Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens § 5-6

Erklæring fra styret og administrerende direktør i henhold til verdipapirhandellovens § 5-6

 

Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2011 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 - Delårsrapportering, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt av vesentlige transaksjoner med nærstående.

 

Trondheim, 10. august 2011
Styret i SpareBank 1 SMN
 
Per Axel Koch  Eli Arnstad Paul E. Hjelm-Hansen Aud Skrudland
Styrets leder Nestleder    
       
Bård Benum Kjell Bjordal Arnhild Holstad Venche Johnsen 
      Ansatterepresentant
       
      Finn Haugan 
      Konsernsjef

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN