Note 13 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Morbank   Konsern 
31.12.10 30.6.10 30.6.11   30.6.11 30.6.10 31.12.10
235 198 319 Sertifikatgjeld, nominell verdi 319 198 235
27.581 23.431 25.985 Obligasjonsgjeld, nominell verdi 25.985 23.431 27.581
126 189 78 Verdijusteringer 78 189 126
27.941 23.818 26.382 Sum verdipapirgjeld 26.382 23.818 27.941

 

Endring i verdipapirgjeld, ansvarlige lån og fondsobligasjoner

  30.6.11 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.10
Sertifikatgjeld, nominell verdi 319 85 0 0 235
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 25.985 3.102 4.509 -188 27.581
Verdijusteringer 78 0 0 -48 126
Totalt 26.382 3.186 4.509 -236 27.941
           
  30.6.11 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.10
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.253 0 0 -46 1.299
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 300 0 224 77 447
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 854 0 0 -37 890
Verdijusteringer 109 0 0 -13 123
Total  2.516 0 224 -18 2.758

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN