Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank   Konsern 
31.12.10 30.6.10 30.6.11   30.6.11 30.6.10 31.12.10
-7 52 -45 Periodens endring i individuelle nedskrivninger -44 61 3
0 0 0 Periodens endring i gruppenedskrivninger 0 0 1
39 35 55 Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er nedskrevet 57 41 46
84 -2 7 Periodens konst. tap hvor det tidligere ikke er nedskrevet 15 1 92
-8 -5 -33 Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -34 -6 -10
108 79 -15 Periodens tapskostnader -7 96 132

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN