Note 13 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Morbank   Konsern 
31.12.09 31.12.10 31.12.11   31.12.11 31.12.10 31.12.09
187 235 219 Sertifikatgjeld, nominell verdi 219 235 187
23.070 27.581 27.681 Obligasjonsgjeld, nominell verdi 27.681 27.581 23.070
100 126 248 Verdijusteringer 248 126 100
23.358 27.941 28.148 Sum verdipapirgjeld 28.148 27.941 23.358

 

Endring i verdipapirgjeld, ansvarlige lån og fondsobligasjoner:

  31.12.11 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.10
Sertifikatgjeld, nominell verdi 219 219 235 - 235
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 27.681 5.827 5.809 81 27.581
Verdijusteringer 248 - - 123 126
Totalt 28.148 6.046 6.044 204 27.941
           
  31.12.11 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.10
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.349   -   - 51 1.299
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 300   - 224 77 447
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 902   -   - 12 890
Verdijusteringer 139 - - 16 123
Total  2.690   -   224 156 2.758

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN