Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern 
31.12.10 30.9.10 30.9.11 (i mill. kroner) 30.9.11 30.9.10 31.12.10
882 659 709 Periodens resultat etter skatt   745 704 1.022
31 22 27 Av- og nedskrivninger   63 27 47
108 88 -10 Tap på utlån/garantier   1 108 132
1.022 769   726 Tilført fra årets virksomhet   809 840 1.201
-1.032 -1.113 -1.857 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -1.972 -1.059 -959
981 1.076 3.111 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld 3.045 1.135 1.013
-8.254 -5.347 -1.835 Reduksjon/(økning) utlån -1.787 -5.330 -8.193
-417 -924 -739 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -722 -742 -267
5.646 1.437 3.147 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 3.239 1.416 5.558
1.751 1.948 -2.395 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst. -2.395 1.948 1.751
-2.285 -135 1.611 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner 1.556 -103 -2.252
-2.587 -2.290 1.770 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet 1.772 -1.898 -2.148
-107 -42 -43 Investering i varige driftsmidler -155 -189 -265
  -   -   0 Innbetalinger fra salg av bygninger/driftsmidler   0   - 2
-353 -314 -866 Reduksjon/(økning) tilknyttede- og/konsernselskaper -732 -531 -605
-37 -67 66 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser 30 -54 -87
-497 -422 -843 B) Netto likviditetsendring investeringer -858 -775 -955
133 141 -95 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital -95 141 133
-1.250 -1.250   - Statens Finansfond   - -1.250 -1.250
823   814   - Innbetalinger knyttet til egenkapitalbevis    -   814 823
-173 -173 -285 Utbetalt utbytte -285 -173 -173
-27 -27 -192 Besluttet gaveutdeling -192 -27 -27
  -   -   Korrigering EK    11 -41 19
4.583 6.063 -2.056 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld -2.056 6.063 4.583
4.089 5.568 -2.628 C) Netto likviditetsendringer finansiering -2.617 5.527 4.107
1.005 2.855 -1.702 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -1.703 2.855 1.005
1.107 1.107 2.112 Likviditetsbeholdning per 01.01 2.112 1.107 1.107
2.112 3.962 409 Likviditetsbeholdning per utgangen av kvartalet 409 3.962 2.112
-1.005 -2.855 1.702 Endring 1.702 -2.855 -1.005

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN