Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern ( i mill. kroner) 2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv 
  2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009
Renteinntekter  910 886 894 869 804 748 764 781 843
Rentekostnader 592 559 601 549 506 449 448 450 543
Netto renteinntekter 318 327 293 320 297 300 316 331 300
Provisjonsinntekter 199 192 199 197 193 178 209 175 172
Provisjonskostnader 19 18 23 21 19 18 30 17 19
Andre driftsinntekter 52 47 47 34 54 35 30 32 40
Netto provisjons- og andre inntekter 232 221 222 210 229 194 209 190 193
Utbytte 31 3 0 0 42 1 0 1 4
Inntekt av eierinteresser 69 54 83 69 57 41 78 203 69
Netto verdiendring på finansielle eiendeler 25 62 115 55 32 -6 75 103 74
Netto avk. på finansielle investeringer 125 118 198 125 131 36 153 307 147
Sum inntekter 675 666 713 655 657 529 678 828 640
Personalkostnader 208 198 137 191 177 78 179 180 191
Administrasjonskostnader 96 86 98 76 81 83 79 77 78
Andre driftskostnader 57 65 76 52 45 44 64 45 50
Sum driftskostnader 361 348 311 320 303 206 323 303 319
Resultat før tap 314 318 402 335 354 323 355 526 320
Tap på utlån, garantier m.v. -1 -6 25 12 28 68 39 55 73
Resultat før skatt  315 325 377 323 327 255 316 471 247
Skattekostnad 65 70 60 67 66 67 65 65 42
Periodens resultat 250 255 318 256 260 188 251 406 205

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN