Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.10 30.6.10 30.6.11   30.6.11 30.6.10 31.12.10
4.640 4.437   4.332 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 4.525 4.734 4.892
1.793 1.558   2.287 Havbruk 2.426 1.658 1.906
2.507 2.779   2.543 Industri og bergverk 2.805 3.021 2.775
2.028 2.056   2.345 Bygg,anlegg,kraft og vannforsyning 2.825 2.539 2.511
2.287 2.470   2.178 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.407 2.733 2.503
5.240 4.110   5.384 Sjøfart 5.389 4.113 5.242
13.474 12.500   12.781 Eiendomsdrift   12.314 12.041 13.013
2.808 2.740   3.051 Forretningsmessig tjenesteyting 3.334 3.052 3.134
1.300 1.874   1.794 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 2.055 2.221 1.628
61 24   23 Offentlig forvaltning   58 61 101
337 203   692 Øvrige sektorer   694 203 339
36.475 34.751   37.411 Sum næring    38.832 36.376 38.046
48.786 46.648   51.209 Lønnstakere   52.107 47.390 49.619
85.260 81.400   88.620 Sum utlån inkl. Boligkreditt   90.939 83.767 87.665
17.818 19.377   22.379 Herav Boligkreditt   22.379 19.377 17.818
67.443 62.023   66.241 Brutto utlån i balansen   68.559 64.390 69.847

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN