Egenkapitalbevisbrøk

 Morbank

  30/6/11 31/12/10
Eierandelskapital 2.372 2.372
Utjevningsfond 1.160 1.160
Overkursfond 182 182
Fond for urealiserte gevinster 28 28
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 3.742 3.742
Grunnfondskapital 2.345 2.345
Fond for urealiserte gevinster 17 17
B. Sum grunnfondskapital 2.362 2.362
Avsetning gaver 0 192
Avsatt utbytte 0 285
Egenkapital ekskl. periodens resultat 6.104 6.581
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 61,3 % 61,3 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN