Hovedtall

  30.6.11 30.6.10 2010
Resultatsammendrag mill kr % mill kr % mill kr %
Netto renteinntekter 645 1,33 597 1,36 1.210 1,33
Netto provisjons- og andre inntekter 453 0,94 423 0,96 855 0,94
Netto avk. på finansielle investeringer 243 0,50 167 0,38 490 0,54
Sum inntekter 1.341 2,77 1.187 2,70 2.555 2,80
Sum driftskostnader 708 1,46 509 1,16 1.140 1,25
Resultat før tap 633 1,31 678 1,54 1.414 1,55
Tap på utlån, garantier m.v. -7 -0,01 96 0,22 132 0,15
Resultat før skatt  640 1,32 582 1,33 1.282 1,40
Skattekostnad 135 0,28 133 0,30 260 0,28
Periodens resultat 505 1,04 449 1,02 1.022 1,12
             
Nøkkeltall 30.6.11   30.6.10   2010  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 1) 13,0 %   13,7 %   14,6 %  
Kostnadsprosent 2) 53 %   43 %   45 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 68.559   64.390   69.847  
Brutto utlån inkl Boligkreditt 90.939   83.767   87.665  
Innskudd fra kunder 45.990   41.273   42.786  
Innskuddsdekning 67 %   64 %   61 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl Boligkreditt) 8,6 %   12,6 %   13,2 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 11,4 %   7,8 %   14,9 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 96.954   87.774   91.317  
Forvaltningskapital 98.415   93.823   97.992  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt            
Tapsprosent utlån -0,02 %   0,24 %   0,16 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 3) 0,40 %   0,41 %   0,57 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,20 %   0,81 %   0,24 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  12,3 %   13,2 %   13,0 %  
Kjernekapitalprosent  10,7 %   10,8 %   10,9 %  
Kjernekapital 7.394   6.960   7.286  
Netto ansvarlig kapital 8.496   8.537   8.646  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 54   55   54  
Antall årsverk 1.047   1.019   1.035  
             
Egenkapitalbevis (EKB) 4) 30.6.11 30.6.10 2010 2009 2008 2007
Egenkapitalbevisbrøk  61,3 % 61,3 % 61,3 % 54,8 % 56,3 % 54,2 %
Antall utstedte bevis ( mill.) 94,90 94,90 94,90 69,43 57,86 53,98
Børskurs 48,90 42,30 54,00 49,02 22,85 54,65
Børsverdi (mill. kroner) 4.640 4.014 5.124 3.749 1.750 3.900
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 51,05 46,65 50,60 44,89 40,03 38,35
Resultat per EKB 3,26 2,82 6,43 6,73 4,49 6,16
Utbytte per EKB     3,00 2,27 1,51 4,24
Pris / Resultat per EKB 7,50 7,49 8,40 7,29 5,09 8,87
Pris / Bokført egenkapital 0,96 0,91 1,07 1,09 0,57 1,43
 
1) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
2) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter
3)  Mislighold og tapsutsatte eng. er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån overført SpareBank 1 Boligkreditt og trukne garantier
4) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner. Antall bevis er ikke omregnet
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN