Note 14 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.09 31.12.10 31.12.11   31.12.11 31.12.10 31.12.09
18 21 40 Utsatt skatt 55 31 24
141 178 215 Betalbar skatt 244 196 172
712 676 913 Påløpne kostnader og mottatte ikke påløpne inntekter 1.213 1.057 969
199 182 101 Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser 102 182 200
93 - - Pensjonsforpliktelser 7 6 110
57 73 113 Trasseringsgjeld 113 73 57
10 11 10 Leverandørgjeld 38 26 33
39 82 20 Gjeld verdipapirer 20 82 39
- - - Gjeld holdt for salg 151 110 94
77 114 130 Annen gjeld 177 159 145
1.346 1.337 1.544 Sum øvrige gjeld 2.122 1.922 1.843

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN