Note 10 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

I samsvar med IAS 34 delårsrapportering punkt 15 B er det knyttet opplysningsplikt i endringer mellom nivåer i virkelig verdi hierarkiet. I Q1 2011 er aksjene i Norway Royal Salmon ASA overført fra nivå 3 til nivå 1 som følge av børsnotering. Oversikten under viser endringer i verdiene presentert i noten pr. 31.12.2010, samt markedsverdien bokført i konsernregnskapet pr. 30.06.2011. I årsregnskapet for 2010 er dette presentert i note 22 vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter.

    Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3  
Periode Type investering  31.12.2010   31.12.2010   31.12.2010  Bokført verdi 
Q1 2011 Egenkapitalinstrument tilgjengelig for salg 23 - -23 32
Q2 2011 Egenkapitalinstrument tilgjengelig for salg 0 - 0 -5
Sum hittil i år 23 - -23 28

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN