Note 3 - Segmentrapportering

 

    Konsern 31.12.2011
Resultatregnskap ( i mill kr) PM BM Markets EM 1 SMN Finans Allegro SMN Regnskap Øvrige Total
Netto renteinntekter 521 783   10   5   94   1 -0   -132   1.281
Renter av allokert kapital   29 117   3 - - - -   -150 -
Sum renteinntekter 551 900   13   5   94   1 -0   -281   1.281
Netto provisjons- og andre inntekter 327 132   24 308 -1   12   79   38 919
Netto avkastning på finansielle investeringer **)   6   36   64 -0 -1 - - 483 588
Sum inntekter *   883   1.069 101 313   92   12   79 239   2.789
Sum driftskostnader 603 352   99 237   50   18   74   49   1.482
Resultat før tap   280 717   2   76   42 -5   5 189   1.306
 Tap på utlån, garantier m.v.    7   5 - -   15 - - -0   27
Resultat før skatt  273 712   2   76   27 -5   5 189   1.279
EK avkastning   21,3 % 13,8 %             12,8 %
                     
Balanse                    
Utlån til kunder     52.055   38.655 - -   2.941 -   0   1.580   95.232
Herav overført SpareBank 1 Boligkreditt -21.079   -257 - - - - -   -790 -22.126
Individuell nedskrivning utlån -31 -120 - - -22 - - -   -172
Gruppenedskrivning utlån   -   - - - -16 - -   -273   -290
Andre eiendeler   265 609 - 146 -2.461   17   18   30.216   28.812
Sum eiendeler     31.210   38.888 - 146 443   17   19   30.732 101.455
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder   21.185   25.345 - - - - -   1.340   47.871
Annen gjeld og egenkapital   10.025   13.543 - 146 443   17   18   29.392   53.584
Sum egenkapital og gjeld   31.210   38.888 - 146 443   17   19   30.732 101.455
    Konsern 31.12.2010
Resultatregnskap ( i mill kr) PM BM Markets EM 1 SMN Finans Allegro SMN Regnskap Øvrige Total
Netto renteinntekter 579 714   18   4   93   1   0   -198   1.210
Renter av allokert kapital   13   56   1 - - - - -70 -
Sum renteinntekter 592 770   19   4   93   1   0   -269   1.210
Netto provisjons- og andre inntekter 319 135   30 245   5   19   51   51 855
Netto avkastning på finansielle investeringer **)   2   16   19 -   1 - -0 452 490
Sum inntekter *   913 921   68 249   99   20   51 235   2.555
Sum driftskostnader 468 278   67 198   39   18   40   32   1.140
Resultat før tap   445 642   1   51   60   2   11 203   1.414
Tap på utlån, garantier m.v.   4 104 - -   24 - -   0 132
Resultat før skatt og minoritetsinteresser 441 539   1   51   35   2   11 203   1.282
EK avkastning   25,5 % 12,0 %             14,6 %
                     
Balanse                    
Utlån til kunder     46.932   36.379   -   2.965 - -   1.389   87.665
Herav overført SpareBank 1 Boligkreditt -16.906   -239   - - - - -672 -17.818
Individuell nedskrivning utlån -32   -155   - - - -   -36   -222
Gruppenedskrivning utlån - -   - - - -   -290   -290
Andre eiendeler   249 160     97 -2.458   3   13   30.598   28.662
Sum eiendeler    30.243   36.145 -   97 507   3   13  30.989   97.997
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder   19.098  22.709             979   42.786
Annen gjeld og egenkapital  11.145   13.437     97 507   3   13  30.010   55.212
Sum egenkapital og gjeld   30.243   36.145 -   97 507   3   13  30.989   97.997

*) En del av kapitalmarkedsinntektene (Markets) er fordelt på Personmarked og Bedriftsmarked.

 

**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler 31.12.11 31.12.10
Inntekter av eierinteresser 290 249
Herav SpareBank 1 Gruppen   96   164
Herav BN Bank   89   59
Herav Bank 1 Oslo Akershus   15   37
Herav SpareBank 1 Boligkreditt   16   16
Herav SpareBank 1 Næringskreditt 9 2
Herav Polaris Media   23   -
Kursgevinst og utbytte av aksjer 101   121
Herav SpareBank 1 SMN Invest   92 -19
Kursgevinst øvrige verdipapirer 100   80
Kursgevinst SMN Markets eks. aksjer   96   39
Netto avkastning på finansielle eiendeler 588 490

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN