Note 15 - Kapitaldekning

Det ble innført nye kapitaldekningsregler i Norge fra 1.januar 2007 (Basel II - EUs nye direktiv for kapitaldekning). SpareBank 1 SMN søkte og fikk tillatelse fra Finanstilsynet  å benytte interne målemetoder (Internal Rating Based Approach - Foundation) for kredittrisiko fra 1.januar 2007. Dette gjør det lovbestemte minimumskravet til kapitaldekning mer risikosensitivt, slik at kapitalkravet i større grad vil samsvare med risikoen i underliggende porteføljer. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Overgangsregler er gitt i forskrift fra Finanstilsynet hvor IRB-banker ikke ennå vil få full effekt av reduserte regulatoriske kapitalkrav. Fra og med 2009 ble det tillatt en reduksjon av risikovektet beregningsgrunnlag med 20 %.

I en periode frem til 30.9.2009 gav Statens finansfond tilbud om kjernekapital til solide norske banker for å møte skjerpede krav til soliditet og samtidig bedre bankenes utlånskapasitet. SMN søkte og fikk innvilget og utbetalt kapitalinnskudd fra Statens Finansfond i form av fondsobligasjoner for 1,25 mrd. kroner per 30.9.2009. I mars 2010 ble dette etter tillatelse fra Finanstilsynet delvis innfridd med 450 millioner kroner, og resterende saldo ble  tilbakebetalt i april 2010.

Ansvarlige lån har prioritet etter all annen gjeld. Tidsbegrenset ansvarlig lån kan ikke tilsvare et høyere beløp enn 50 prosent av kjernekapitalen i kapitaldekningen, mens evigvarende ansvarlige lån ikke kan tilsvare et høyere beløp enn 100 prosent av kjernekapitalen. Ansvarlige lån klassifiseres som forpliktelse i balansen og måles til amortisert kost slik som andre langsiktige lån.

En fondsobligasjon (hybridkapital) er en obligasjon med en pålydende rente, men banken har ikke plikt til å betale ut renter i en periode hvor det ikke utbetales utbytte, og investor har heller ikke senere krav på renter som ikke er utbetalt, dvs. rentene akkumuleres ikke. Fondsobligasjon er godkjent som et element i kjernekapitalen innen en ramme på 15 prosent av samlet kjernekapital. Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens kjernekapitaldekning faller under fem prosent eller samlet kapitaldekning faller under seks prosent. Nedskrevne beløp på fondsobligasjonene skal være skrevet opp før det kan utbetales utbytte til aksjonærene eller egenkapitalen skrives opp. Fondsobligasjoner føres som annen langsiktig gjeld til amortisert kost.

For detaljert informasjon om ansvarlige lån og fondsobligasjoner, se note 34 i bankens årsrapport.

 

Morbank   Konsern
31.12.10 30.6.10 30.6.11   30.6.11 30.6.10 31.12.10
2.373   2.373   2.373 Egenkapitalbevis   2.373   2.373 2.373
  -0   0 -0  - Egne egenkapitalbevis -0   0   -0
182 174 182 Overkursfond 182 174 182
1.159 878   1.160 Utjevningsfond   1.160 878 1.159
2.345   2.155   2.345 Grunnfondskapital   2.345   2.155 2.345
285   0 -0 Avsatt utbytte -0   0 285
192 110   0 Avsatt gaver   0 124 192
45 - 45 Fond for urealiserte gevinster 71   1.072 66
-  - - Annen egenkapital inklusive minoritetsinteresser   1.267  - 1.244
- 485 556 Periodens resultat 505 449 0
6.581   6.175   6.660 Sum balanseført egenkapital   7.902   7.224 7.846
  -447   -447   -447 Utsatt skattefordel, goodwill og immaterielle eiendeler   -643   -481   -466
-  - - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 65 - 65
  -477 -0 -0 Fradrag for avsatt utbytte og gaver -0 -   -477
  -348   -381   -386 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - - -
  -208   -222   -142 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger   -151   -220   -216
- - - 50 % kapitaldekningsreserve   -636   -488   -571
- -   Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvik - - -
-   -485   -556 Periodens resultat   -505   -449   -0
- 301 278 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50 % etter skatt) 252 291 -
936 998 893 Fondsobligasjon, hybridkapital   1.110   1.083 1.106
6.037   5.939   6.300 Sum kjernekapital   7.394   6.960 7.283
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
466 481 315 Evigvarende ansvarlig kapital 315 481 466
1.358   1.374   1.310 Tidsbegrenset ansvarlig kapital   1.574   1.804 1.680
  -348   -381   -386 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - - -
  -208   -222   -142 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger   -151   -220   -216
- - - 50 % kapitaldekningsreserve   -636   -488   -571
1.268   1.252   1.097 Sum tilleggskapital   1.102   1.577 1.360
7.305   7.191   7.397 Netto ansvarlig kapital   8.496   8.537 8.643
             
      Minimumskrav ansvarlig kapital Basel II      
1.386   1.425   1.408 Engasjement med spesialiserte foretak   1.408   1.355 1.386
1.115   1.075   1.195 Engasjement med øvrige foretak   1.203   1.078 1.120
66 60 56 Engasjement med massemarked SMB 59 62 68
311 282 292 Engasjement med massemarked personer 451 426 451
33 39 31 Engasjement med øvrige massemarked 33 40 34
496 487 634 Egenkapitalposisjoner - 204 -
3.406   3.368   3.616 Sum kredittrisiko IRB   3.154   3.166 3.058
165 - 98 Gjeldsrisiko 98 - 165
46 52 41 Egenkapitalrisiko 15 17 15
- - - Valutarisiko - - -
275 275 293 Operasjonell risiko 400 331 331
537 507 528 Engasjementer beregnet etter standardmetoden   1.962   1.746 1.864
  -59   -64   -65 Fradrag   -107   -85   -98
- - - Overgangsordning - - -
4.371   4.139   4.512 Minimumskrav ansvarlig kapital   5.522   5.175 5.335
      Kapitaldekning      
11,05 % 11,48 % 11,17 % kjernekapitaldekning 10,71 % 10,76 % 10,93 %
13,37 % 13,90 % 13,12 % kapitaldekning 12,31 % 13,20 % 12,97 %
Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN