Endring i egenkapital

Morbank          
I mill kroner Eierandels- kapital Overskurs-  fond Grunn-  fond Utjevnings- fond Fond for urealiserte gevinster Annen egen-kapital   Sum egenkapital
Egenkapital per 01.01.2010 1.734 0 2.155 1.050 110 27   5.076
Periodens resultat     189 566 -65 192   882
Utvidede resultatposter                
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg               0
Andre inntekter og kostnader tilknyttede                
foretak og felleskontrollert virksomhet               0
Sum utvidede resultatposter 0 0 0 0 0 0   0
Totalresultat for perioden 0 0 189 566 -65 192   882
Transaksjoner med eierne:                
Besluttet utbetalt utbytte for 2009 (kr.2,27 per bevis)       -174       -174
Besluttet gaveutdeling           -27   -27
Fortrinnsrettsemisjon 624 178           803
Ansatteemisjon  13 4           17
Kjøp og  salg egne egenkapitalbevis 2     2       4
Sum transaksjoner med eierne 639 182 0 -172 0 -27   622
Egenkapital per 31.12.2010 2.373 182 2.345 1.444 45 192   6.581
Periodens resultat           709   709
Utvidede resultatposter                
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg               0
Andre inntekter og kostnader tilknyttede                
foretak og felleskontrollert virksomhet               0
Sum utvidede resultatposter 0 0 0 0 0 0   0
Totalresultat for perioden 0 0 0 0 0 709   709
Transaksjoner med eierne:                
Besluttet utbetalt utbytte for 2010 (kr.3 per bevis)       -285       -285
Besluttet gaveutdeling           -192   -192
Emisjon 1 0 -1         0
Sum transaksjoner med eierne 1 0 -1 -285 0 -192   -476
Egenkapital per 30.09.2011 2.373 183 2.344 1.160 45 709   6.813

 

Konsern          
I mill kroner Eierandels- kapital Overskurs-  fond Grunn-  fond Utjevnings- fond Fond for urealiserte gevinster Annen egen-kapital Minoritets- andel Sum egenkapital
Egenkapital per 01.01.2010 1.734 0 2.155 1.050 124 1.079 42 6.183
Periodens resultat     189 566 -65 326 5 1.022
Utvidede resultatposter                
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg         7     7
Andre inntekter og kostnader tilknyttede                
foretak og felleskontrollert virksomhet             -29   -29
Sum utvidede resultatposter 0 0 0 0 7 -29 0 -22
Totalresultat for perioden 0 0 189 566 -57 297 5 1.000
Transaksjoner med eierne:                
Besluttet utbetalt utbytte for 2009 (kr.2,27 per bevis)       -174       -174
Gaveutdeling           -27   -27
Fortrinnsrettsemisjon 624 178           803
Ansatteemisjon  13 4           17
Kjøp og  salg egne egenkapitalbevis 2     2       4
Direkte egenkapitalføringer           -10   -10
Endring minoritetsinteresser             50 50
Sum transaksjoner med eierne 639 182 0 -172 0 -37 50 663
Egenkapital per 31.12.2010 2.373 182 2.345 1.444 66 1.339 97 7.846
Periodens resultat           740 6 745
Utvidede resultatposter                
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg         -6     -6
Andre inntekter og kostnader tilknyttede                
foretak og felleskontrollert virksomhet           -11   -11
Sum utvidede resultatposter 0 0 0 0 -6 -11 0 -17
Totalresultat for perioden 0 0 0 0 -6 729 6 728
Transaksjoner med eierne:                
Besluttet utbetalt utbytte for 2010 (kr.3 per bevis)       -285       -285
Besluttet gaveutdeling           -192   -192
Direkte egenkapitalføringer 0     0     -1   -1
Endring minoritetsinteresser             29 29
Emisjon 1 0 -1         0
Sum transaksjoner med eierne 1 0 -1 -285 0 -193 29 -449
Egenkapital per 30.9.2011 2.373 183 2.344 1.160 60 1.875 132 8.126

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN