Note 9 - Investeringer i obligasjoner

Som følge av de ekstraordinære markedsforholdene høsten 2008 ble deler av bankens omløpsportefølje illikvid. Etter endringer i de internasjonale regnskapsstandardene i oktober 2008 valgte konsernet å omklassifisere deler av obligasjonsporteføljen per 01.07.08 fra kategorien "Virkelig verdi med føring av verdiendringer over resultatet" til kategorien "Holde til forfall". Vi har ikke lenger trading som formål og disse papirene forventes ikke solgt før forfall.

"Holde til forfall" porteføljen omfatter noterte obligasjoner og verdsettes til amortisert kost etter effektiv rente-metode. De tidligere foretatte nedskrivninger vil etter omklassifiseringen bli reversert over porteføljens gjenværende løpetid. Dette blir inntektsført under netto renteinntekter i tillegg til løpende kupongrenter. I fjerde kvartal er det amortisert 0,7 millioner kroner og hittil i år 3,8 millioner kroner. Ved utgangen av perioden er gjennomsnittlig gjenværende løpetid 0,9 år.

Dersom omklassifiseringen ikke hadde vært foretatt ville konsernet ha kostnadsført 42 millioner kroner siste halvår 2008 som urealisert tap på grunn av økte kredittspreader. Hvis omklassifisering ikke hadde blitt foretatt ville konsernet kostnadsført 0,5  millioner kroner i urealisert kurstap knyttet til denne obligasjonsporteføljen i fjerde kvartal. Hittil i år ville netto kurstap vært  0,9 millioner kroner.

Det er kostnadsført 2,8 millioner kroner i urealisert agiotap knyttet til denne porteføljen i fjerde kvartal 2011. Hittil i år er  det netto kostnadsført 0,7 millioner kroner knyttet til porteføljen.

Det er ikke foretatt nedskrivning på grunn av varige verdifall i denne porteføljen per 31. desember 2011.

Morbank   Konsern 
31.12.09 31.12.10 31.12.11   31.12.11 31.12.10 31.12.09
2.409 1.562 583 Bokført verdi av obligasjoner i kategorien "holde til forfall" 583 1.562   2.409
2.430 1.568 585 Nominell verdi (pålydende) 585 1.568   2.430
2.426 1.570 584 Teoretisk markedsverdi inkl. valutakursendringer 584 1.570   2.426

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN