Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.10 31.3.10 31.3.11  (i mill. kroner) Note 31.3.11 31.3.10 31.12.10
2.112 1.141 257 Kontanter og fordringer på sentralbanker   257 1.141 2.112
2.894 2.416   3.403 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   946 95 420
67.443 59.527   66.331 Brutto utlån til kunder 3,7 68.553 61.886 69.847
-186 -237   -182  - Individuelle nedskrivninger 2 -217 -267 -222
-273 -273   -273  - Nedskrivning på grupper av utlån   -290 -292 -290
66.983 59.016   65.876 Netto utlån til kunder   68.046 61.327 69.336
17.036 14.669   15.635 Sertifikater og obligasjoner  9 15.579 14.645 16.980
1.825 1.339   1.411 Derivater   1.411 1.338 1.825
  625   568 605 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 12,13 572 501 618
2.156 2.136   2.618 Investering i eierinteresser   4.119 3.190 3.526
  969   858 975 Investering i konsernselskaper   0 0 0
  447   447 447 Goodwill   460 460 460
1.338 980 1.585 Øvrige eiendeler 4 3.065 2.261 2.717
96.385 83.569 92.812 Eiendeler   94.455 84.957 97.992
8.743 7.262   8.302 Innskudd fra kredittinstitusjoner   8.302 7.262 8.743
4.318 4.318   4.318 Innlån bytteordning med staten   4.318 4.318 4.318
43.028 37.781   43.059 Innskudd fra og gjeld til kunder 6 42.900 37.606 42.786
27.941 23.336   25.078 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 8 25.078 23.336 27.941
1.684 1.112   1.265 Derivater   1.265 1.112 1.684
1.332 1.210   1.860 Annen gjeld 5 2.298 1.634 1.917
2.758 3.470   2.655 Ansvarlig lånekapital 8 2.655 3.470 2.758
89.804 78.489 86.537 Sum gjeld   86.816 78.739 90.147
2.373 1.736   2.373  Egenkapitalbevis    2.373 1.736 2.373
  -0   -2 -0  Beholdning av egne egenkapitalbevis    0 -2 0
  182   - 182  Overkursfond    182 0 182
1.159   877   1.160  Utjevningsfond    1.160 877 1.159
  285   - -  Avsatt utbytte   0 0 285
  192 27   0  Avsatt gaver    0 27 192
2.345 2.155   2.345  Grunnfondskapital    2.345 2.155 2.345
45   110   45  Fond for urealiserte gevinster    75 124 66
  -   - -  Annen egenkapital    1.152 1.069 1.147
  -   178 172  Ordinært resultat    255 188 0
       Minoritetsandel    98 46 97
6.581 5.081   6.276  Sum egenkapital    10 7.639 6.218 7.846
96.385 83.569   92.812  Gjeld og egenkapital    94.455 84.957 97.992

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN