Note 11 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.10 30.6.10 30.6.11   30.6.11 30.6.10 31.12.10
0   -   - Utsatt skattefordel 7 21 7
131 148 143 Varige driftsmidler 1.074 950 1.027
  -   -   - Eiendeler holdt for salg 407 416 406
959 760 1.037 Opptjente ikke motatte inntekter 1.037 766 967
54 303 185 Fordringer verdipapirer 185 303 54
195 172 198 Andre eiendeler 373 299 256
1.338 1.383 1.563 Sum øvrige eiendeler 3.082 2.755 2.717

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN