Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern 
31.12.10 31.3.10 31.3.11 (i mill. kroner) 31.3.11 31.3.10 31.12.10
882 178 172 Periodens resultat etter skatt   255 188 1.022
31 8 9 Av- og nedskrivninger   21 50 47
108 56 -10 Tap på utlån/garantier -6 68 132
1.022 242   171 Tilført fra årets virksomhet   269 306 1.201
-1.032 -123 180 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 110 -144 -959
981 176 110 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld -37 158 1.013
-8.254 -235 1.117 Reduksjon/(økning) utlån 1.296 -120 -8.193
-417 61 -509 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -527 58 -267
5.646 399 30 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 115 379 5.558
1.751 270 -441 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst. -441 270 1.751
-2.285 83 1.401 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner 1.401 83 -2.252
-2.587 873 2.057 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet 2.185 990 -2.148
-107 -11 -21 Investering i varige driftsmidler -64 -122 -265
  -   -   - Innbetalinger fra salg av bygninger/driftsmidler   -   9 2
-353 -222 -468 Reduksjon/(økning) tilknyttede- og/konsernselskaper -593 -269 -605
-37 -5 20 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser 46 4 -87
-497 -239 -469 B) Netto likviditetsendring investeringer -612 -377 -955
133 44 -103 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital -103 44 133
-1.250 -450   - Statens Finansfond   - -450 -1.250
823   -   - Innbetalinger knyttet til egenkapitalbevis    -   - 823
-173 -173 -285 Utbetalt utbytte -285 -173 -173
-27   - -192 Besluttet gaveutdeling -192   - -27
  -   -   - Korrigering EK    15 20 19
4.583 -21 -2.864 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld -2.864 -21 4.583
4.089 -600 -3.444 C) Netto likviditetsendringer finansiering -3.429 -580 4.107
1.005 34 -1.855 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -1.855 34 1.005
1.107 1.107 2.112 Likviditetsbeholdning per 01.01 2.112 1.107 1.107
2.112 1.141 257 Likviditetsbeholdning per utgangen av kvartalet 257 1.141 2.112
-1.005 -34 1.855 Endring 1.855 -34 -1.005

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN