Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern ( i mill. kroner) 3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv 
  2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009
Renteinntekter  978 910 886 894 869 804 748 764 781
Rentekostnader 657 592 559 601 549 506 449 448 450
Netto renteinntekter 320 318 327 293 320 297 300 316 331
Provisjonsinntekter 159 199 192 199 197 193 178 209 175
Provisjonskostnader 21 19 18 23 21 19 18 30 17
Andre driftsinntekter 96 52 47 47 34 54 35 30 32
Netto provisjons- og andre inntekter 234 232 221 222 210 229 194 209 190
Utbytte 0 31 3 0 0 42 1 0 1
Inntekt av eierinteresser 49 69 54 83 69 57 41 78 203
Netto verdiendring på finansielle eiendeler 73 25 62 115 55 32 -6 75 103
Netto avk. på finansielle investeringer 122 125 118 198 125 131 36 153 307
Sum inntekter 676 675 666 713 655 657 529 678 828
Personalkostnader 209 208 198 137 191 177 78 179 180
Administrasjonskostnader 86 96 86 98 76 81 83 79 77
Andre driftskostnader 66 57 65 76 52 45 44 64 45
Sum driftskostnader 361 361 348 311 320 303 206 323 303
Resultat før tap 315 314 318 402 335 354 323 355 526
Tap på utlån, garantier m.v. 8 -1 -6 25 12 28 68 39 55
Resultat før skatt  306 315 325 377 323 327 255 316 471
Skattekostnad 66 65 70 60 67 66 67 65 65
Periodens resultat 240 250 255 318 256 260 188 251 406

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN