Note 11 - Segmentrapportering

 

    Konsern 31.03.2011
Resultatregnskap ( i mill kr) PM BM Markets EM 1 SP1F Allegro MNR Øvrige Total
Netto renteinntekter 134 191 4 1 22 0 0 -25 327
Renter av allokert kapital 10 27 1 0 0 0 0 -37 0
Sum renteinntekter 144 218 4 1 22 0 0 -63 327
Netto provisjons- og andre inntekter 89 36 4 64 2 3 18 5 221
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 1 5 12 0 0 0 0 100 118
Sum inntekter * 234 259 21 65 24 3 18 43 666
Sum driftskostnader 150 86 20 52 12 4 16 8 348
Resultat før tap 84 173 0 12 13 -1 2 35 318
 Tap på utlån, garantier m.v.  1 -11 0 0 4 0 0 0 -6
Resultat før skatt  83 183 0 12 9 -1 2 35 325
EK avkastning 22,7 % 18,9 %             13,2 %
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 47.919 36.485   0 2.954 0 0 1.249 88.606
Herav overført Boligkreditt -19.118 -229   0 0 0 0 -706 -20.054
Individuell nedskrivning utlån -29 -153   0 -35 0 0 0 -217
Gruppenedskrivning utlån 0 0   0 -16 0 0 -273 -290
Andre eiendeler 194 158   89 -2.436 16 15 28.372 26.409
Sum eiendeler 28.966 36.261              -  89 466 16 15 28.642 94.455
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder 19.317 21.801           1.782 42.900
Annen gjeld og egenkapital 9.649 14.460   89 466 16 15 26.859 51.555
Sum egenkapital og gjeld 28.966 36.261              -  89 466 16 15 28.642 94.455

 

    Konsern 31.03.2010
Resultatregnskap ( i mill kr) PM BM Markets EM 1 SP1F Allegro MNR Øvrige Total
Netto renteinntekter 129 175 3 1 25 0 0 -32 300
Renter av allokert kapital 4 10 0         -14 0
Sum renteinntekter 133 185 3 1 25 0 0 -46 300
Netto provisjons- og andre inntekter 88 30 4 52 1 3 14 2 194
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 0 2 7 0 0 0   26 36
Sum inntekter * 220 217 14 53 26 3 14 -18 529
Sum driftskostnader 138 80 19 47 7 4 6 -95 206
Resultat før tap 82 137 -5 6 19 -1 8 77 323
Tap på utlån, garantier m.v. 3 53 0   12     40 68
Resultat før skatt og minoritetsinteresser 79 84 -5 6 7 -1 8 37 255
EK avkastning 21,4 % 8,8 %             12,1 %
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 43.823 31.597     2.813     1.327 79.560
Herav overført Boligkreditt -16.883 -265           -525 -17.673
Individuell nedskrivning utlån -40 -157     -30     -40 -267
Gruppenedskrivning utlån -108 -165     -18     0 -292
Andre eiendeler 266 145   100 44 14 12 23.049 23.630
Sum eiendeler 27.058 31.154              -  100 2.808 14 12 23.811 84.958
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder 18.422 18.816           368 37.606
Annen gjeld og egenkapital 8.636 12.338   100 2.808 14 12 23.442 47.351
Sum egenkapital og gjeld 27.058 31.154              -  100 2.808 14 12 23.811 84.958

 

*) En del av kapitalmarkeds-inntektene (Markets) er fordelt på PM og BM.

**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler 31.3.11 31.3.10
Inntekter av eierinteresser 54 41
   Herav SpareBank 1 Gruppen 31 22
   Herav BN Bank 14 13
   Herav Bank 1 Oslo 4 7
Kursgevinst og utbytte av aksjer 30 -10
   Herav Midt-Norge Invest 21 -12
Kursgevinst øvrige verdipapirer 25 -3
Kursgevinst SMN Markets eks. aksjer 10 8
Netto avkastning på finansielle eiendeler 118 36

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN