Note 8 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement

Morbank   Konsern 
31.12.10 30.6.10 30.6.11   30.6.11 30.6.10 31.12.10
      Misligholdte utlån       
397 231 254 Brutto mislighold over 90 dager *) 361 342 499
72 46 58 -  Individuelle nedskrivninger 88 73 100
325 185 196 Netto misligholdte utlån 273 269 399
18 % 20 % 23 % Avsetningsgrad 24 % 21 % 20 %
      Andre tapsutsatte engasjement      
198 665 161 Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) 178 680 211
114 198 84 -  Individuelle nedskrivninger 90 207 122
84 466 77 Netto andre tapsutsatte engasjement 88 473 89
58 % 30 % 52 % Avsetningsgrad 51 % 30 % 58 %

*) Herav 17 mill kroner vedrører lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank ASA. Disse vil ikke medføre tap for SpareBank 1 SMN.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN