Endring i egenkapital

Morbank        
I mill kroner Eierandelskapital Overskurs-fond Grunnfond Annen egenkapital Utjevnings-fond Fond for urealiserte gevinster Minoritetsandel Sum egenkapital
Egenkapital per 31.12.2008 1.445 236 1.899 294 768 59   4.700
Besluttet utbetalt utbytte for 2008       -116       -116
Fondsemisjon 289 -236     -53     0
Besluttet gaveutdeling       -178       -178
Korreksjon av tidligere disposisjoner     13   -13     0
Totalresultat     243 201 175 51   669
Egenkapital per 31.12.2009 1.734 0 2.155 201 877 110   5.076
Besluttet utbetalt utbytte for 2009       -174       -174
Besluttet gaveutdeling       -27       -27
Fortrinnsrettsemisjon 624 178           803
Ansatteemisjon  13 4           17
Kjøp og  salg egne egenkapitalbevis 2       2     4
Totalresultat til disponering     189 477 281 -65 0 882
Egenkapital per 31.12.2010 2.372 182 2.345 477 1.159 45 0 6.581
Besluttet utbetalt utbytte for 2010       -285       -285
Besluttet gaveutdeling       -192       -192
Totalresultat per 31.03.       172       172
Egenkapital per 31.03.2011 2.372 182 2.345 172 1.159 45 0 6.276

 

Konsern        
I mill kroner Eierandelskapital Overskurs-fond Grunnfond Annen egenkapital Utjevnings-fond Fond for urealiserte gevinster Minoritetsandel Sum egenkapital
Egenkapital per 31.12.2008 1.445 236 1.899 1.061 768 73 36 5.518
Besluttet utbetalt utbytte for 2008       -116       -116
Fondsemisjon 289 -236     -53     0
Besluttet gaveutdeling       -178       -178
Direkte egenkapitalføringer       6       6
Korreksjon av tidligere disposisjoner     13   -13     0
Totalresultat     243 479 175 51 6 953
Egenkapital per 31.12.2009 1.734 0 2.155 1.252 877 124 42 6.183
Besluttet utbetalt utbytte for 2009       -174       -174
Gaveutdeling       -27       -27
Fortrinnsrettsemisjon 624 178           803
Ansatteemisjon  13 4           17
Kjøp og  salg egne egenkapitalbevis 2       2     4
Direkte egenkapitalføringer       -10       -10
Verdiendring aksjer TFS i SB1 SMN Invest         7   7
Endring minoritetsinteresser             50 50
Totalresultat til disponering     189 581 281 -65 5 993
Egenkapital per 31.12.2010 2.372 182 2.345 1.623 1.159 66 97 7.846
Besluttet utbetalt utbytte for 2010       -285       -285
Besluttet gaveutdeling       -192       -192
Direkte egenkapitalføringer         -5 0       -5
Endring minoritetsinteresser             4 4
Totalresultat per 31.03         259   9 2   270
Egenkapital per 31.03.2011 2.372   182 2.345 1.401 1.160 75   102 7.639

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN