Note 9 - Investeringer i obligasjoner

Som følge av de ekstraordinære markedsforholdene høsten 2008 ble deler av bankens omløpsportefølje illikvid. Etter endringer i de internasjonale regnskapsstandardene i oktober 2008 valgte konsernet å omklassifisere deler av obligasjonsporteføljen per 01.07.08 fra kategorien "Virkelig verdi med føring av verdiendringer over resultatet" til kategorien "Holde til forfall". Vi har ikke lenger trading som formål og disse papirene forventes ikke solgt før forfall.

"Holde til forfall" porteføljen omfatter noterte obligasjoner og verdsettes til amortisert kost etter effektiv rente-metode. De tidligere foretatte nedskrivninger vil etter omklassifiseringen bli reversert over porteføljens gjenværende løpetid. Dette blir inntektsført under netto renteinntekter i tillegg til løpende kupongrenter. I andre kvartal er det amortisert 1,0 millioner kroner og hittil i år 2,4 millioner kroner. Ved utgangen av perioden er gjennomsnittlig gjenværende løpetid 1,0 år.

Dersom omklassifiseringen ikke hadde vært foretatt ville konsernet ha kostnadsført 42 millioner kroner siste halvår 2008 som urealisert tap på grunn av økte kredittspreader. Hvis omklassifisering ikke hadde blitt foretatt ville konsernet kostnadsført 0,7 millioner kroner i urealisert kurstap knyttet til denne obligasjonsporteføljen i andre kvartal. Hittil i år ville netto kurstap vært 0,2 millioner.

Det er kostnadsført 1,4 millioner kroner i urealisert agioptap knyttet til denne porteføljen i andre kvartal 2011. Hittil i år er  det netto kostnadsført 0,1 millioner kroner knyttet til porteføljen.

Det er ikke foretatt nedskrivning på grunn av varige verdifall i denne porteføljen per 30. juni 2011.

 

Morbank   Konsern 
31.12.10 30.6.10 30.6.11   30.6.11 30.6.10 31.12.10
1.562 1.809 924 Bokført verdi av obligasjoner i kategorien "holde til forfall" 924 1.809   1.562
1.568 1.822 928 Nominell verdi (pålydende) 928 1.822   1.568
1.570 1.823 929 Teoretisk markedsverdi inkl. valutakursendringer 929 1.823   1.570

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN