Note 15 - Kapitaldekning

Det ble innført nye kapitaldekningsregler i Norge fra 1. januar 2007 (Basel II - EUs nye direktiv for kapitaldekning). SpareBank 1 SMN søkte og fikk tillatelse fra Finanstilsynet  å benytte interne målemetoder (Internal Rating Based Approach - Foundation) for kredittrisiko fra 1. januar 2007. Dette gjør det lovbestemte minimumskravet til kapitaldekning mer risikosensitivt, slik at kapitalkravet i større grad vil samsvare med risikoen i underliggende porteføljer. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Overgangsregler er gitt i forskrift fra Finanstilsynet hvor IRB-banker ikke ennå vil få full effekt av reduserte regulatoriske kapitalkrav. Fra og med 2009 ble det tillatt en reduksjon av risikovektet beregningsgrunnlag med 20 prosent.

I en periode frem til 30.september 2009 gav Statens Finansfond tilbud om kjernekapital til solide norske banker for å møte skjerpede krav til soliditet og samtidig bedre bankenes utlånskapasitet. SpareBank 1 SMN søkte og fikk innvilget og utbetalt kapitalinnskudd fra Statens Finansfond i form av fondsobligasjoner for 1,25 mrd. kroner per 30. september 2009. I mars 2010 ble dette etter tillatelse fra Finanstilsynet delvis innfridd med 450 millioner kroner, og resterende saldo ble  tilbakebetalt i april 2010.

Ansvarlige lån har prioritet etter all annen gjeld. Tidsbegrenset ansvarlig lån kan ikke tilsvare et høyere beløp enn 50 prosent av kjernekapitalen i kapitaldekningen, mens evigvarende ansvarlige lån ikke kan tilsvare et høyere beløp enn 100 prosent av kjernekapitalen. Ansvarlige lån klassifiseres som forpliktelse i balansen og måles til amortisert kost slik som andre langsiktige lån.

En fondsobligasjon (hybridkapital) er en obligasjon med en pålydende rente, men banken har ikke plikt til å betale ut renter i en periode hvor det ikke utbetales utbytte, og investor har heller ikke senere krav på renter som ikke er utbetalt, dvs. rentene akkumuleres ikke. Fondsobligasjon er godkjent som et element i kjernekapitalen innen en ramme på 15 prosent av samlet kjernekapital. Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens kjernekapitaldekning faller under fem prosent eller samlet kapitaldekning faller under seks prosent. Nedskrevne beløp på fondsobligasjonene skal være skrevet opp før det kan utbetales utbytte til aksjonærene eller egenkapitalen skrives opp. Fondsobligasjoner føres som annen langsiktig gjeld til amortisert kost.

For detaljert informasjon om ansvarlige lån og fondsobligasjoner, se note 35 i bankens årsrapport.

 

Morbank   Konsern
31.12.09 31.12.10 31.12.11   31.12.11 31.12.10 31.12.09
  1.736   2.373   2.373  Egenkapitalbevis    2.373   2.373   1.736
-2 -0 -0   - Egne egenkapitalbevis  -0 -0 -2
- 182 183  Overkursfond  183 182 -
889   1.159   1.457  Utjevningsfond    1.457   1.159 889
  2.142   2.345   2.611  Grunnfondskapital    2.611   2.345   2.142
201 285 190  Avsatt utbytte  190 285 201
  27 192   40  Avsatt gaver    40 192   27
110   45   70  Fond for urealiserte gevinster    85   66 124
- - - Annen egenkapital inklusive minoritetsinteresser   1.409   1.244   1.052
  5.075   6.581   6.924 Sum balanseført egenkapital   8.348   7.846   6.183
  -447   -447   -447 Utsatt skattefordel, goodwill og immaterielle eiendeler   -692   -466   -482
- - - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap   64   65 -
  -201   -477   -230 Fradrag for avsatt utbytte og gaver   -230   -477   -201
  -373   -348   -387 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - - -
  -182   -208   -137 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger   -147   -216   -189
- - - 50 % kapitaldekningsreserve   -656   -571   -373
- - - Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvik - - -
462 936 956 Fondsobligasjon, hybridkapital   1.170   1.106 542
  1.130 - - Statens Finansfond, kjernekapital - -   1.250
  5.465   6.037   6.680 Sum kjernekapital   7.856   7.283   6.730
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
- - - Fondsobligasjon, hybdridkapital utover 15% - - -
120 - - Statens Finansfond, tilleggskapital - - -
450 466 326 Evigvarende ansvarlig kapital 328 466 450
  1.716   1.358   1.409 Tidsbegrenset ansvarlig kapital   1.674   1.680   2.112
  -373   -348   -387 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - - -
  -182   -208   -137 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger   -147   -216   -189
- - - 50 % kapitaldekningsreserve   -656   -571   -373
  1.731   1.268   1.211 Sum tilleggskapital   1.199   1.360   2.001
  7.196   7.305   7.891 Netto ansvarlig kapital   9.055   8.643   8.730
             
      Minimumskrav ansvarlig kapital Basel II      
  1.295   1.386   1.456 Engasjement med spesialiserte foretak   1.456   1.386   1.295
998   1.115   1.313 Engasjement med øvrige foretak   1.313   1.120   1.000
  55   66   40 Engasjement med massemarked SMB   42   68   57
311 311 324 Engasjement med massemarked personer 513 451 429
  51   33   31 Engasjement med øvrige massemarked   33   34   56
644 496 653 Egenkapitalposisjoner - - 476
  3.356   3.406   3.818 Sum kredittrisiko IRB   3.358   3.058   3.314
- 165 182 Gjeldsrisiko 182 165 -
  50   46   49 Egenkapitalrisiko   16   15   15
- - - Valutarisiko - - -
256 275 293 Operasjonell risiko 400 331 296
348 537 653 Engasjementer beregnet etter standardmetoden   2.184   1.864   1.594
-62 -59 -65 Fradrag   -111 -98 -67
- - - Overgangsordning - - -
  3.947   4.371   4.930 Minimumskrav ansvarlig kapital   6.027   5.335   5.152
      Kapitaldekning      
11,08 % 11,05 % 10,84 % kjernekapitaldekning 10,43 % 10,93 % 10,45 %
14,59 % 13,37 % 12,81 % kapitaldekning 12,02 % 12,97 % 13,56 %
Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN