Note 8 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement

Morbank   Konsern 
31.12.09 31.12.10 31.12.11   31.12.11 31.12.10 31.12.09
      Misligholdte utlån       
298 397 272 Brutto mislighold over 90 dager *) 338 499 379
62 72 73 -  Individuelle nedskrivninger 89 100 76
236 325 199 Netto misligholdte utlån 249 399 302
21 % 18 % 27 % Avsetningsgrad 26 % 20 % 20 %
      Andre tapsutsatte engasjement      
412 198 191 Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) 204 211 442
130 114 77 -  Individuelle nedskrivninger 83 122 142
281 84 113 Netto andre tapsutsatte engasjement 121 89 300
32 % 58 % 41 % Avsetningsgrad 41 % 58 % 32 %

*) Herav 31 mill kroner vedrører lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank ASA. Disse vil ikke medføre tap for SpareBank 1 SMN.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN