Note 7 - Nedskrivninger på utlån og garantier

Morbank   Konsern 
31.12.10 30.6.10 30.6.11   30.6.11 30.6.10 31.12.10
193 193 186 Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden 222 219 219
24 23 8 + Økt nedskrivning på engasjement hvor det tidl. er nedskrevet 8 31 34
21 14 20 - Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder 22 15 22
29 78 23 + Nedskrivning på engasjement hvor det tidl. ikke er nedskrevet 26 85 38
39 35 55 -  Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er nedskrevet 57 41 46
186 244 141 Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden 177 279 222
123 33 63 Konstaterte tap i perioden 71 42 138

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN