Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2010 2.kv.10 2.kv.11 30.6.10 30.6.11 ( i mill. kroner) Note 30.6.11 30.6.10 2.kv.11 2.kv.10 2010
  3.226 779 891   1.503 1.761 Renteinntekter    1.796   1.552 910 804 3.315
  2.110 508 593   957 1.153 Rentekostnader   1.151   955 592 506 2.105
  1.116 272 298   546 608 Netto renteinntekter   645   597 318 297 1.210
  573 144 142   281 283 Provisjonsinntekter   391   371 199 193 766
  74 17 17   34 33 Provisjonskostnader   37   37 19 19 81
  24 14 8   17 15 Andre driftsinntekter   99   89 52 54 170
  524 140 133   264 265 Netto provisjons- og andre inntekter   453   423 232 229 855
  191 157 255   191 261 Utbytte   34   43 31 42 43
  - - -   - - Inntekt av eierinteresser 2 122   98 69 57 249
  221 47 20   54 61 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 2 87   27 25 32 197
  411 204 274   244 322 Netto avk. på finansielle investeringer   243   167 125 131 490
  2.051 617 705   1.055 1.195 Sum inntekter   1.341   1.187 675 657 2.555
  376 127 135   166 277 Personalkostnader 2 405   255 208 177 583
  278 65 79   131 147 Administrasjonskostnader   181   164 96 81 339
  171 38 53   76 106 Andre driftskostnader   122   90 57 45 218
  825 230 267   373 530 Sum driftskostnader 4 708   509 361 303 1.140
  1.226 386 438   682 665 Resultat før tap   633   678 314 354 1.414
  108 23   -6   79   -15 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7   -7   96   -1 28 132
  1.118 363 443   602 680 Resultat før skatt  3 640   582 315 327 1.282
  235 56 59   117 124 Skattekostnad   135   133 65 66 260
  882 307 385   485 556 Periodens resultat   505   449 250 260 1.022
          Majoritetens andel av periodens resultat   501   446 253 258 1.017
          Minoritetens andel av periodens resultat   4   3   -3 3 5
                       
          Resultat per egenkapitalbevis   3,26 2,82 1,62 1,68 6,43
          Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   3,24 2,81 1,63 1,67 6,40

 Utvidet resultatregnskap*

Morbank    Konsern
2010 2.kv.10 2.kv.11 30.6.10 30.6.11 ( i mill. kroner) 30.6.11 30.6.10 2.kv.11 2.kv.10 2010
882 307 385 485 556 Periodens resultat 505   449 250 260 1.022
  -  -  -   - - Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg 5   -   -5 - 7
          Andre inntekter og kostnader tilknyttede          
  - - -   - - foretak og felleskontrollert virksomhet 0 -19   -6   -1   -29
  - - -   - - Sum øvrige resultatposter ført mot egenkapitalen 5 -19   -10   -1   -22
  882 307 385   485 556 Totalresultat 510   430 240 259 1.000
          Majoritetens andel av periodens totalresultat 506   426 243 257 995
          Minoritetens andel av periodens totalresultat 4   3   -3 3 5

 *  Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.

Nøkkeltall

Morbank    Konsern
2010 2.kv.10 2.kv.11 30.6.10 30.6.11 I prosent av snitt forvaltningskapital: 30.6.11 30.6.10 2.kv.11 2.kv.10 2010
1,24 1,24 1,26 1,27 1,28 Netto renteinntekter 1,33 1,36 1,32 1,33 1,33
0,58 0,64 0,56 0,61 0,56 Netto provisjons- og andre inntekter 0,94 0,96 0,96 1,02 0,94
0,46 0,93 1,16 0,57 0,67 Netto avk. på finansielle investeringer 0,50 0,38 0,52 0,59 0,54
1,11 1,05 1,13 0,86 1,11 Sum driftskostnader  1,46 1,16 1,50 1,36 1,50
1,36 1,76 1,85 1,58 1,39 Resultat før tap 1,31 1,54 1,30 1,59 1,55
0,12 0,11 -0,02 0,18 -0,03 Tap på utlån, garantier m.v. -0,01 0,22 0,00 0,12 0,15
1,24 1,65 1,87 1,40 1,43 Resultat før skatt  1,32 1,33 1,31 1,46 1,40
0,40 0,37 0,38 0,35 0,44 Kostnader/ inntekter 0,53 0,43 0,53 0,46 0,45
64 %     67 % 70 % Innskuddsdekning 67 % 64 %     61 %
15,1 % 21,8 % 23,8 % 17,8 % 17,1 % Egenkapitalavkastning 13,0 % 13,7 % 12,9 % 15,5 % 14,6 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN