Hovedtall

  30.9.11 30.9.10 2010
Resultatsammendrag mill kr % mill kr % mill kr %
Netto renteinntekter 965 1,32 917 1,36 1.210 1,33
Netto provisjons- og andre inntekter 687 0,94 632 0,94 855 0,94
Netto avk. på finansielle investeringer 365 0,50 292 0,43 490 0,54
Sum inntekter 2.017 2,75 1.841 2,74 2.555 2,80
Sum driftskostnader 1.070 1,46 829 1,23 1.140 1,25
Resultat før tap 948 1,29 1.012 1,51 1.414 1,55
Tap på utlån, garantier m.v. 1 0,00 108 0,16 132 0,15
Resultat før skatt  946 1,29 904 1,35 1.282 1,40
Skattekostnad 201 0,27 200 0,30 260 0,28
Periodens resultat 745 1,02 704 1,05 1.022 1,12
             
Nøkkeltall 30.9.11   30.9.10   2010  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 1) 12,6 %   13,9 %   14,6 %  
Kostnadsprosent 2) 53 %   45 %   45 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 71.570   67.069   69.847  
Brutto utlån inkl Boligkreditt 92.671   86.046   87.665  
Innskudd fra kunder 46.024   38.643   42.786  
Innskuddsdekning 64 %   58 %   61 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl Boligkreditt) 7,7 %   12,4 %   13,2 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 19,1 %   2,8 %   14,9 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 97.718   89.648   91.317  
Forvaltningskapital 100.009   95.327   97.992  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt            
Tapsprosent utlån 0,00 %   0,18 %   0,16 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 3) 0,36 %   0,38 %   0,57 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,24 %   0,84 %   0,24 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  12,1 %   12,8 %   13,0 %  
Kjernekapitalprosent  10,4 %   10,6 %   10,9 %  
Kjernekapital 7.504   7.033   7.286  
Netto ansvarlig kapital 8.675   8.493   8.646  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 54   53   54  
Antall årsverk 1.085   1.050   1.035  
             
Egenkapitalbevis (EKB) 4) 30.9.11 30.9.10 2010 2009 2008 2007
Egenkapitalbevisbrøk  61,3 % 61,4 % 61,3 % 54,8 % 56,3 % 54,2 %
Antall utstedte bevis ( mill.) 94,92 94,89 94,90 69,43 57,86 53,98
Børskurs 39,30 49,00 54,00 49,02 22,85 54,65
Børsverdi (mill. kroner) 3.730 4.650 5.124 3.749 1.750 3.900
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 52,49 48,13 50,60 44,89 40,03 38,35
Resultat per EKB 4,81 4,13 6,43 6,73 4,49 6,16
Utbytte per EKB     3,00 2,27 1,51 4,24
Pris / Resultat per EKB 6,12 8,29 8,40 7,29 5,09 8,87
Pris / Bokført egenkapital 0,75 1,02 1,07 1,09 0,57 1,43
 
1) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital
2) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter
3)  Mislighold og tapsutsatte eng. er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån overført SpareBank 1 Boligkreditt og trukne garantier
4) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner. Antall bevis er ikke omregnet
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN