Egenkapitalbevisbrøk

 Morbank 31.12.11 31.12.10
Eierandelskapital 2.373 2.372
Utjevningsfond 1.457 1.160
Overkursfond 183 182
Fond for urealiserte gevinster 43 28
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 4.056 3.742
Grunnfondskapital 2.611 2.345
Fond for urealiserte gevinster 27 17
B. Sum grunnfondskapital 2.638 2.362
Avsetning gaver 40 192
Avsatt utbytte 190 285
Egenkapital ekskl. periodens resultat 6.924 6.581
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 60,6 % 61,3 %
     
Snitt egenkapitalbevisbrøk som benyttes ved disponering av resultat 61,3 % 59,7 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN