Styrets beretning

1. halvår 2011

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 640 mill. kroner (582 mill. kroner)
 • Resultat 505 mill. kroner (449 mill. kroner).
 • Avkastning på egenkapitalen 13,0 % (13,7 %).
 • Vekst i utlån 8,6 % (12,6 %) og innskudd 11,4 % (7,8 %) siste 12 måneder. 
 • Tap på utlån inntektsført med 7 mill. kroner (tap 96 mill. kroner) 
 • Kjernekapitaldekning 10,7 % (10,8 %) 
 • Resultat per egenkapitalbevis ble 3,26 kroner (2,82 kroner) 

 2. kvartal 2011

 • Resultat før skatt 315 mill. kroner (327 mill. kroner)
 • Resultat 250 mill. kroner (260 mill. kroner)
 • Avkastning på egenkapitalen 12,9 % (15,5 %)
 • Tap på utlån inntektsført med 1 mill. kroner (tap 28 mill. kroner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,62 kroner (1,68 kroner)

 

Godt resultat 1. halvår 2011

Hovedtrekk:

 • Betydelig økning i resultat før skatt sammenlignet med samme periode i fjor
 • Positiv inntektsutvikling i kjernevirksomheten og god avkastning på finansielle investeringer
 • Netto inngang tap på utlån
 • Sterk soliditet og god finansiering
 • God vekst i innskudd og boliglån

SpareBank 1 SMN oppnådde i 1. halvår 2011 et resultat før skatt på 640 mill. kroner (582 mill. kroner). Overskuddet ble 505 mill. kroner (449 mill. kroner) og avkastning på egenkapitalen ble 13,0 % (13,7 %).

Resultat før skatt ble i 2. kvartal isolert 315 mill. kroner, 10 mill. kroner svakere enn 1. kvartal. Avkastning på egenkapitalen i kvartalet isolert ble 12,9 % (13,2 % i 1. kvartal).

De samlede driftsinntektene ble i 1. halvår 1.098 mill. kroner (1.020 mill. kroner), en økning med 78 mill. kroner sammenlignet med 1. halvår 2010. Både netto renteinntekter og provisjonsinntektene økte sammenlignet med 1. halvår 2010.

Avkastning på finansielle investeringer ble 243 mill. kroner (167 mill. kroner). Dette skyldes i hovedsak økt avkastning på bankens obligasjonsportefølje.

Driftskostnadene ble 708 mill. kroner i 1. halvår 2011, (509 mill. kroner) 199 mill. kroner høyere enn 2010. 117 mill. kroner av økningen forklares med inntektsføring av oppløsing av AFP-forpliktelser i 1 kvartal 2010. En stor andel av kostnadsveksten tilskrives aktivitetsøkning i datterselskapene.

Netto tap på utlån og garantier ble inntektsført med 7 mill. kroner (tap på 96 mill. kroner).

Utlåns- og innskuddsvekst på 12-måneders basis var per 1. halvår 2011 henholdsvis 8,6 % (12,6 %) og 11,4 % (7,8 %) i 1. halvår 2011. Samlet utlånsvekst i 1. halvår var 3,7 % (8,2 %).

Kjernekapitaldekningen var per 30.6.2011 på 10,7 % (10,8 %) og totalkapitaldekningen på 12,3 % (13,2 %).

Kursen på bankens egenkapitalbevis var ved halvårsskiftet 48,90 kroner (54,00 kroner per 31.12.2010). Det er i 2. kvartal utbetalt kontantutbytte for 2010 på 3,00 kroner per egenkapitalbevis.

I 1. halvår ble resultatet per egenkapitalbevis 3,26 kroner, og bokført verdi per egenkapitalbevis var pr. 30.06.2011 51,05 kroner.

Økte netto renteinntekter

Netto renteinntekter ble i 1. halvår 645 mill. kroner (597 mill. kroner).  Økningen skyldes hovedsaklig:

 • Høyere volum både på utlån og innskudd
 • Bankene er for 2011 fritatt for innbetaling til Bankenes Sikringsfond. På årsbasis utgjør dette 48 mill. kroner.

Den relative rentenettoen viser i perioden en liten nedgang. Dette skyldes økte finansieringskostnader som vi på grunn av konkurransesituasjonen ikke fullt ut viderebelaster bankens kunder gjennom økning av utlånsrentene.

Provisjoner på boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt inntektsføres som provisjonsinntekter og ikke som renteinntekter. Dette utgjorde i 1. halvår 48 mill. kroner (58 mill. kroner).

Ved utgangen av 1. halvår 2011 er det til sammen overført boliglån for 22,4 mrd. kroner (19,4 mrd. kroner) til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Banken mottar provisjon fra SpareBank 1 Boligkreditt tilsvarende marginen på lånene som er overført selskapet.

Økte provisjonsinntekter

Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter økte med 7 % og ble 453 mill. kroner i 1. halvår 2011 (423 mill. kroner). Økningen skyldes hovedsaklig økte inntekter fra eiendomsmegling, forsikring og regnskapstjenester. Det er i tillegg inntektsført husleieinntekter i nytt hovedkontor.

Provisjonsinntekter, mill. kr 30.6.2011 30.6.2010 Endring
Betalingstjenester 100 97 2
Sparing 26 29 -3
Forsikring 51 46 5
SpareBank 1 Boligkreditt 48 58 -10
Garantiprovisjoner 15 15 0
Eiendomsmegling 144 121 23
Regnskapstjenester 36 28 7
Forvaltning 6 6 0
Husleieinntekter nytt hovedkontor 13 0 13
Øvrige provisjoner 15 22 -7
Sum 453 423 30

Positiv avkastning finansielle investeringer

Samlet avkastning på finansielle investeringer (eksklusive resultatandel i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet) ble 121 mill. kroner (69 mill. kroner).

Avkastning på bankens aksjeporteføljer ble totalt 40 mill. kroner (40 mill. kroner), hvorav 30 mill. kroner i Sparebanken SMN Invest AS (kurstap 24 mill. kroner).

Samlede gevinster på obligasjoner og derivater i 1. halvår 2011 ble 62 mill. kroner (13 mill. kroner). Kursgevinster på finansielle instrumenter i SpareBank 1 SMN Markets ble 19 mill. kroner (16 mill. kroner).

Avk. fin. investeringer, mill. kr. 30.6.2011 30.6.2010
Kursgevinst/utbytte aksjer 40 40
Obligasjoner og derivater  62 13
Kursgevinster Markets 19 16
Verdiendr. fin. eiendeler 121 69
SpareBank 1 Gruppen AS 50 49
SpareBank 1 Boligkreditt AS 10 10
SpareBank 1 Næringskreditt AS 4 2
Bank 1 Oslo Akershus AS 9 24
BN Bank ASA 44 19
Polaris ASA 7 -
Andre selskaper -3 -6
Tilknyttede selskaper 122 98
Sum 243 167

SpareBank 1 Gruppen AS  

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i 1. halvår 2011 ble 249 mill. kroner (248 mill. kroner). SpareBank 1 Livsforsikring AS og SpareBank 1 Skadeforsikring AS er de vesentligste bidragsytere til resultatet.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 50 mill. kroner (49 mill. kroner).  

SpareBank 1 Boligkreditt AS

SpareBank 1 Boligkreditt AS er opprettet av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene overfører de best sikrede boliglånene til selskapet. Dette gir redusert finansieringskostnad og økt konkurransekraft. 

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt AS er 19,6 %, og bankens andel av resultatet i selskapet i 1. halvår 2011 var 10,3 mill. kroner (9,5 mill. kroner).

SpareBank 1 Næringskreditt AS

SpareBank 1-bankene etablerte i 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Næringskreditt AS etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt AS.  

SpareBank 1 SMN sin eierandel i selskapet er fra januar 2011 økt til 37 %. I første halvår 2011 hadde selskapet et resultat på 10,2 mill. kroner (6,1 mill kroner) og SpareBank 1 SMN sin andel av dette var 3,8 mill. kroner (2,0 mill. kroner).

SpareBank 1 Næringskreditt AS har pr 31.3.2011 kjøpt lån for 8,2 mrd. kroner fra BN Bank og utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 7,0 mrd. kroner. Obligasjonene er benyttet i bytteordningen med Norges Bank.

Bank 1 Oslo Akershus AS

SpareBank 1 SMN har en eierandel på 19,5 % i Bank 1 Oslo Akershus AS. SpareBank 1 SMN sin resultatandel fra Bank1 Oslo Akershus AS ble 9,4 mill. kroner (24,3 mill. kroner) i 1. halvår 2011.

BN Bank ASA

SpareBank 1 SMN sin eierandel i BN Bank ASA er 33 % per 30.6.2011. SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i BN Bank ASA i 1. halvår 2011 ble 44 mill. kroner (19 mill. kroner), inklusive amortiseringseffekter.

Polaris Media ASA

SpareBank 1 SMN overtok 18,81 % av aksjene i Polaris Media ASA den 28.3.2011. Aksjene som var stilt som sikkerhet for lån, ble ervervet av banken som følge av konkurs hos Roll Severin Co AS. SpareBank 1 SMN konsern eier med dette 23,45 % av aksjene i Polaris Media ASA. Selskapet er derfor klassifisert som et tilknyttet selskap av SpareBank 1 SMN.

Aksjene er overtatt til en samlet verdi av 248 mill. kroner fordelt på 9,2 mill. aksjer.  I tillegg er utbytte utbetalt i 2. kvartal med 13,8 mill. kroner.

SpareBank 1 SMN sin estimerte andel av resultatet fra dato for overtagelse av aksjene er inntektsført i 2. kvartal med 7 mill. kroner.

Ålesund

SpareBank 1 SMN overtok i 2009 BN Bank sin virksomhet i Ålesund. Utlånsporteføljen vil i en periode være garantert fra BN Bank mot en garantiprovisjon. Ved utgangen av 1. halvår 2011 er kunder med totale utlån på 3,1 mrd. kroner omfattet av garantien.

SpareBank 1 SMN overtok også ansvaret for 36 ansatte, leiekontrakter og andre forpliktelser i Ålesund. Banken mottar kompensasjon fra BN Bank ASA for kostnadene de første årene basert på en nedtrappingsmodell. BN Bank-porteføljen danner grunnlag for bankens satsing på Sunnmøre.

Driftskostnader

Samlede kostnader ble 708 mill. kroner (509 mill. kroner) i 1. halvår 2011.

Svært lave kostnader i 1. halvår 2010 var i stor grad en følge av tilbakeføring av opparbeidet pensjonsforpliktelse tilknyttet AFP. Dette hadde for konsernet SpareBank 1 SMN en samlet engangseffekt på 117 mill. kroner.

Tilbakeføring av AFP forpliktelse gjennomført i 1. kvartal 2010 utgjorde 117 mill. kroner, og sammenlignbare kostnader 1. kvartal 2010 blir 626 mill. kroner. Den reelle økningen i konsernets driftskostnader har vært 82 mill. kroner, tilsvarende 13 %.

I morbanken har kostnadsveksten vært 51 mill. kroner tilsvarende 11 %. Kostnadsøkningen tilskrives i all vesentlighet  økte IT-kostnader og økte kostnader som følge av nytt hovedkontor.     

I bankens datterselskaper har kostnadene samlet økt med 31 mill. tilsvarende 21 %, hovedsakelig etter økt ressursinnsats i EiendomsMegler 1 og økte kostnader i SpareBank 1 SMN Regnskap som følge av oppkjøp av lokale regnskapskontor i 2011. Inntektene har i samme periode økt med 23 mill. kroner i EiendomsMegler 1 og 7 mill. kroner i SpareBank 1 SMN Regnskap.

Kostnadsprogrammet ”170 mill i 2012” hadde ved utgangen av 1. halvår 2011 en realisert akkumulert effekt på 155 mill. kroner.

Dette vil være de viktigste tiltakene i 2011:

 • Forenklet og forbedret kredittprosess PM og BM 
 • Effektivisering av kontornettet
 • Strømlinjeforming av støttefunksjoner

Driftskostnader i forhold til GFK utgjorde 1,46 % (1,43 %). Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 53 % (53 %). Tallene for 2010 er eksklusive tilbakeføring AFP.

Tap og mislighold

I 1. halvår 2011 ble tap på utlån netto inntektsført med 7 mill. kroner (tap 96 mill. kroner).

På bedriftskundeporteføljen er det i 1. halvår 2011 inntektsført netto 9 mill. kroner (tap 92 mill. kroner), inklusive tap i SpareBank 1 SMN Finans på 8 mill. kroner (17 mill. kroner). Det har i 2011 vært et lavt nivå på nye individuelle nedskrivninger samtidig som det har vært tilbakeføringer på enkeltengasjementer. På privatkundeporteføljen er det i 1. halvår 2011 netto tapsført 2 mill. kroner (4 mill. kroner).

Individuelle nedskrivninger på utlån per 1. halvår 2011 utgjorde 177 mill. kroner (279 mill. kroner).

Mislighold over 90 dager var 361 mill. kroner (342 mill. kroner).  Av brutto utlån utgjør dette 0,40 % (0,41 %).  Misligholdet på bedriftskundeporteføljen var 235 mill. kroner (207 mill. kroner) og på privatmarkedsporteføljen 126 mill. kroner (135 mill. kroner). Individuelle nedskrivninger på misligholdte engasjementer var på 88 mill. kroner (73 mill. kroner) tilsvarende en andel på 24 % (21 %).

Andre tapsutsatte engasjement utgjorde 178 mill. kroner (680 mill. kroner) fordelt på bedriftsmarked med 148 mill. kroner (655 mill. kroner) og privatmarked med 30 mill. kroner (25 mill. kroner).  Av brutto utlån utgjør andre tapsutsatte engasjement 0,20 % (0,81 %). Individuelle nedskrivninger på disse engasjementene var på 90 mill. kroner (207 mill. kroner) eller 30 % (29 %).

Samlede problemlån (misligholdte og tapsutsatte) utgjør 539 mill. kroner (1.022 mill. kroner), tilsvarende 0,60 % (1,22 %) av brutto utlån. Samlede individuelle nedskrivninger utgjorde 177 mill. kroner (279 mill. kroner), en andel på 33 % (27 %).

Gruppevise tapsnedskrivninger

Beregning av gruppevise tapsnedskrivninger gjøres med utgangspunkt i:

 • hendelser som har påvirket bankens portefølje (som gir migrering mellom risikoklassene)
 • hendelser som ennå ikke har påvirket porteføljen på grunn av at bankens kredittrisikomodeller ikke fanger effektene raskt nok opp (for eksempel makroøkonomiske forhold).

Det er per 1. halvår 2011 ikke funnet grunnlag for å endre gruppevise tapsnedskrivninger i morbanken. Samlede gruppevise tapsnedskrivninger er med dette 290 mill. kroner (289 mill. kroner).

Forvaltningskapital 98,4 mrd. kroner

Bankens forvaltningskapital per 1. halvår 2011 var 98,4 mrd. kroner (93,8 mrd. kroner) og har økt med 4,6 mrd. kroner tilsvarende 4,9 % siste 12 måneder. Økningen tilskrives hovedsakelig økte utlån. 

Per 1. halvår 2011 er det i tillegg overført boliglån for 22,4 mrd. kroner (19,4 mrd. kroner) fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Inntjeningen fra lån overført SpareBank 1 Boligkreditt inntektsføres som provisjonsinntekter. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt. 

God utlåns- og innskuddsvekst

Totale utlån har økt med 7,2 mrd. kroner (9,3 mrd. kroner) tilsvarende 8,6 % (12,6 %) siste 12 måneder og var ved halvårsskiftet 90,9 mrd. kroner (inkl. SpareBank 1 Boligkreditt). Veksten i 1. halvår isolert var 3,7 % (8,2 %).

Utlån til privatkunder økte med 4,7 mrd. kroner (3,6 mrd. kroner) til 52,1 mrd. kroner siste 12 måneder. Dette tilsvarer en vekst på 10,0 % (8,3 %). Veksten i 1. halvår var 5,0 % (4,9 %).

Vekst i utlån til bedriftskunder siste 12 måneder var 2,5 mrd. kroner (5,7 mrd. kroner) tilsvarende 6,8 % (18,6 %). Samlede utlån til bedriftskunder utgjorde 38,8 mrd. kroner per 1. halvår 2011. Veksten på utlån til bedriftskunder ble i 1. halvår 2,1 % (12,7 %). Konsernets satsing på Sunnmøre gjennom overtagelse av BN Bank sin virksomhet i Ålesund står for en vesentlig del av veksten siste 12 måneder.

Utlån til privatkunder utgjorde 57 % (57 %) av ordinære utlån til kunder per 1. halvår 2011.

Totale innskudd fra kunder økte med 4,7 mrd. kroner (3,0 mrd. kroner) siste 12 måneder til 46,0 mrd. kroner per 1. halvår 2011. Dette tilsvarer en vekst på 11,4 % (7,8 %).

Innskudd fra privatkunder økte med 1,3 mrd. kroner (0,6 mrd. kroner) til 20,7 mrd. kroner tilsvarende 6,7 % (3,4 %), og innskudd fra bedriftskunder økte med 3,4 mrd. kroner (2,4 mrd. kroner) til 25,3 mrd. kroner tilsvarende 15,6 % (12,0 %).   

Investeringsprodukter

Samlet kundeportefølje av investeringsprodukter ført utenfor bankens balanse var per 1. halvår 2011 på 5,1 mrd. kroner (4,6 mrd. kroner), en økning på 12 % siden 1. halvår 2010. Økningen tilskrives i all hovedsak høyere verdier og nysalg på aksjefond og porteføljer til forvaltning i Allegro Finans ASA.

Investeringsprodukter, kundeporteføljer mill.kr 30.6.2011 30.6.2010 Endr
Aksjefond 2.897 2.219 678
Spareforsikring 517 598 -81
Aktiv forvaltning 1.013 874 139
Energiforvaltning 253 435 -182
Eiendomsfond 447 447 0
Totalt 5.127 4.573 554

Forsikringsprodukter

Bankens forsikringsportefølje er økt med 11 % siste 12 måneder og samlet premievolum var 896 mill. kroner per 30.6.2011. Skadeforsikring er økt med 14 % og personforsikring 10 %. Innenfor tjenestepensjon utgjør samlet premievolum 130 mill. kroner, samme nivå som 1. halvår 2010.

Forsikring, premievolum mill. kr. 30.6.2011 30.6.2010 Endr
Skadeforsikring 601 525 76
Personforsikring  165 150 15
Tjenestepensjon 130 129 1
Totalt 896 804 92

Privatmarked med høy lønnsomhet og god vekst 

Privatmarkedsvirksomheten oppnådde i 1. halvår 2011 en egenkapitalavkastning på 24,7 % (23,5 %).  Høy lønnsomhet tilskrives både et godt resultat og lav risikoeksponering i privatmarkedsvirksomheten. Dette gir relativt lav allokering av egenkapital som skal betjenes. Per 30.6.2011 var allokert egenkapital i privatmarkedsdivisjonen 890 mill. kroner (1.031 mill. kroner).

Driftsinntektene ble i 1. halvår 2011 samlet 458 mill. kroner (448 mill. kroner). Rentenettoen ble 278 mill. kroner (264 mill. kroner) og provisjonsinntektene 180 mill. kroner (184 mill. kroner).

Utlånsmarginen i 1. halvår 2011 ble 1,51 % (1,58 %), mens innskuddsmarginen ble 0,54 (0,46 %). Nedgangen i utlånsmargin er følge av markedstilpasninger. Marginen er definert som snitt kunderente minus 3 mnd glidende gjennomsnitt av 3 mnd NIBOR.

Siste 12 måneder ble utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedsdivisjonen henholdsvis 9,8 % og 4,7 %.

Det er gjennomgående lav risiko i utlån til privatkunder og dette reflekteres i svært lave tap. Tap og mislighold forventes å forbli på et lavt nivå. Låneporteføljen er sikret med pant i boligeiendom, og verdiutviklingen på boliger har vært tilfredsstillende i hele markedsområdet.

PM (mill kr) 30.6.2011 30.6.2010 Endr.
Netto renteinntekter 278 264 15
Provisjonsinntekter 180 184 -4
Sum inntekter 458 448 11
Driftskostnader 303 276 27
Resultat før tap 156 172 -16
Tap 3 4 -1
Resultat før skatt 153 168 -15
       
Ek avkastning e.skatt 24,7 % 23,5 %  
Allokert kapital (mill kr) 890 1.031  
       
Utlån (mrd kr) 49,3 44,9 4,4
Innskudd (mrd kr) 20,7 19,7 0,9

Privatmarkedsdivisjonen er en del av morbanken, og inneholder derfor ikke tall fra bankens datterselskaper.

Bedriftsmarked med økt lønnsomhet men avdempet utlånsvekst

Bedriftsmarkedsvirksomheten oppnådde i 1. halvår 2011 en egenkapitalavkastning på 18,0 % (10,5 %). Økningen skyldes både økte inntekter og betydelig reduserte tap på utlån.

Allokert egenkapital til bedriftsmarkedsvirksomheten per 30.6.2011 var 2.873 mill. kroner (2.869 mill. kroner).

Samlede driftsinntekter i bedriftsmarkedsdivisjonen ble 514 mill. kroner i 1. halvår 2011 (438 mill. kroner), og har økt med 76 mill. kroner sammenlignet med 1. halvår 2010. Økningen tilskrives økte marginer og økt volum på utlån.

Utlåns- og innskuddsmargin i bedriftsmarkedsdivisjonen ble henholdsvis 2,16 % (2,11 %) og 0,20 % (0,22 %). Marginen er definert som snitt kunderente minus 3 mnd glidende gjennomsnitt av 3 mnd NIBOR.

Utlånsveksten i bedriftsmarkedsdivisjonen ble 7,7 % og innskuddsveksten ble 12,2 %. En betydelig del av utlånsveksten er et resultat av bankens  overtagelse av BN Banks virksomhet i Ålesund

Netto renteinntekter ble 434 mill. kroner (364 mill. kroner), mens provisjonsinntektene ble 80 mill. kroner (74 mill. kroner).

BM (mill kr) 30.6.2011 30.6.2010 Endr.
Netto renteinntekter 434 364 70
Provisjonsinntekter 80 74 6
Sum inntekter 514 438 76
Driftskostnader 174 154 20
Resultat før tap 340 284 56
Tap -19 75 -93
Resultat før skatt 359 209 150
       
Ek avkastning e.skatt 18,0 % 10,5 %  
Allokert kapital (mill kr) 2.873 2.869  
       
Utlån (mrd kr) 37,2 34,6 2,6
Innskudd (mrd kr) 23,6 21,1 2,6

Bedriftsmarkedsdivisjonen er en del av morbanken, og tabellen inneholder derfor ikke tall fra bankens datterselskaper.

SpareBank 1 SMN Markets

SpareBank 1 Markets har totale inntekter i 1. halvår 2011 på 52 mill. kroner (49 mill. kroner). Det er nedgang på inntekter fra corporatevirksomheten, mens inntektene fra verdipapirer har økt.

Markets leverer et komplett spekter av kapitalmarkedsprodukter og – tjenester, og har styrket bemanningen innenfor valuta og corporate finance. Det er etablert egen enhet for aksjehandel, og det er overtatt 3 valuta- og rentemeglere fra BN Bank sin virksomhet i Ålesund.

Markets (mill. kr) 30.6.2011 30.6.2010 Endr.
Valutahandel 19,6 20,5 -0,9
Renteprodukter 15,2 14,9 0,3
Corporate 2,7 12,5 -9,8
Verdipapirer, kurtasje, VPS 14,9 1,2 13,7
Sum inntekter 52,4 49,1 3,3

Datterselskaper

Samlet resultat i bankens datterselskaper i 1. halvår 2011 ble 68 mill. kroner (33 mill. kroner) før skatt.

Resultat før skatt, mill. kr 30.6.2011 30.6.2010
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS 33,3 30,0
SpareBank 1 SMN Finans AS 16,3 20,7
SpareBank 1 SMN Regnskap AS 5,0 10,1
Allegro Finans ASA -1,1 -0,8
SpareBank 1 SMN Invest AS 29,6 -24,3
Eiendomsselskaper -14,7 -2,7
Sum 68,4 33,0

Resultatene er selskapenes totalresultat. Bankens eierandel i EM1 er 86,7 % og i Allegro 90,1 %. Eierandelen i de øvrige selskapene er 100 %.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS er markedsleder i sitt markedsområde og markedsandelen er om lag 41 %. Selskapet oppnådde et meget godt resultat i 2010 og har også hatt et sterkt 1. halvår med et resultat før skatt på 33,3 mill. kroner (30,0 mill. kroner).

SpareBank 1 SMN Finans AS hadde et resultat på 16,3 mill. kroner i 1. halvår (20,7 mill. kroner). Selskapet har en robust inntjeningsbase, og samlede inntekter var 43 mill. kroner i 1.halvår. Tap på leasing- engasjementer ble i 1. halvår 9 mill. kroner mot 17 mill. kroner i samme periode i fjor. Selskapet forvaltet ved kvartalsskiftet leasing- og billånsavtaler for til sammen 3,0 mrd. kroner, der leasingavtalene utgjør 2,0 mrd. kroner.

Virksomheten inkluderer datterselskapet SpareBank 1 Bilplan, som er et spesialselskap for administrasjon av bilordninger, og administrerer 3.200 biler.

SpareBank 1 SMN Regnskap AS oppnådde et overskudd før skatt på 5,0 mill. kroner (10,1 mill. kroner). Resultatet i 2010 er påvirket av tilbakeføring av AFP-forpliktelser.

SpareBank 1 SMN Regnskap AS har i 1. kvartal 2011 kjøpt opp tre regnskapskontor i Namsos og Steinkjer og to i Trondheim. Omsetningen i selskapet øker med anslagsvis 25 mill. kroner som følge av disse oppkjøpene.

Allegro Finans ASA hadde i 1. halvår et underskudd på 1,1 mill. kroner (underskudd 0,8 mill. kroner) før skatt. Selskapet har en portefølje på ca 2 mrd. kroner til aktiv forvaltning.

SpareBank 1 SMN Invest AS har som formål å investere i aksjer, hovedsakelig i regionale børsnoterte virksomheter. Selskapet hadde et overskudd i 1. halvår 2011 på 29,6 mill. kroner (underskudd 24,3 mill. kroner) etter kursgevinster på selskapets aksjebeholdning.

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet 

Banken har en konservativ likviditetsstrategi. Strategien legger vekt på å ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i 12 måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken har likviditetsreserver på 15 mrd. kroner og er dermed finansiert i 16 måneder med ordinær drift uten ny ekstern finansiering.

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen pengemarkedsfinansiering over ett år var ved årsskiftet på 84 % (78 %).

SpareBank 1 Boligkreditt fremstår som bankens viktigste finansieringskilde, og i 1. halvår 2011 er utlån samlet på ytterligere 4,6 mrd. kroner overført boligkredittselskapet. Per 30.6.2011 var utlån på samlet 22,3 mrd. kroner overført SpareBank 1 Boligkreditt.

Rating

Fitch Ratings endret i mars 2011 sin langsiktige rating fra A med ”Negative Outlook” til A- med ”Stable Outlook”. Moody’s Investor Service oppjusterte i september 2010 utsiktene for bankens langsiktige gjeld (på A1) fra ”Negative Outlook” til "Stable Outlook" (viser til utsendte børsmeldinger).

Kapitaldekning

Per 1. halvår 2011 var kjernekapitaldekningen 10,7 % (10,8 %) og totalkapitaldekningen 12,3 % (13,2 %).

Konsernets målsetting er en kjernekapitaldekning på 9 % og en kapitaldekning på 12 %.

Banken er IRB-godkjent, og benytter IRB grunnleggende metode for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko. I samarbeid med de øvrige IRB-bankene i SpareBank 1-alliansen har banken iverksatt en prosess for å søke om å benytte avansert IRB i sine beregninger. Søknaden forventes levert innen 1. halvår 2012.

Tall i mill. kroner 30.6.2011 30.6.2010
Kjernekapital 7.394 6.960
Ansvarlig lån 1.102 1.577
Ansvarlig kapital 8.496 8.537
Kapitalkrav 5.522 5.175
Kjernekapitalandel 10,7 % 10,8 %
Kapitaldekning 12,3 % 13,2 %

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 30.6.2011 var 51,05 kroner, og resultatet per egenkapitalbevis ble 3,26 kroner.

Per 30.6.2011 var kursen 48,90 kroner, og det er i 2011 utbetalt et utbytte for 2010 på 3,00 kroner per bevis.  

Pris/Inntjening ble 7,50 og Pris/Bok 0,96 per 30.6.2011.

Vedtak om etablering av Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN  

Den 25. mai 2011 besluttet representantskapet å opprette Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN. Stiftelsen skal motta deler av gaver til allmennyttige formål. Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN er etablert primært for å delta i emisjoner av egenkapitalbevis rettet mot stiftelsen.

Risikoforhold

Den internasjonale finanskrisen påvirket også den norske økonomien. Arbeidsledigheten i Norge økte imidlertid ikke løpet av 2010, og i 2011 er det forventet økning i sysselsettingen. Dette sammen med økt lønnsvekst kan gi vekst i privat forbruk.

Bankens resultater påvirkes direkte og indirekte av svingningene i verdipapirmarkedene. Den indirekte effekten skyldes bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen AS.

Banken er også eksponert for risiko knyttet til tilgang på ekstern finansiering. Dette reflekteres i bankens konservative likviditetsstrategi (se forøvrig avsnittet foran om finansiering og likviditet).

Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje er tilfredsstillende, og taps- og misligholdsnivåer er lave. Nedkjølingen av norsk økonomi fra 2008 resulterte i økte tapsnivåer i norske finansinstitusjoner, men de siste to år har igjen vist fallende tapsnivåer i bankene.

Den tiltagende uroen i globale finansmarkeder øker usikkerheten i de økonomiske rammebetingelsene, herunder tilstanden i nasjonal og regional økonomi. 

Utsikter fremover

SpareBank 1 SMN er godt kapitalisert og har en robust finansiering. Utviklingen hittil i 2011 bekrefter bankens markedsposisjon, vekstevne samt porteføljekvalitet.

Styret fokuserer også resten av 2011 på en sunn vekst og styrking av konsernets markedsposisjon.

Næringslivet i bankens markedsområde melder om god vekst og lønnsomhetsutvikling. Arbeidsledigheten er lav, og det er få signaler i den regionale makroøkonomi isolert sett som skulle tilsi endret risikobilde for resten av 2011.

Konsekvensene for nasjonal og regional økonomi av tiltagende uro i internasjonale finansmarkeder er ennå usikre.

SpareBank 1 SMN har sterk soliditet og en konservativ likviditetsstrategi og kan opprettholde ordinær drift i 16 måneder uten ytterligere tilgang på ekstern finansiering. SpareBank 1 SMN har meget liten internasjonal eksponering i sin ordinære forretning. Banken har en begrenset direkte eksponering mot verdipapirmarkedene og en konservativ investeringsstrategi for likviditetsbeholdningen.

Styret er tilfreds med konsernets resultat for 1. halvår 2011, og forutsatt en stabil utvikling i nasjonal og regional økonomi legger styret til grunn et godt resultat for hele 2011. 

 

Trondheim, 10. august 2011
Styret i SpareBank 1 SMN
 
Per Axel Koch  Eli Arnstad Paul E. Hjelm-Hansen Aud Skrudland
Styrets leder Nestleder    
       
Bård Benum Kjell Bjordal Arnhild Holstad Venche Johnsen 
      Ansatterepresentant
       
      Finn Haugan 
      Konsernsjef

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN