Styrets beretning

Regnskap per 3. kvartal 2011

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Det er foretatt begrenset revisjon av resultatregnskap og balanse for SpareBank 1 SMN, både av selskapsregnskapet og konsernet per 30.9.2011.

 • Resultat før skatt 946 mill. kroner (904 mill. kroner)
 • Resultat 745 mill. kroner (704 mill. kroner).
 • Avkastning på egenkapitalen 12,6 % (13,9 %)
 • Vekst i utlån 7,7 % (12,4 %) og innskudd 19,1 % (2,8 %) siste 12 måneder
 • Tap på utlån 1 mill. kroner (108 mill. kroner) 
 • Kjernekapitaldekning 10,4 % (10,6 %) 
 • Resultat per egenkapitalbevis 4,81 kroner (4,13 kroner)  

Regnskap 3. kvartal 2011 isolert

 • Resultat før skatt 306 mill. kroner (323 mill. kroner)
 • Resultat 240 mill. kroner (256 mill. kroner)
 • Avkastning på egenkapitalen 12,0 % (13,9 %)
 • Tap på utlån 8 mill. kroner (12 mill. kroner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,55 kroner (1,61 kroner)

 

Godt resultat per 3. kvartal 2011

Hovedtrekk:

 • Sterk underliggende drift og positiv resultatutvikling
 • Reduserte tap på utlån
 • God avkastning finansielle investeringer
 • Sterk soliditet og tilfredsstillende finansiering
 • Høy utlånsvekst i privatmarkedet 

SpareBank 1 SMN oppnådde per 3. kvartal 2011 et resultat før skatt på 946 mill. kroner (904 mill. kroner). Overskuddet ble 745 mill. kroner (704 mill. kroner) og egenkapitalavkastningen 12,5 % (13,9 %).

Resultat før skatt ble i 3. kvartal isolert 306 mill. kroner, samme nivå som resultatet både i 1. og 2. kvartal.  

Avkastning på egenkapitalen i kvartalet isolert ble 12,0 %.

De samlede driftsinntektene utgjør per 3. kvartal 1.652 mill. kroner (1.549 mill. kroner), en økning på 103 mill. kroner sammenlignet med samme periode 2010. Driftsinntektene har økt både i morbank og datterselskaper.

Avkastning på finansielle investeringer ble 365 mill. kroner (292 mill. kroner), herav samlet resultatandel i tilknyttede selskaper på 171 mill. kroner (167 mill. kroner) per 3. kvartal.

Driftskostnadene ble 1.070 mill. kroner per 3. kvartal 2011, (829 mill. kroner) 241 mill. kroner høyre enn 2010. Av veksten er 117 mill. kroner tilbakeføring av AFP avsetning i 1. kvartal 2010.

Netto tap på utlån og garantier ble 1 mill. kroner (108 mill. kroner). Det er i 3. kvartal ikke funnet grunnlag for å foreta endringer i gruppevise nedskrivninger.

Utlåns- og innskuddsvekst på 12-måneders basis var henholdsvis 7,7 % (12,4 %) og 19,1 % (2,8 %) per 3. kvartal 2011.

Kjernekapitaldekningen per 30.9.2011 var 10,4 % (10,6 %) og totalkapitaldekningen var 12,1 % (12,8 %).

Kursen på bankens egenkapitalbevis per 3. kvartal var 39,30 kroner (49,00 kroner per 31.12.10).

Per 3. kvartal ble resultatet per egenkapitalbevis 4,81 kroner (4,13 kroner), og bokført verdi per egenkapitalbevis er 52,49 kroner (48,13 kroner).

Bedret rentenetto i 3. kvartal

Rentenettoen i 3. kvartal isolert ble 320 mill. kroner, en svak forbedring fra 2. kvartal (318 mill. kroner). 

Netto renteinntekter ble per 3. kvartal 965 mill. kroner (917 mill. kroner).  Økningen skyldes hovedsakelig:

 • Høyere volum både på utlån og innskudd
 • Økte provisjoner knyttet til etablering av næringslivslån
 • Bankene er for 2011 fritatt for innbetaling til Bankenes Sikringsfond. På årsbasis utgjør dette 48 mill. kroner

Den relative rentenettoen viser i perioden en liten nedgang. Dette skyldes økte finansieringskostnader som ikke fullt ut er viderebelastet bankens kunder gjennom økning av utlånsrentene.  Banken har varslet en generell renteøkning til både privat- og bedriftsmarkedskunder med virkning fra 2. halvdel av november.

Provisjoner på boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt inntektsføres som provisjonsinntekter og ikke som renteinntekter. Dette utgjorde per 3. kvartal 63 mill. kroner (82 mill. kroner).

Ved utgangen av 3. kvartal 2011 er det til sammen overført boliglån for 21,1 mrd. kroner (19,0 mrd. kroner) til SpareBank 1 Boligkreditt.

Økte provisjonsinntekter

Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter økte til 687 mill. kroner per 3. kvartal 2011 (633 mill. kroner), en økning på 54 mill. kroner tilsvarende 8,5 %. Inntekter fra eiendomsmegling har hatt størst økning.

Provisjonsinntektene fra SpareBank 1 Boligkredittt er per 30.9.2011 redusert med 19 mill. kroner til 63 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilskrives alene økte finansieringskostnader for boligkredittselskapet som følge av usikkerheten i finansmarkedene.

Provisjonsinntekter, mill. kr 30.9.2011 30.9.2010 Endring
Betalingstjenester 150 150 -1
Sparing 41 45 -3
Forsikring 77 70 7
SpareBank 1 Boligkreditt 63 82 -20
Garantiprovisjoner 21 22 -1
Eiendomsmegling 226 187 39
Regnskapstjenester 54 40 14
Forvaltning 9 7 2
Husleieinntekter 22 0 22
Øvrige provisjoner 23 29 -6
Sum 687 633 54

Finansielle investeringer

Samlet avkastning på finansielle investeringer (eksklusive resultatandel i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet) ble 193 mill. kroner (125 mill. kroner) per 3. kvartal 2011. Den samlede avkastning fordeler seg som følger:

 • Avkastning på konsernets aksjeporteføljer ble totalt 66 mill. kroner (56 mill. kroner). AV dette ble netto kursgevinster i SpareBank 1 SMN Invest AS 51 mill. kroner (kurstap 22 mill. kroner). Selskapet forvalter deler av bankens aksjeportefølje.
 • Netto kursgevinster på obligasjoner og derivater ble per 3. kvartal 2011 82 mill. kroner (38 mill. kroner). SpareBank 1 SMN  har fokus på investeringer i solide utstedere med lav markedsvolatilitet. Banken har en konservativ forvaltning  av obligasjonsporteføljen med lite eksponering mot bankobligasjoner. Hovedtyngden av plasseringene er gjort i statsobligasjoner, statsgaranterte, kommuner og godt ratede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Et annet mål er å holde renterisikoen lav, med sikring av både eiendeler, utstedelser og renteposisjoner. 
 • Kursgevinster på valuta- og rentehandel i SpareBank 1 SMN Markets ble 45 mill. kroner (31 mill. kroner).
Avk. fin. investeringer, mill. kr. 30.9.2011 30.9.2010
Kursgevinst/utbytte aksjer 66 56
Obligasjoner og derivater  71 38
Kursgevinster Markets 56 31
Verdiendr. fin. eiendeler 193 125
SpareBank 1 Gruppen AS 50 103
SpareBank 1 Boligkreditt AS 15 10
SpareBank 1 Næringskreditt AS 6 2
Bank 1 Oslo AS 14 32
BN Bank ASA 73 34
Polaris Media ASA 21  
Andre selskaper -8 -14
Tilknyttede selskaper 172 167
Sum 365 292

SpareBank 1 Gruppen AS

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt per 3. kvartal 2011 ble 245 mill. kroner (508 mill. kroner). Resultatnedgangen tilskrives i stor grad svakere resultat i SpareBank 1 Skadeforsikring AS.

 SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 50 mill. kroner (103 mill. kroner).

SpareBank 1 Boligkreditt AS 

SpareBank 1 Boligkreditt AS er opprettet av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene overfører de best sikrede boliglånene til selskapet, noe som gir redusert finansieringskostnad og økt konkurransekraft. 

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt AS er 19,6 %, og bankens andel av resultatet i selskapet per 3. kvartal 2011 var 14,6 mill. kroner (9,6 mill. kroner).

SpareBank 1 Næringskreditt AS

SpareBank 1 bankene etablerte i 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Næringskreditt AS etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt AS.

Sparebank 1 SMN eier 37 % av selskapet, og bankens andel av resultatet per 30.9.2011 ble 6,2 mill. kroner (2,1 mill. kroner).

SpareBank 1 Næringskreditt AS har pr 30.9.2011 kjøpt lån for 8,3 mrd kroner fra BN Bank og utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 7,0 mrd. kroner.

Bank 1 Oslo Akershus AS

SpareBank 1 SMN har en eierandel på 19,5 % i Bank 1 Oslo AS. SpareBank 1 SMN sin resultatandel fra Bank1 Oslo AS ble 14,4 mill. kroner (32,1 mill. kroner) per 3. kvartal 2011.

BN Bank ASA

SpareBank1 SMN sin eierandel i BN Bank ASA er 33 % per 30.9.2011.

SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank per 3. kvartal 2011 ble 73,0 mill. kroner (34,0 mill. kroner), inklusive amortiseringseffekter.

Polaris Media ASA

Etter overtakelse av 18,81 % av aksjene i Polaris Media ASA den 28.3.2011 eier SMN konsern 23,45 % av aksjene i selskapet. Selskapet er derfor klassifisert som et tilknyttet selskap av SpareBank 1 SMN.

Aksjene ble overtatt til en samlet verdi av 248 mill. kroner fordelt på 9,2 mill aksjer.  I tillegg er utbytte utbetalt i 2. kvartal med 13,8 mill. kroner

SpareBank 1 SMN sin estimerte andel av resultatet fra dato for overtagelse av aksjene er inntektsført i 2. og 3. kvartal med 20,6 mill. kroner.

Ålesund

Sparebank 1 SMN overtok i 2009 BN Bank sin virksomhet i Ålesund. Utlånsporteføljen vil i en periode være garantert fra BN Bank mot en garantiprovisjon. Ved utgangen av 3. kvartal 2011 er kunder med totale utlån på 3,1 mrd. kroner omfattet av garantien.

Sparebank 1 SMN overtok også ansvaret for 36 ansatte, leiekontrakter og andre forpliktelser i Ålesund. Banken mottar kompensasjon fra BN Bank ASA for kostnadene de første årene basert på en nedtrappingsmodell. BN Bank-porteføljen danner grunnlag for bankens satsing på Sunnmøre.

Driftskostnader

Samlede kostnader ble 1.070 mill. kroner (829 mill. kroner) per 3. kvartal 2011.

Svært lave kostnader i tilsvarende periode i 2010 var i stor grad en følge av tilbakeføring av opparbeidet pensjonsforpliktelse tilknyttet AFP. Dette hadde for konsernet SpareBank 1 SMN en samlet engangseffekt på 117 mill. kroner.

Sammenlignbare kostnader per 3. kvartal 2011 blir 946 mill. kroner. Den reelle økningen i konsernets driftskostnader har vært 124 mill. kroner, tilsvarende 13 %. 74 mill. kroner av veksten tilsvarende 10 % er oppstått i morbanken. Veksten tilskrives i all hovedsak kostnader ved nytt hovedkontor og økte IT kostnader.

Bankens datterselskaper har hatt en samlet vekst på 50 mill. kroner tilsvarende 22 %, hovedsakelig etter økt ressursinnsats i EiendomsMegler 1 og sterk vekst i SpareBank 1 SMN Regnskap gjennom oppkjøp av lokale regnskapskontor i 2011. Inntektene har i samme periode økt med 40 mill. kroner i EiendomsMegler 1 og 14 mill. kroner i SpareBank 1 SMN Regnskap.

Kostnadsprogrammet ”170 mill i 2012” hadde ved utgangen av 3. kvartal 2011 en realisert akkumulert effekt på 160 mill. kroner.

Dette er de viktigste tiltakene i 2011:

 • Forenklet og forbedret kredittprosess PM og BM 
 • Effektivisering av kontornettet
 • Strømlinjeforming av støttefunksjoner

Driftskostnader i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde 1,46 % (1,23 %). Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 53 % (51 % eks AFP tilbakeføring).

Reduserte tap og lavere mislighold

Per 3. kvartal 2011 utgjorde netto tap på utlån 1 mill. kroner (108 mill. kroner). Det har ikke vært grunnlag for å endre gruppevise tapsnedskrivninger i 2011. Netto tap på utlån i tredje kvartal isolert var 8 mill. kroner

På bedriftskundeporteføljen er det per 3. kvartal 2011 netto inngang på individuelle tapsnedskrivninger på 5 mill. kroner (104 mill. kroner), inklusive tap i SpareBank 1 SMN Finans på 11 mill. kroner (20 mill. kroner). Det har ikke vært grunnlag for nye individuelle tapsnedskrivninger av betydning i 2011, samtidig som det har vært inngang på enkeltengasjementer.

På privatkundeporteføljen er det per 3. kvartal 2011 netto tap på 6 mill. kroner (4 mill. kroner).

Samlede balanseførte individuelle nedskrivninger på utlån per 3. kvartal 2011 utgjorde 159 mill. kroner (283 mill. kroner).

Samlede problemlån (misligholdte og tapsutsatte) utgjør 555 mill. kroner (1.052 mill. kroner), tilsvarende 0,60 % (1,22 %) av brutto utlån inklusive lån overført SpareBank 1 Boligkreditt.

Mislighold over 90 dager var 332 mill. kroner (326 mill. kroner). I prosent av brutto utlån er misligholdet 0,36 % (0,38 %). Av samlet mislighold er det tapsavsatt 79 mill. kroner (76 mill. kroner) tilsvarende 24 % (23 %).

Misligholdet fordeler seg på bedriftsmarkedskunder med 220 mill. kroner og 112 mill. kroner på privatmarkedskunder.

Andre tapsutsatte engasjement utgjorde 223 mill. kroner (726 mill. kroner). Av brutto utlån utgjør dette 0,24 % (0,84 %). Individuelle nedskrivninger på disse engasjementene var på 81 mill. kroner (207 mill. kroner) eller 36 % (29 %).

Andre tapsutsatte engasjement fordeler seg på bedriftsmarkedskunder med 208 mill. kroner og 15 mill. kroner på privatmarkedskunder.

Ikke grunnlag for å endre gruppevise tapsnedskrivninger

Beregning av gruppevise tapsnedskrivninger gjøres med utgangspunkt i:

 • hendelser som har påvirket bankens portefølje (som gir migrering mellom risikoklassene)
 • hendelser som ennå ikke har påvirket porteføljen på grunn av at bankens kredittrisikomodeller ikke fanger effektene raskt nok opp (for eksempel makroøkonomiske forhold)

Det er per 3. kvartal 2011 ikke funnet grunnlag for å endre gruppevise tapsnedskrivninger. Samlede gruppevise tapsnedskrivninger er 290 mill. kroner (289 mill. kroner).

Forvaltningskapital 100 mrd. kroner

Bankens forvaltningskapital per 3. kvartal 2011 var 100,0 mrd. kroner (95,3 mrd. kroner) og har økt med 4,7 mrd. kroner tilsvarende 5,1 % siste 12 måneder.

Per 3. kvartal 2011 er 21,1 mrd. kroner (19,0 mrd. kroner) overført fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Inntjeningen fra boligkreditt lånene fremkommer i regnskapet i form av provisjonsinntekter. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt.

Sterk vekst i utlån til privatmarkedet, avdempet vekst til bedriftsmarkedet

Totale utlån har økt med 6,6 mrd. kroner (9,5 mrd. kroner) tilsvarende 7,7 % (12,4 %) siste 12 måneder og var 92,7 mrd. kroner per 3. kvartal 2011. Veksten per 3. kvartal i 2011 var 5,7 % (11,1 %).

Utlån til privatkunder økte med 5,0 mrd. kroner (4,1 mrd. kroner) til 53,7 mrd. kroner siste 12 måneder, som tilsvarer en vekst på 10,2 % (9,1 %). I 2011 har veksten i utlån til privatkunder så langt vært 8,1 % (7,8 %).

Vekst i utlån til bedriftskunder var 1,6 mrd. kroner (5,4 mrd. kroner) tilsvarende 4,4 % (17,0 %) siste 12 måneder. Samlede utlån til bedriftskunder utgjorde 39,0 mrd. kroner per 3. kvartal 2011. Veksten på utlån til bedriftsmarkedet i 2011 isolert har vært 2,6 % (15,8 %). Konsernets satsing på Sunnmøre gjennom overtagelse av BN Bank sin virksomhet i Ålesund står for en vesentlig del av veksten siste 12 måneder.

Utlån til privatkunder utgjorde 58 % (57 %) av ordinære utlån til kunder per 3. kvartal 2011.

Høy innskuddsvekst

Innskudd fra kunder økte med 7,4 mrd. kroner (1,1 mrd. kroner) siste 12 måneder til 46,0 mrd. kroner per 3. kvartal 2011. Dette tilsvarer en vekst på 19,1 % (2,8 %) siste 12 måneder.

Innskudd fra privatkunder økte med 1,5 mrd. kroner (1,0 mrd. kroner) til 20,5 mrd. kroner tilsvarende 8,1 % (5,4 %), og innskudd fra bedriftskunder økte med 5,8 mrd. kroner (0,1 mrd. kroner) til 25,5 mrd. kroner tilsvarende 29,7 % (0,5 %). Innskuddsveksten i bedriftsmarkedet tilskrives generell underliggende vekst og enkeltinnskudd fra flere større kunder. Dette er kunder både innen offentlig og privat sektor.

Ingen vekst i bestand investeringsprodukter

Samlet kundeportefølje av investeringsprodukter ført utenfor bankens balanse var per 3. kvartal 2011 på 4,8 mrd. kroner (4,8 mrd. Kroner). Sammenlignet med i fjor er det økte verdier på aksjefond og reduserte verdier på spareforsikring og energifond. Det gjøres ikke nysalg i energifondsporteføljen.

Investeringsprodukter, kundeporteføljer mill.kr 30.9.2011 30.9.2010 Endr
Aksjefond 2.416 2.098 318
Spareforsikring 732 912 -180
Aktiv forvaltning 951 953 -2
Energiforvaltning 235 374 -139
Eiendomsfond 447 447 0
Totalt 4.781 4.784 -3

God vekst i bankens forsikringsportefølje

Bankens forsikringsportefølje har hatt en vekst på 9 % siste 12 måneder. Veksten på skadeforsikring har vært 11 % og på personforsikring har veksten vært 10 %. På tjenestepensjon har porteføljen holdt samme nivå.

Forsikring, premievolum mill. kr. 30.9.2011 30.9.2010 Endr
Skadeforsikring 614 553 61
Personforsikring  169 153 16
Tjenestepensjon 125 127 -2
Totalt 908 833 75

Sterk lønnsomhet og god vekst i privatmarkedet

Privatmarkedsvirksomheten oppnådde per 3. kvartal 2011 en egenkapitalavkastning på 23,2 % (28,1 %).

Driftsinntektene ble per 3. kvartal 2011 samlet 675 mill. kroner (682 mill. kroner). Rentenettoen ble 408 mill. kroner (404 mill. kroner) og provisjonsinntektene 267 mill. kroner (277 mill. kroner).

Utlånsmarginen per 30.9 2011 ble 1,27 % (1,46 %), mens innskuddsmarginen ble 0,70 (0,49 %). Marginen er definert som snitt kunderente minus 3 mnd glidende gjennomsnitt av 3 mnd NIBOR. Inntektsbortfallet som lavere utlånsmarginer representerer kompenseres av høyere innskuddsmargin og god vekst.

Siste 12 måneder ble utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedsdivisjonen henholdsvis 10,2 % (8,4 %) og 6,1 % (4,7 %).

Det er gjennomgående lav risiko i utlån til privatkunder, og dette reflekteres i fortsatt lave tap. Tap og mislighold forventes å forbli på et lavt nivå. Låneporteføljen er sikret med pant i boligeiendom, og verdiutviklingen på boliger er tilfredsstillende i hele markedsområdet.

PM (mill kr) 30.9.2011 30.9.2010 Endr.
Netto renteinntekter 408 404 3
Provisjonsinntekter 267 277 -10
Sum inntekter 675 682 -7
Driftskostnader 452 414 37
Resultat før tap 223 267 -44
Tap 7 4 2
Resultat før skatt 217 263 -46
       
Ek avkastning e.skatt 23,2 % 28,1 %  
Allokert kapital (mill kr) 890 1.031  
       
Utlån (mrd kr) 50,7 46,0 4,7
Innskudd (mrd kr) 20,5 19,3 1,2

Privatmarkedsdivisjonen er en del av morbanken, og inneholder derfor ikke tall fra bankens datterselskaper.

Sterk inntektsutvikling i bedriftsmarked

Egenkapitalavkastningen i bedriftsmarkedsdivisjonen ble 14,8 % (9,7 %). Bedringen skyldes både økte inntekter og reduserte tap på utlån.

Samlede driftsinntekter i bedriftsmarkedsdivisjonen ble 800 mill. kroner per 3. kvartal 2011 (675 mill. kroner), og har økt med 125 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2010.

Utlåns og innskuddsmargin i bedriftsmarkedsdivisjonen ble henholdsvis 2,13 % (2,17 %) og 0,20 % (0,22 %). Marginene er målt med utgangspunkt i 3 mnd nibor. Utlånsveksten i bedriftsmarkedsdivisjonen ble 5,3 % (18,7 %) og innskuddsveksten ble 26,5 % (1,2 %).

Netto renteinntekter ble 675 mill. kroner (566 mill. kroner), mens provisjonsinntektene ble 126 mill. kroner (110 mill. kroner). Økningen i netto renteinntekter tilskrives i all hovedsak vekst, økte etableringsgebyrer og bortfall av sikringsfondsavgift.

BM (mill kr) 30.9.2011 30.9.2010 Endr.
Netto renteinntekter 675 566 109
Provisjonsinntekter 126 110 16
Sum inntekter 800 675 125
Driftskostnader 259 232 26
Resultat før tap 541 443 98
Tap -17 84 -101
Resultat før skatt 559 359 199
       
Ek avkastning e.skatt 14,8 % 9,7 %  
Allokert kapital (mill kr) 2.873 2.869  
       
Utlån (mrd kr) 37,5 35,6 1,9
Innskudd (mrd kr) 23,9 18,9 5,0

Bedriftsmarkedsdivisjonen er en del av morbanken, og tabellen inneholder derfor ikke tall fra bankens datterselskaper.

Økende inntekter SpareBank 1 SMN Markets

SpareBank 1 SMN Markets leverer et komplett spekter av kapitalmarkedsprodukter og – tjenester.

SpareBank 1 Markets har totale inntekter per 3. kvartal 2011 på 98 mill. kroner (68 mill. kroner). Inntektene er økende innenfor de fleste forretningsområdene

Markets (mill. kr) 30.9.2011 30.9.2010 Endr.
Valutahandel 38,2 33,5 4,7
Renteprodukter 32,3 15,7 16,6
Corporate 8,0 12,8 -4,8
Verdipapirer, kurtasje, VPS 19,4 6,0 13,4
Sum inntekter 97,9 68,0 29,9

Datterselskaper

Samlet resultat per 3. kvartal 2011 ble 111,7 mill. kroner (55,7 mill. kroner) før skatt (eksklusive minoritetsandeler). SpareBank 1 SMN Invest AS er omtalt under avsnittet ”Finansielle investeringer” lengre frem rapporten.

Resultat før skatt, mill. kr 30.9.2011 30.9.2010
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 55,1 45,0
SpareBank 1 SMN Finans  22,5 27,4
SpareBank 1 SMN Regnskap 5,4 11,4
Allegro Finans -3,3 -4,6
SpareBank 1 SMN Invest  50,0 -21,8
Eiendomsselskaper -18,0 -1,7
Sum 111,7 55,7

EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS er markedsleder i sitt markedsområde med en markedsandel på ca 40 %. Resultatutviklingen er også i 2011 er svært god, og selskapet oppnådde et resultat før skatt på 55,1 mill. kroner (45,0 mill. kroner) per 3. kvartal 2011.

SpareBank 1 SMN Finans AS hadde et resultat på 22,5 mill. kroner i per 3. kvartal (27,4 mill. kroner). Selskapet har hatt en sterk inntektsutvikling, men opplever press på marginene. Selskapet forvaltet ved kvartalsskiftet leasing- og billånsavtaler for til sammen 3,0 mrd. kroner, der leasingavtalene utgjør 2,0 mrd. kroner.

SpareBank 1 SMN Regnskap AS oppnådde et overskudd før skatt på 5,4 mill. kroner (11,4 mill. kroner). SpareBank 1 SMN Regnskap tilbakeførte AFP-forpliktelser med 5,9 mill. kroner i 2010.

Sparebanken SMN Invest AS har som formål å investere i aksjer, hovedsakelig i regionale børsnoterte virksomheter. Selskapet hadde et overskudd i 1. halvår 2011 på 50,0 mill. kroner (underskudd 21,8 mill. kroner) etter kursgevinster på selskapets aksjebeholdning.

Allegro Finans – som driver aktiv forvaltning - hadde pr. 3. kvartal et underskudd på 3,3 mill. kroner (underskudd 4,6 mill. kroner) før skatt.

Selskapet har en portefølje på ca 2 mrd. kroner til aktiv forvaltning.

Rating

Fitch Ratings endret i mars 2011 sin langsiktige rating fra A med ”Negative Outlook” til A- med ”Stable Outlook”. Moody’s Investor Service oppjusterte i september 2010 utsiktene for bankens langsiktige gjeld (på A1) fra ”Negative Outlook” til "Stable Outlook" (se utsendte børsmeldinger for nærmere informasjon).

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet

Banken har en konservativ likviditetsstrategi. Strategien legger vekt på å ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i 12 måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering

Banken har likviditetsreserver på 17 mrd. kroner, og er dermed finansiert i 18 måneder med ordinær drift uten ny ekstern finansiering.

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen pengemarkedsfinansiering over ett år var ved kvartalsskiftet på 75 % (78 %).

SpareBank 1 Boligkreditt fremstår som bankens viktigste finansieringskilde, og så langt i 2011 er utlån samlet på 3,3 mrd. kroner overført boligkredittselskapet. Per 30.9.2011 var utlån på samlet 21,1 mrd. kroner overført SpareBank 1 Boligkreditt.

Sterk soliditet

Per 3. kvartal 2011 var kjernekapitaldekningen 10,4 % (10,6 %) og totalkapitaldekningen 12,1 % (12,8 %).

Konsernets målsetting er en kjernekapitaldekning på 9 % og en kapitaldekning på 12 %.

Banken er IRB godkjent, og benytter IRB grunnleggende metode for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko.

I samarbeid med de øvrige IRB-bankene i SpareBank 1 alliansen har banken iverksatt en prosess for å søke om å benytte avansert IRB i sine beregninger. Søknaden forventes levert i løpet av 2012.

Tall i mill. kroner 30.9.2011 30.9.2010
Kjernekapital 7.504 7.033
Ansvarlig lån 1.171 1.461
Ansvarlig kapital 8.675 8.493
Kapitalkrav 5.746 5.296
Kjernekapitalandel 10,4 % 10,6 %
Kapitaldekning 12,1 % 12,8 %

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 30.9.2011 var 52,49 kroner (48,13 kroner), og resultatet per egenkapitalbevis ble 4,81 kroner (4,13 kroner). Per 30.9.2011 var kursen 39,30 kroner (49,00 kroner).

Pris/Inntjening ble 6,12 (8,29) og Pris/Bok 0,75 (1,02).

Kursen ved årsskiftet var 54,00 kroner og det er i 2011 utbetalt 3,00 kroner i utbytte per egenkapitalbevis for 2010.

Etablering av Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN

Representantskapet har vedtatt å opprette Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN. Stiftelsen skal motta deler av gaver til allmennyttige formål, og har på bakgrunn av regnskapet for 2010 mottatt kr 96 mill. Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN er etablert primært for å delta i emisjoner av egenkapitalbevis rettet mot stiftelsen.

Risikoforhold

Den internasjonale finanskrisen påvirket også den norske økonomien. Arbeidsledigheten i Norge avtok gjennom 2010 og inn i 2011, men har vist tegn til utflating sommeren 2011. Prognoser tilsier fortsatt lav arbeidsledighet fremover.

Bankens resultater påvirkes direkte og indirekte av svingningene i verdipapirmarkedene. Den indirekte effekten skyldes i all hovedsak bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen AS hvor både forsikringsvirksomheten og fondsforvaltningsaktivitetene påvirkes av svingningene.

Banken er også eksponert for risiko knyttet til tilgang på ekstern finansiering. Dette reflekteres i bankens konservative likviditetsstrategi (se forøvrig avsnittet foran om finansiering og likviditet).

Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje er tilfredsstillende, og taps- og misligholdsnivåer er lave. Nedkjølingen av norsk økonomi fra 2008 resulterte i økte tapsnivåer i norske finansinstitusjoner, men de siste to år har igjen vist fallende tapsnivåer i bankene.

Den fortsatte uroen i globale finansmarkeder øker usikkerheten i de økonomiske rammebetingelsene, herunder tilstanden i nasjonal og regional økonomi, og selv om norske banker i svært liten grad er eksponert mot PIIGS kan uroen knyttet til tapsrisikoen i europeiske banker medføre at mistilliten smitter over på norske banker og redusere bankens mulighet til utenlandsfinansiering ytterligere. 

Utsikter fremover

SpareBank 1 SMN er godt kapitalisert og har en robust finansiering. Utviklingen i 2011 bekrefter bankens markedsposisjon og porteføljekvalitet.

Styret er opptatt av å styrke konsernets markedsposisjon.

Fortsatt uro i internasjonale finansmarkeder øker usikkerheten i nasjonal og regional økonomi. Næringslivet i bankens markedsområde har totalt sett fortsatt vekst og god lønnsomhet, selv om deler av eksportrettet virksomhet erfarer redusert etterspørsel. Arbeidsledigheten er lav, og det er få signaler i den regionale makroøkonomi isolert sett som tilsier endret risikobilde for resten av 2011.

SpareBank 1 SMN har sterk soliditet og en konservativ likviditetsstrategi og kan opprettholde ordinær drift i 18 måneder uten ytterligere tilgang på ekstern finansiering. SpareBank 1 SMN har meget liten internasjonal eksponering i sin ordinære forretning og begrenset direkte eksponering mot verdipapirmarkedene.

Styret er tilfreds med konsernets resultat per 3.kvartal 2011, og vektlegger særlig den gode underliggende drift og høy kvalitet i risikostyringen. Styret legger til grunn et godt resultat for 2011. 

 

Trondheim, 26. oktober 2011
Styret i SpareBank 1 SMN
 
Per Axel Koch  Eli Arnstad Paul E. Hjelm-Hansen Aud Skrudland
Styrets leder Nestleder    
       
Bård Benum Kjell Bjordal Arnhild Holstad Venche Johnsen 
      Ansatterepresentant
       
      Finn Haugan 
      Konsernsjef

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN