Styrets beretning

Foreløpig årsregnskap 2011

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.

Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr.

 • Resultat før skatt 1.279 mill. kroner (1.282 mill. kroner)
 • Resultat 1.024 mill. kroner (1.022 mill. kroner).
 • Avkastning på egenkapitalen 12,8 % (14,6 %).
 • Kjernekapitaldekning 10,4 % (10,9 %), ren kjernekapital 8,9 % (9,3 %)
 • Vekst i utlån 8,6 % (13,2 %) og innskudd 11,9 % (14,9 %) siste 12 måneder. 
 • Resultat per egenkapitalbevis 6,61 kroner (6,43 kroner), bokført verdi per egenkapitalbevis, inklusive foreslått utbytte for 2011, 54,44 kroner (50,60 kroner). 
 • Foreslått utbytte 2,00 kroner per egenkapitalbevis 
 • Styret foreslår at det gjennomføres en garantert fortrinnsrettsemisjon på inntil 750 mill kroner, en rettet emisjon i hovedsak mot SpareBank 1 SMN Stiftelsen på inntil 200 mill kroner samt en ansatteemisjon på inntil 60 mill kroner. 

 4. kvartal 2011

 • Resultat før skatt 333 mill. kroner (377 mill. kroner)
 • Resultat 279 mill. kroner (318 mill. kroner)
 • Avkastning på egenkapitalen 13,6 % (16,6 %)
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,80 kroner (2,05 kroner)

Godt resultat i 2011

 • God underliggende drift og positiv inntektsutvikling
 • Høy avkastning på finansielle eiendeler
 • Sterk soliditet og tilfredsstillende finansiering
 • Meget god utlånsvekst i privatmarkedet samt høy innskuddsvekst fra både privat- og bedriftskunder
 •  Kostnadsvekst på grunn av engangshendelser og økt aktivitetsnivå, særlig i datterselskaper

SpareBank 1 SMN oppnådde i 2011 et overskudd på 1.024 mill. kroner (1.022 mill. kroner) og en avkastning på egenkapitalen på 12,8 % (14,6 %). Resultat før skatt ble 1.279 mill. kroner (1.282 mill kroner). Det gode resultatet tilskrives positiv inntektsutvikling, reduserte tap og høy avkastning på finansielle eiendeler.

Resultat før skatt i 4. kvartal isolert ble 333 mill. kroner (377 mill. kroner). Kvartalsresultatet preges av:

 • Fortsatt press på marginer på utlån
 • Økte kostnader på bakgrunn av engangshendelser og økt aktivitet
 • Fortsatt lave tap og lavt mislighold
 • Høy avkastning på verdipapirer og meget godt resultat i tilknyttede selskaper

Avkastning på egenkapitalen i kvartalet ble 13,6 % (16,6 %).

I 2011 økte driftsinntektene med 6,5 %, og ble samlet 2.200 mill. kroner (2.065 mill. kroner).

Avkastning på finansielle eiendeler ble 588 mill. kroner (490 mill. kroner), herav resultatandel av eierinteresser i tilknyttede selskaper 290 mill. kroner (249 mill. kroner).

Samlede driftskostnader ble 1.482 mill. kroner i 2011 (1.140), 342 mill. kroner høyere enn i 2010. Av veksten skyldes 128 mill. kroner tilbakeføring av AFP-avsetning i 2010.

Netto tap på utlån og garantier ble 27 mill. kroner (132 mill. kroner).

Konsernet oppnådde i 2011 en god utlåns- og innskuddsvekst. Utlånsveksten ble 8,6 % (13,2 %) og innskuddsveksten ble 11,9 % (14,9 %). Det har i 2011 vært god kundetilgang både i privat- og bedriftsmarkedet.

Kjernekapitaldekningen per 31.12.2011 var 10,4 % (10,9 %) og totalkapitaldekningen var 12,0 % (13,0 %). Finanstilsynet offentliggjorde i en pressemelding 08.12.2011 sin støtte til EBAs (European Banking Authority) nye krav om at bankene innen 30.06.12 skal ha en ren kjernekapitaldekning (kjernekapital eks fondsobligasjoner) på 9,0 %). SpareBank 1 SMN har per 31.12.2011 8,9 % i ren kjernekapital (9.3 %).

Kursen på bankens egenkapitalbevis var ved årsskiftet 39,30 kroner (54,00 kroner per 31.12.2010). Det er i 2011 utbetalt et kontantutbytte på 3,00 kroner per egenkapitalbevis for 2010 (2,27 kroner).

Resultatet per egenkapitalbevis var 6,61 kroner (6,43 kroner). Bokført verdi var 54,44 kroner (50,60 kroner) per egenkapitalbevis.

Styret foreslår overfor representantskapet et kontantutbytte på 2,00 kroner per egenkapitalbevis for 2011.

Forslag til overskuddsdisponering

Det er morbankens regnskap som danner grunnlag for disponering av årsoverskuddet. Morbankens resultat inkluderer mottatt utbytte fra datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet.

I konsernregnskapet foretas full konsolidering av datterselskaper, mens resultatandel fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet konsolideres etter egenkapitalmetoden. Utbytte inkluderes derfor ikke i konsernresultatet.

Forskjell konsern - morbank 2011 2010
Årsoverskudd konsern  1.024 1.022
Resultat i datterselskaper -144 -42
Utbytte og konsernbidrag datterselskap 68 108
Resultatandel tilknyttede selskaper -290 -249
Utbytte fra tilknyttede selskaper 162 44
Årsoverskudd morbank  820 882

Årsoverskudd til disponering fremkommer etter endringer i fond for urealiserte gevinster på -25 mill kroner. Samlet beløp til disponering er med dette 795 mill. kroner. 

Resultatet er fordelt mellom grunnfondet og eierkapitalen i henhold til deres relative andel av egenkapitalen, slik at utbytte og avsetning til utbytteutjevningsfond utgjør 61,3 % av det disponerte resultatet.

Styret foreslår overfor bankens representantskap et kontantutbytte på 2,00 kroner per egenkapitalbevis, totalt 190 mill. kroner. Dette gir en utdelingsgrad på 40 %. Videre foreslår styret at bankens representantskap avsetter 40 mill. kroner i gaver til allmennyttige formål, som representerer en utdelingsgrad på 13 %. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 297 mill. kroner og 268 mill. kroner.

Med bakgrunn i nye regulatoriske krav til soliditet og forventning om mer krevende markedsforhold har styret i år valgt å foreslå lavere utdelingsgrader enn tidligere år.

Styret har videre valgt å foreslå at grunnfondet og eierandelskapitalen har ulik utdelingsgrad i år da dette i noe utstrekning motvirker den utvanningseffekt som den foreslåtte emisjonen representerer.

Etter disponering av resultatet for 2011 er egenkapitalbevisbrøken 60,6 %.

Overskuddsdisponering 2011 2010
Årsoverskudd morbank  820 882
Overført fond for urealiserte gevinster -25 65
Årsoverskudd til disponering 795 947
Utbytte 190 285
Utjevningsfond 297 281
Grunnfondskapital 268 189
Gaver 40 192
Sum disponert 795 947

Økte netto renteinntekter

Netto renteinntekter i 2011 ble 1.281 mill. kroner (1.210 mill. kroner), en økning på 71 mill. kroner.

Økningen skyldes hovedsakelig

 • Høyere volum på utlån og innskudd
 • Økte provisjoner knyttet til etablering av næringslivslån
 • Bankene er for 2011 fritatt for innbetaling til Bankenes sikringsfond

Kontinuerlig økte kostnader ved finansiering i pengemarkedet har gjennom året redusert bankens utlånsmarginer. Banken gjennomførte generelle renteøkninger på utlån både til privat- og bedriftskunder i november 2011, og har valgt å ikke redusere kunderentene etter reduserte markedsrenter(NIBOR) på slutten av året.

Provisjoner på boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt inntektsføres som provisjonsinntekter og ikke som renteinntekter. Dette utgjorde i 2011 71 mill. kroner (107 mill. kroner).

Ved utgangen av 2011 er det overført boliglån på 22 mrd. kroner (18 mrd. kroner) til SpareBank 1 Boligkreditt AS.

Økte provisjonsinntekter

Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter ble 919 mill. kroner i 2011 (855 mill. kroner), en økning på 64 mill. kroner tilsvarende 7,5 %. Inntekter fra eiendomsmegling, regnskapstjenester og forsikring har økt mest. I tillegg har konsernet husleieinntekter knyttet til bankens nye hovedkontor. Nedgang i provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt tilskrives økte kostnader på finansiering i markedet for boligkredittobligasjoner. Konkurransesituasjonen har så langt gjort det krevende å viderebelaste utlånskundene denne merkostnaden.

Provisjonsinntekter, mill. kr 31.12.2011 31.12.2010 Endring
Betalingstjenester 195 198 -3
Sparing 54 61 -7
Forsikring 107 96 10
SpareBank 1 Boligkreditt 71 107 -36
Garantiprovisjoner 28 29 -1
Eiendomsmegling 308 245 64
Regnskapstjenester 79 51 29
Forvaltning 12 19 -7
Husleieinntekter 34 13 21
Øvrige provisjoner 32 38 -6
Sum 919 855 64

Positiv avkastning på finansielle investeringer

Samlet avkastning på finansielle investeringer (eksklusive resultatandel i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet) ble 298 mill. kroner (240 mill. kroner) i 2011.

Avkastning på konsernets aksjeporteføljer ble totalt 102 mill. kroner (122 mill. kroner).

I SpareBank 1 SMN Invest, som forvalter deler av bankens aksjeportefølje, ble netto kursgevinster 92 mill. kroner (kurstap 19 mill. kroner). En betydelig del av dette er verdistigning på selskapets portefølje i Det norske oljeselskap i 2. halvår.

Kursgevinster på obligasjoner og derivater i 2011 ble 101 mill. kroner (73 mill. kroner). SpareBank 1 SMN har fokus på investeringer i solide utstedere med lav markedsvolatilitet. Banken har en konservativ forvaltning av obligasjonsporteføljen med lite eksponering mot bankobligasjoner. Hovedtyngden av plasseringene er gjort i stats og statsgranterte obligasjoner, kommuner og godt ratede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Videre er konsernets samlede renterisiko holdt på et lavt nivå.

Kursgevinster på valuta- og rentehandel i SpareBank 1 SMN Markets ble 96 mill. kroner (39 mill. kroner) etter et meget godt 2. halvår.

Avk. fin. investeringer, mill. kr. 31.12.2011 31.12.2010
Kursgevinst/utbytte aksjer 102 129
Obligasjoner og derivater  101 73
Valuta- og renteforretninger  Markets 96 39
Verdiendr. fin. eiendeler 298 241
SpareBank 1 Gruppen 94 164
SpareBank 1 Boligkreditt 16 16
SpareBank 1 Næringskreditt 9 2
Bank 1 Oslo Oslo Akershus 15 37
BN Bank 89 59
Polaris Media 23
Andre selskaper 43 -29
Tilknyttede selskaper 289 249
Sum 588 490

SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppens foreløpige resultat etter skatt ble 482 mill. kroner (841 mill. kroner). SpareBank 1 Skadeforsikring og SpareBank 1 Livsforsikring er de vesentligste bidragsyterne til resultatet.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 94 mill. kroner (164 mill. kroner). 

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt AS er opprettet av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene overfører de best sikrede boliglånene til selskapet. Dette gir redusert finansieringskostnad. Per 31.12.2011 har banken overført 22 mrd. kroner til SpareBank 1 Boligkreditt, tilsvarende 40 % av samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt AS per 31.12.2011 var 17,8 %, og bankens andel av resultatet i selskapet i 2011 ble 16,0 mill. kroner (16,0 mill. kroner).

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 bankene etablerte i 2010 SpareBank 1 Næringskreditt etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt AS.

SpareBank 1 SMN eier 37 % av selskapet, og bankens andel av resultatet i 2011 ble 9 mill. kroner (2 mill. kroner).

SpareBank 1 Næringskreditt har pr 31.12.2011 kjøpt lån for 8,3 mrd kroner fra BN Bank og utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 7,0 mrd. kroner.

Bank 1 Oslo Akershus

SpareBank 1 SMN har en eierandel på 19,5 % i Bank 1 Oslo Akershus. SpareBank 1 SMN sin resultatandel fra Bank 1 Oslo Akershus ble 15 mill. kroner (37 mill. kroner) i 2011.

BN Bank

SpareBank 1 SMN sin eierandel i BN Bank er 33 % per 31.12.2011.

SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank for 2011 ble 89 mill. kroner (59 mill. kroner), inklusive amortiseringseffekter.

Polaris Media

Etter overtakelse av 18,81 % av aksjene i Polaris Media den 28.3.2011 eier SMN konsern 23,45 % av aksjene i selskapet. Selskapet er derfor klassifisert som et tilknyttet selskap av SpareBank 1 SMN.

Bokført verdi på aksjene er 332 mill per 31.12.2011, inklusive SpareBank 1 SMN sin estimerte andel av resultatet fra dato for overtagelse av aksjene, med 22,9 mill. kroner.

Andre selskaper

Dette er i all vesentlighet selskaper etablert for å håndtere overtatte næringslivsengasjementer. Det positive resultatet på 43 mill. kroner representerer i all hovedsak skattefordel knyttet til fremførbart underskudd i selskapene.

Satsing i Ålesund

SpareBank 1 SMN overtok i 2009 BN Bank sin virksomhet i Ålesund. Utlånsporteføljen vil i en periode være garantert fra BN Bank mot en garantiprovisjon. Ved utgangen av 2011 er kunder med totale utlån på 3,1 mrd. kroner omfattet av garantien.

SpareBank 1 SMN overtok også ansvaret for 36 ansatte, leiekontrakter og andre forpliktelser i Ålesund. Banken mottar kompensasjon fra BN Bank for kostnadene de første årene basert på en nedtrappingsmodell. BN Bank-porteføljen danner grunnlag for bankens satsing på Sunnmøre.

Det er per 1. februar 2012 inngått avtale med BN Bank om at BN Bank frafaller garantien for 2,4 mrd kr av porteføljen, og at garantiprovisjonen derved bortfaller med virkning fra 1. februar 2012. Det gjenstår etter dette 0,7 mrd i garantiporteføljen. Garantien vil løpe i tre år.

Økte kostnader som følge av økt innsats mot markedet

Samlede kostnader ble 1.482 mill. kroner (1.140 mill. kroner) i 2011, en økning på 342 mill. kroner.

128 millioner skyldes at det 2010 ble foretatt en tilbakeføring av opparbeidet AFP, som reduserte kostnadene tilsvarende.

Øvrige personal- og driftskostnader er i konsernet økt med 214 mill. kroner tilsvarende 17 % sammenlignet med 2010 (på 2010-tall korrigert for AFP).

Av økningen på 214 mill. kroner er 67 mill kroner tilsvarende 21 % økning i bankens datterselskaper. Kostnadsøkningen tilskrives i all vesentlighet:

 • Økt aktivitet i EiendomsMegler 1. 30 mill kroner av veksten i datterselskapene har oppstått som følge av stor aktivitetsøkning i EiendomsMegler 1. Selskapet noterte for 2011 tidenes beste resultat før skatt på 76 mill. kroner.   
 • Økte kostnader i SpareBank 1 SMN Regnskap som følge av flere oppkjøp av lokale regnskapskontor i 2011. Dette har økt driftskostnadene i konsernet med 27 mill. kroner i ”nye kostnader”. Omsetningsøkningen har vært på 30 mill. kroner i 2011.

Kostnadene i morbanken har økt med 146 mill. kroner tilsvarende 15 %. Store deler av økningen er relatert til økt aktivitet mot bankens kunder. Veksten fremkommer slik:

Lønnsvekst 35 mill. kroner
IT og telefoni 31 mill. kroner
Lokaler, hovedsakelig nytt hovedkontor 27 mill. kroner
Øvrige driftskostnader 33 mill kroner
Sum 126 mill. kroner

I tillegg er det bokført som kostnad et operasjonelt tap på 20 mill. kroner relatert til et kundeengasjement i konsernets marketsvirksomhet.

Driftskostnader i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde 1,50 % (1,39 %). Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 53 % (50 %) (2010-tall korrigert for effekt AFP).

Svært lave tap og lavt mislighold

I 2011 utgjorde netto tap på utlån 27 mill. kroner (132 mill. kroner). Det er ikke funnet grunnlag for å endre gruppevise tapsnedskrivninger i 2011. Netto tap på utlån i fjerde kvartal var 26 mill. kroner.

For utlån til konsernets bedriftskunder er det i 2011 netto tapsført 20 mill. kroner (128 mill. kroner). Av dette utgjør tap i SpareBank 1 SMN Finans 15 mill. kroner (25 mill. kroner). I privatkundeporteføljen er det i 2011 netto tapsført 7 mill. kroner (4 mill. kroner).

Individuelle nedskrivninger på utlån per 31.12.2011 utgjorde 172 mill. kroner (222 mill. kroner), en nedgang på 50 mill. kroner siste år.

Samlede problemlån (misligholdte og tapsutsatte) utgjør 542 mill. kroner (710 mill. kroner), tilsvarende 0,57 % (0,81 %) av brutto utlån.

Mislighold over 90 dager var 338 mill. kroner (499 mill. kroner). I prosent av brutto utlån er misligholdet 0,36 % (0,57 %). Av samlet mislighold er det tapsavsatt 89 mill. kroner (100 mill. kroner) tilsvarende 26 % (20 %).

Andre tapsutsatte utlånsengasjement utgjorde 204 mill. kroner (211 mill. kroner). Av brutto utlån utgjør andre tapsutsatte engasjement 0,21 % (0,24 %). 83 mill. kroner (122 mill. kroner) eller 41 % (58 %) er tapsavsatt.

Beregning av gruppevise tapsnedskrivninger gjøres med utgangspunkt i:

 • hendelser som har påvirket bankens portefølje (som gir migrering mellom risikoklassene)
 • hendelser som ennå ikke har påvirket porteføljen på grunn av at bankens kredittrisikomodeller ikke fanger effektene raskt nok opp (for eksempel makroøkonomiske forhold).

Det er ved utgangen av 2011 ikke funnet grunnlag for å endre gruppevise tapsnedskrivninger. Samlede gruppevise tapsnedskrivninger er 290 mill. kroner (290 mill. kroner).

Forvaltningskapital 101 mrd. kroner

Bankens forvaltningskapital per 31.12.2011 var 101 mrd. kroner (98 mrd. kroner), og har økt med 3 mrd. kroner tilsvarende 3,6 %. Økt forvaltningskapital er en konsekvens av økte utlån.

Per 31.12.2011 er utlån på samlet 22 mrd. kroner (18 mrd. kroner) overført fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer dog utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt.

Sterk vekst i utlån til privatmarkedet, avdempet vekst til bedriftsmarkedet

Samlede utlån har økt med 7,6 mrd. kroner (10,2 mrd. kroner) tilsvarende 8,6 % (13,2 %) i 2011 og var 95,2 mrd. kroner per 31.12.2011.

Etterspørselen etter lån til bolig har vært høy, og utlån til privatkunder økte med i 5,4 mrd. kroner (4,5 mrd. kroner) til 55,0 mrd. kroner i 2011, som tilsvarer en vekst på 10,9 % (9,9 %). SpareBank 1 SMN tar markedsandel innenfor boligfinansiering i sitt markedsområde. Kredittveksten til norske husholdninger i 2011 ser ut til å bli om lag 7,2 %.

Veksten i utlån til bedriftskunder har avtatt, og økningen var 2,2 mrd. kroner (5,8 mrd. kroner) i 2011 tilsvarende 5,7 % (17,9 %). Samlede utlån til bedriftskunder utgjorde 40,2 mrd. kroner per 31.12.2011. 

Utlån til privatkunder utgjorde 58 % (57 %) av ordinære utlån til kunder per 31.12.2011.

Høy innskuddsvekst i både privat- og bedriftsmarkedet

Innskudd fra kunder økte med 5,1 mrd. kroner (5,6 mrd. kroner) siste 12 måneder til 47,9 mrd. kroner per 31.12.2011. Dette tilsvarer en vekst på 11,9 % (14,9 %).

Innskudd fra privatkunder økte med 1,8 mrd. kroner (1,2 mrd. kroner) til 20,9 mrd. kroner tilsvarende 9,5 % (6,5 %), og innskudd fra bedriftskunder økte med 3,3 mrd. kroner (4,4 mrd. kroner) til 27,0 mrd. kroner tilsvarende 14,1 % (22,8 %). Betydelig økte innskudd fra bedriftsmarkedet kommer fra økt satsing mot institusjoner og stiftelser.

Redusert  portefølje av investeringsprodukter

Samlet kundeportefølje av investeringsprodukter ført utenfor bankens balanse var per 31.12.2011 på 4,6 mrd. kroner (5,1 mrd. kroner). Det har vært et visst verdifall i porteføljene utover høsten, og samlet nedgang siden 2010 er på 473 mill. kroner. 

Investeringsprodukter, kundeporteføljer mill.kr 31.12.2011 31.12.2010 Endr
Aksjefond 2.284 2.416 -132
Spareforsikring 711 876 -165
Aktiv forvaltning 941 1.018 -77
Energiforvaltning 218 317 -99
Eiendomsfond 447 447 0
Totalt 4.601 5.074 -473

God vekst i bankens forsikringsportefølje

Bankens forsikringsportefølje har hatt en vekst på 9 % siste 12 måneder. Veksten på skadeforsikring har vært 10 %, og på personforsikring 13 %. På tjenestepensjon har porteføljen økt med 3 %.

Forsikring, premievolum mill. kr. 31.12.2011 31.12.2010 Endr
Skadeforsikring 621 567 54
Personforsikring  175 155 20
Tjenestepensjon 129 125 4
Totalt 925 847 78

Lønnsomhet og vekst i privatmarkedet

Privatmarkedsvirksomheten oppnådde i 2011 en egenkapitalavkastning på 21,3 % (25,5 %).

Driftsinntektene i 2011 samlet 883 mill. kroner (913 mill. kroner). Rentenettoen ble 551 mill. kroner (592 mill. kroner) og provisjonsinntektene 333 mill. kroner (321 mill. kroner). Utlånsmarginen er hardt presset av hard konkurranse og stabilt lavt rentenivå, men kompenseres med høy vekst og økt innskuddsmargin

Utlånsmarginen i 2011 ble 1,22 % (1,43 %), mens innskuddsmarginen ble 0,73 (0,54 %). Marginen er definert som snitt kunderente minus 3 mnd glidende gjennomsnitt av 3 mnd NIBOR.

Siste 12 måneder ble utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedsdivisjonen henholdsvis 10,9 % (8,7 %) og 10,9 % (4,3 %).

Det er gjennomgående lav risiko i utlån til privatkunder, og dette reflekteres i fortsatt lave tap. Tap og mislighold forventes å forbli på et lavt nivå. Låneporteføljen er sikret med pant i boligeiendom, og verdiutviklingen på boliger har vært tilfredsstillende i hele markedsområdet.

PM (mill kr) 31.12.2011 31.12.2010 Endr.
Netto renteinntekter 551 592 -42
Provisjonsinntekter 333 321 12
Sum inntekter 883 913 -30
Driftskostnader 603 468 135
Resultat før tap 280 445 -165
Tap 7 4 3
Resultat før skatt 273 441 -168
       
Ek avkastning e.skatt 21,3 % 25,5 %  
Allokert kapital (mill kr) 890 1.031  
       
Utlån (mrd kr) 52,1 46,9 5,1
Innskudd (mrd kr) 21,2 19,1 2,1

Privatmarkedsdivisjonen er en del av morbanken, og inneholder derfor ikke tall fra bankens datterselskaper.

Inntektsvekst, lave tap og redusert utlånsvekst i bedriftsmarked

Egenkapitalavkastningen i bedriftsmarkedsdivisjonen ble 13,8 % (12,0 %). Bedringen tilskrives hovedsakelig økte inntekter og reduserte tap på utlån.

Samlede driftsinntekter ble 1.069 mill. kroner 2011 (921 mill. kroner).

Utlåns og innskuddsmargin i bedriftsmarkedsdivisjonen ble henholdsvis 2,12 % (2,14 %) og 0,20 % (0,26 %). Marginene er målt med utgangspunkt i 3 mnd NIBOR. Utlånsveksten i bedriftsmarkedsdivisjonen ble 6,3 % (20,7 %) og innskuddsveksten ble 11,5 % (22,1 %).

Netto renteinntekter ble 900 mill. kroner (770 mill. kroner), mens provisjonsinntektene ble 169 mill. kroner (151 mill. kroner). Økningen i netto renteinntekter tilskrives stabil utlånsmargin, økt volum på utlån på innskudd og høye etableringsprovisjoner.

Provisjonsinntektene har økt med 18 mill. kroner: dette er hovedsakelig inntekter på valutaforretninger og et resultat av godt samarbeid med bankens marketsdivisjon. 

BM (mill kr) 31.12.2011 31.12.2010 Endr.
Netto renteinntekter 900 770 130
Provisjonsinntekter 169 151 18
Sum inntekter 1.069 921 148
Driftskostnader 352 278 73
Resultat før tap 717 642 75
Tap 5 104 -99
Resultat før skatt 712 539 174
       
Ek avkastning e.skatt 13,8 % 12,0 %  
Allokert kapital (mill kr) 2.873 2.869  
       
Utlån (mrd kr) 38,7 36,4 2,3
Innskudd (mrd kr) 25,3 22,7 2,6

Bedriftsmarkedsdivisjonen er en del av morbanken, og inneholder derfor ikke tall fra bankens datterselskaper.

Inntektsvekst SpareBank 1 SMN Markets

Markets leverer et komplett spekter av kapitalmarkedsprodukter og – tjenester, og har styrket bemanningen innenfor valuta og corporate finance, og er også etablert i Ålesund.

SpareBank 1 Markets hadde totale inntekter i 2011 på 139,1 mill. kroner (93,4 mill. kroner). Det har vært høy aktivitet innenfor alle forretningsområdene, og særlig siste halvår har dette betalt seg med betydelig inntektsvekst.

Markets (mill. kr) 31.12.2011 31.12.2010 Endr.
Valutahandel 53,8 45,2 8,6
Renteprodukter 42,2 16,5 25,7
Corporate 14,6 20,0 -5,4
Verdipapirhandel, VPS, div. 17,4 12,7 4,7
Investeringer 11,1 -1,0 12,1
Sum inntekter 139,1 94,4 33,6

Av brutto inntekter på 139 mill. kroner er henholdsvis 36 og 6 mill. kroner overført Bedriftsmarked og Personmarked. Dette er Bedriftsmarked og Personmarked sin andel av inntekter på valuta- og renteforretninger på egne kunder.

Datterselskaper

Samlet resultat i bankens datterselskaper i 2011 ble 167,8 mill. kroner (73,9 mill. kroner) før skatt.

Resultat før skatt, mill. kr 31.12.2011 31.12.2010 Endr
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 75,6 50,8 24,8
SpareBank 1 SMN Finans  26,3 35,1 -8,8
SpareBank 1 SMN Regnskap 5,0 11,4 -6,4
Allegro Finans -5,3 2,2 -7,5
SpareBank 1 SMN Invest  87,5 -21,6 109,1
Eiendomsselskaper -21,3 -4,0 -17,3
Sum 167,8 73,9 93,9

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i sitt markedsområde og markedsandelen er ca 40 %. Resultatutviklingen også i 2011 var svært god, og selskapet oppnådde et resultat før skatt på 75,6 mill. kroner (50,8 mill. kroner) i 2011.

SpareBank 1 SMN Finans hadde et resultat før skatt på 26,3 mill. kroner i 2011 (35,1 mill. kroner). Selskapet forvaltet ved kvartalsskiftet leasing- og billånsavtaler for til sammen 2,9 mrd. kroner, der leasingavtalene utgjør 1,9 mrd. kroner.

SpareBank 1 SMN Regnskap oppnådde et overskudd før skatt på 5,0 mill. kroner (11,4 mill. kroner). Selskapet økte omsetningen med 32 mill. kroner til 83 mill. kroner sammenlignet med 2010. Oppkjøp av flere lokale regnskapskontor i 2011 forklarer mye av økningen. SpareBank 1 SMN Regnskap tilbakeførte AFP-forpliktelser med 5,9 mill. kroner i 2010. Selskapet ervervet i 2012 40 % av aksjene i regnskapsbyråkjeden Consis. Resterende 60 % av selskapet er eid av Sparebanken Hedmark.

Allegro Finans hadde i 2011 et underskudd på 5,2 mill. kroner (overskudd 2,2 mill. kroner) før skatt. Selskapet har en portefølje på ca 2 mrd. kroner til aktiv forvaltning.

SpareBank 1 SMN Invest har som formål å investere i aksjer, hovedsakelig i regionale virksomheter. Selskapet hadde et overskudd i 2011 på 87,5 mill. kroner før skatt (underskudd 21,6 mill. kroner) som følge av verdiøkning på aksjeporteføljen hvor kursstigning på Det norske oljeselskap utgjorde størsteparten (inkludert i netto verdiendring finansielle eiendeler i konsernets resultatoppstilling).

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet

Banken har en konservativ likviditetsstrategi. Strategien legger vekt på å ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i 12 måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken har likviditetsreserver på 17 mrd. kroner som motsvarer finansieringsbehovet i 18 måneder inklusiv forventet utlånsvekst og ordinær drift for øvrig.

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen pengemarkedsfinansiering over ett år var ved årsskiftet på 81 % (79 %).

SpareBank 1 Boligkreditt er bankens viktigste finansieringskilde, og i 2011 er utlån på totalt 4,3 mrd. kroner overført boligkredittselskapet. Per 31.12.2011 var utlån på samlet 22 mrd. kroner overført SpareBank 1 Boligkreditt.

God soliditet

Per 31.12.2011 var kjernekapitaldekningen 10,4 % (10,9 %) og totalkapitaldekningen 12,0 % (13,0 %).

Konsernets målsetting er en kjernekapitaldekning på 11 % og en kapitaldekning på 12 %. Målsettingen for kjernekapitaldekning er revidert høsten 2011 på bakgrunn av varslede økte regulatoriske krav til kapitaldekning

Banken er IRB godkjent, og benytter IRB grunnleggende metode for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko. 

Tall i mill. kroner 31.12.2011 31.12.2010
Kjernekapital 7.856 7.283
Ansvarlig lån 1.199 1.360
Ansvarlig kapital 9.055 8.643
Kapitalkrav 6.027 5.335
Kjernekapitalandel 10,4 % 10,9 %
Kapitaldekning 12,0 % 13,0 %

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 31.12.2011 var 54,44 kroner (50,60 kroner), og resultatet per egenkapitalbevis ble 6,61 kroner (6,43 kroner).

Pris/Inntjening ble 5,94 (8,40) og Pris/Bok 0,72 (1,07).

Kursen ved årsskiftet var 39,30 kroner og det er i 2011 utbetalt 3,00 kroner i utbytte per egenkapitalbevis for 2010.

Emisjoner

Bankens styre har vedtatt å innstille overfor representantskapet at det skal gjennomføres en emisjon med fortrinnsrett for eksisterende eiere på inntil 750 mill. kroner.

Bankens styre innstiller videre på gjennomføring av rettet emisjon mot Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN på inntil 200 mill. kroner.

Det innstilles også på gjennomføring av emisjon rettet mot ansatte i konsernet og styret i banken. Emisjonsbeløpet i ansatteemisjonen er på inntil 60 mill. kroner.

Banken ønsker gjennom emisjonsforslagene å styrke kjernekapitalen og det finansielle grunnlaget for lønnsom vekst og utnyttelse av forretningsmuligheter i markedsområdet. Banken ser det som verdifullt at de ansatte i konsernet og styret i banken gis anledning til å tegne egenkapitalbevis gjennom en rettet emisjon. I tråd med bankens strategi ved etableringen av Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN gjennomføres det en rettet emisjon mot stiftelsen.

Konsernets kjernekapitaldekning vil med dette styrkes med inntil 1,2 %-poeng til 11,6 %. Kjernekapitaldekning eksklusive fondsobligasjon vil etter gjennomførte emisjoner bli inntil 10,1 %.

Risikoforhold

Den internasjonale finanskrisen påvirket også den norske økonomien. Arbeidsledigheten i Norge avtok gjennom 2010 og inn i 2011, men har vist tegn til utflating sommeren 2011. Prognoser tilsier fortsatt lav arbeidsledighet fremover. Sammen med forventning om fortsatt lav rente tilsier dette at risikoen for økte tap på personmarked er lav.

Bankens resultater påvirkes direkte og indirekte av svingningene i verdipapirmarkedene. Den indirekte effekten skyldes i all hovedsak bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen AS hvor både forsikringsvirksomheten og fondsforvaltningsaktivitetene påvirkes av svingningene.

Banken er også eksponert for risiko knyttet til tilgang på ekstern finansiering. Dette reflekteres i bankens konservative likviditetsstrategi (se forøvrig avsnittet foran om finansiering og likviditet).

Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje er tilfredsstillende, og taps- og misligholdsnivåer er lave. Nedkjølingen av norsk økonomi fra 2008 resulterte i økte tapsnivåer i norske finansinstitusjoner, men de siste to år har igjen vist fallende tapsnivåer i bankene.

Den fortsatte uroen i globale finansmarkeder øker usikkerheten i de økonomiske rammebetingelsene, og gjeldskrisen i EU gir meget svake vekstimpulser, noe som vil medføre lav eksportvekst, selv om disse motvirkes av innenlandsk vekst. Midtnorske bedrifter legger til grunn redusert vekst.

Selv om norske banker i svært liten grad er eksponert mot PIIGS, kan uroen knyttet til tapsrisikoen i europeiske banker medføre at mistilliten smitter over på norske banker. Nye kjernekapitalkrav fra EBA medfører at det oppstår behov for betydelige emisjoner i Europa, samtidig som finansinstitusjonene sannsynligvis også vil bygge ned sine balanser (deleveraging) for å nå de nye kapitalmålene.  Det er risiko for at en slik nedbygging vil medføre økt usikkerhet og volatilitet. I sum er det risiko for at dette også i perioden fremover vil påvirke bankens mulighet til å finansiere seg i utlandet.

Utsikter

Utsiktene for den internasjonale økonomien er krevende. Konsekvensene for virksomheten i bankens markedsområde har så langt vært begrensete. Lavt mislighold og lave tap i bankens portefølje reflekterer dette.

Styret er forberedt på at denne situasjonen kan endre seg. Arbeidsledigheten er imidlertid lav, og det er få signaler i den regionale makroøkonomi isolert sett som tilsier vesentlig endret risikobilde for 2012.

Gjennom planlagte emisjoner søker banken å styrke sin allerede gode kjernekapitalsituasjon, og vil derigjennom være posisjonert til å utnytte forretningsmuligheter. Banken har dessuten en robust finansiering.

Banken har en sterk markedsposisjon. For å forsterke posisjonen har styret vedtatt å iverksette et program som har som mål å ytterligere styrke kundeorienteringen i konsernet.

Styret er tilfreds med konsernets resultat for 2011. SpareBank 1 SMN har gode forutsetninger for å kunne oppnå et godt resultat også i 2012. 

Trondheim, 1. februar 2012
Styret i SpareBank 1 SMN
 
Per Axel Koch  Eli Arnstad Paul E. Hjelm-Hansen Aud Skrudland
Styrets leder Nestleder    
       
Bård Benum Kjell Bjordal Arnhild Holstad Venche Johnsen 
      Ansatterepresentant
       
      Finn Haugan 
      Konsernsjef

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN