224 7.846
96.385 92.356   96.849  Gjeld og egenkapital    98.415 93.823 97.992

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN