Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2010 3.kv.10 3.kv.11 30.9.10 30.9.11 ( i mill. kroner) Note 30.9.11 30.9.10 3.kv.11 3.kv.10 2010
  3.226 849 962   2.352 2.723 Renteinntekter    2.773   2.421 978 869 3.315
  2.110 551 658   1.508 1.811 Rentekostnader   1.808   1.504 657 549 2.105
  1.116 298 304   844 912 Netto renteinntekter     965   917 320 320 1.210
  573 148 140   439 424 Provisjonsinntekter     591   634 159 215 766
  74 19 19   53 52 Provisjonskostnader     58   58 21 21 81
  24 1 6   8 21 Andre driftsinntekter     155   56 96 16 170
  524 130 128   394 393 Netto provisjons- og andre inntekter     687   632 234 210 855
  191 0   -1   191 260 Utbytte     34   43 0 0 43
  - - -   - - Inntekt av eierinteresser 2   171   167 49 69 249
  221 56 52   110 113 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 2   159   82 73 55 197
  411 57 51   301 372 Netto avk. på finansielle investeringer     365   292 122 125 490
  2.051 485 482   1.539 1.677 Sum inntekter   2.017   1.841 676 655 2.555
  376 132 137   297 414 Personalkostnader 2   614   447 209 191 583
  278 65 70   196 218 Administrasjonskostnader     268   241 86 76 339
  171 44 57   121 163 Andre driftskostnader     188   142 66 52 218
  825 241 264   614 794 Sum driftskostnader 4 1.070   829 361 320 1.140
  1.226 244 218   926 883 Resultat før tap     948   1.012 315 335 1.414
  108 9 5   88   -10 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7 1   108 8 12 132
  1.118 235 213   837 893 Resultat før skatt  3   946   904 306 323 1.282
  235 62 60   179 184 Skattekostnad     201   200 66 67 260
  882 174 153   659 709 Periodens resultat     745   704 240 256 1.022
          Majoritetens andel av periodens resultat     740   700 238 254 1.017
          Minoritetens andel av periodens resultat   6   4 2 1 5
                       
          Resultat per egenkapitalbevis   4,81 4,43 1,55 1,61 6,43
          Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   4,78 4,43 1,54 1,60 6,40

Utvidet resultatregnskap*

Morbank      Konsern
2010 3.kv.10 3.kv.11 30.9.10 30.9.11 ( i mill. kroner) 30.9.11 30.9.10 3.kv.11 3.kv.10 2010
882 174 153 659 709 Periodens resultat   745   704 240 256 1.022
  -   - - Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg -6 - -11 - 7
          Andre inntekter og kostnader tilknyttede          
  - - -   - - foretak og felleskontrollert virksomhet -11 -34   -11   -14   -29
  - - -   - - Sum øvrige resultatposter ført mot egenkapitalen -17 -34   -22   -14   -22
  882 174 153   659 709 Totalresultat   728   671 219 241 1.000
          Majoritetens andel av periodens totalresultat   723   666 217 240 995
          Minoritetens andel av periodens totalresultat 6   4 2 1 5

*  Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.

Nøkkeltall 

Morbank    Konsern
2010 3.kv.10 3.kv.11 30.9.10 30.9.11 I prosent av snitt forvaltningskapital: 30.9.11 30.9.10 3.kv.11 3.kv.10 2010
1,24 1,28 1,24 1,28 1,27 Netto renteinntekter 1,32 1,36 1,29 1,35 1,33
0,58 0,56 0,52 0,60 0,54 Netto provisjons- og andre inntekter 0,94 0,94 0,94 0,89 0,94
0,46 0,24 0,21 0,45 0,52 Netto avk. på finansielle investeringer 0,50 0,43 0,49 0,53 0,54
1,11 1,03 1,08 0,93 1,10 Sum driftskostnader  1,46 1,23 1,46 1,35 1,50
1,36 1,05 0,89 1,40 1,22 Resultat før tap 1,29 1,51 1,27 1,42 1,55
0,12 0,04 0,02 0,13 -0,01 Tap på utlån, garantier m.v. 0,00 0,16 0,03 0,05 0,15
1,24 1,01 0,87 1,27 1,24 Resultat før skatt  1,29 1,35 1,24 1,36 1,40
0,40 0,50 0,55 0,40 0,47 Kostnader/ inntekter 0,53 0,45 0,53 0,49 0,45
64 %     60 % 67 % Innskuddsdekning 64 % 58 %     61 %
15,1 % 11,1 % 9,1 % 15,5 % 14,4 % Egenkapitalavkastning 12,6 % 13,9 % 12,0 % 13,9 % 14,6 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN