Endring i egenkapital

Morbank

  Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital  
               
(mill. kr) Eierandels-
kapital
Overkurs-
fond
Grunnfonds-
kapital
Utjevnings-
fond/utbytte
Gaver Fond for urealiserte gevinster Sum egenkapital
               
Egenkapital per 01.01.2009 1.445 236 1.899 884 178 59 4.700
Periodens resultat 243 348 27 51 669
Sum utvidede resultatposter - - - - - - -
Totalresultat for perioden - - 243 348 27 51 669
               
Transaksjoner med eierne              
Fondsemisjon 289 -236 -   -53 - - 0
Utbetalt utbytte for 2008 - - - -116 - - -116
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - -178 - -178
Kjøp av egenkapitalbevis -0 - - - - - 0
Korreksjon av tidligere års disponeringer - - 13   -13 - - 0
Sum transaksjoner med eierne 289 -236 13 -182 -178 - -294 
Egenkapital per 31.12.2009 1.734 0 2.155 1.050 27 110 5.076
               
Egenkapital per 01.01.2010 1.734 0 2.155 1.050 27 110 5.076
Periodens resultat 189 566 192 -65 882
Sum utvidede resultatposter - - - - - - -
Totalresultat for perioden - - 189 566 192 -65 882
               
Transaksjoner med eierne              
Utbetalt utbytte for 2009 - - - -174 - - -174
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - -27 - -27
Fortrinnsrettsemisjon 624 178 - - - - 803
Ansatteemisjon   13   4 - - - - 17
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis   2 - -   2 - - 4
Egenkapital per 31.12.2010 2.373 182 2.345 1.444 192 45 6.581
               
Egenkapital per 01.01.2011 2.373 182 2.345 1.444 192 45 6.581
Periodens resultat 268 487 40 25 820
Sum utvidede resultatposter - - - - - - 0
Totalresultat for perioden - - 268 487   40   25 820
               
Transaksjoner med eierne              
Utbetalt utbytte for 2010 - - - -285 - - -285
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - -192 - -192
Emisjon   1   0 -1 - - - 0
Sum transaksjoner med eierne   1   0 -1 -285 -192 - -476
Egenkapital per 31.12.2011 2.373 183 2.611 1.647 40 70 6.924

 Konsern

     
  Majoritetsandel    
  Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                   
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond/utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Minoritets- andel Sum egenkapital
                   
                   
Egenkapital per 01.01.2009   1.445 236   1.899 884 178   73 768   36   5.518
Periodens resultat 243 348   27   51 262   6 937
Utvidede resultatposter                  
Andre inntekter og kostnader tilknyttede                  
foretak og felleskontrollert virksomhet   16   16
Sum utvidede resultatposter - - - - - -   16 -   16
Totalresultat for perioden - - 243 348   27   51 278   6 953
                   
Transaksjoner med eierne                  
Fondsemisjon 289   -236 -   -53 - - - -   0
Utbetalt utbytte for 2008 - - -   -116 - - - -   -116
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - -   -178 - - -   -178
Kjøp av egenkapitalbevis -0 - - - - - - - -0
Direkte egenkapitalføringer - - - - - -   6 -   6
Korreksjon av tidligere års disponeringer - -   13   -13 - - - - -
Egenkapital per 31.12.2009   1.734 -0   2.155   1.050   27 124   1.052   42   6.183
                   
Egenkapital per 01.01.2010   1.734 -0   2.155   1.050   27 124   1.052   42   6.183
Periodens resultat 189 566 192   -65 134   5   1.022
Utvidede resultatposter                  
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg - - - - -   7 -   7
Andre inntekter og kostnader tilknyttede                  
foretak og felleskontrollert virksomhet   -29 -29 
Sum utvidede resultatposter - - - - -   7   -29 -   -22
Totalresultat for perioden - - 189 566 192   -58 105   5   1.000
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2009 - - -   -174 - - - -   -174
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - -   -27 - - -   -27
Fortrinnsrettsemisjon 624 178 - - - - - - 803
Ansatteemisjon   13   4 - - - - - -   17
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis   2 - -   2 - - - -   4
Direkte egenkapitalføringer - - - - - -   -10 -   -10
Endring minoritetsinteresser - - - - - - -   50   50
Egenkapital per 31.12.2010 2.373 182 2.345 1.444 192 66 1.147 97 7.845
                   
Egenkapital per 01.01.2011 2.373 182 2.345 1.444 192 66 1.147 97 7.845
Periodens resultat 268 487 40 25 196 8 1.024
Utvidede resultatposter                  
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg  - -6 -6
Andre inntekter og kostnader tilknyttede                 -
foretak og felleskontrollert virksomhet   -19   -19
Sum utvidede resultatposter 0 0 0 0 0 -6   -19 0   -25
Totalresultat for perioden 0 0 268 487 40   19 177 8 999
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2010   -285   -285
Besluttet utbetalt til gaveformål   -192   -192
Direkte egenkapitalføringer   -50   -50
Endring minoritetsinteresser 30   30
Emisjon 1 0 -1 -
Egenkapital per 31.12.2011 2.373 183 2.611 1.647 40 85   1.274 135   8.348

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN