Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank   Konsern 
31.12.09 31.12.10 31.12.11   31.12.11 31.12.10 31.12.09
0 -7 -36 Periodens endring i individuelle nedskrivninger -50 3 3
41 0 0 Periodens endring i gruppenedskrivninger 0 1 44
81 39 75 Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er nedskrevet 91 46 89
152 84 9 Periodens konstaterte tap hvor det tidligere ikke er nedskrevet 26 92 161
-20 -8 -37 Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -39 -10 -21
254 108 12 Periodens tapskostnader 27 132 277

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN