Note 14 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.10 30.6.10 30.6.11   30.6.11 30.6.10 31.12.10
21 18 21 Utsatt skatt 21 18 31
178 113 127 Betalbar skatt 139 130 196
676 784 821 Påløpne kostnader og mottatte ikke påløpne inntekter 1.080 1.150 1.057
182 203 136 Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser 136 203 182
0 0 0 Pensjonsforpliktelser 6 7 6
73 37 68 Trasseringsgjeld 68 37 73
11 7 3 Leverandørgjeld 46 39 26
82 0 162 Gjeld verdipapirer 162 0 82
  -   -   - Gjeld holdt for salg 128 115 110
109 215 307 Annen gjeld 326 252 154
1.332 1.377 1.646 Sum øvrig gjeld 2.113 1.951 1.917

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN