Note 11 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.09 31.12.10 31.12.11   31.12.11 31.12.10 31.12.09
- - - Utsatt skattefordel 19 7 21
136 131 151 Varige driftsmidler 1.089 1.027 819
- - - Eiendeler holdt for salg 481 406 406
728 959 956 Opptjente ikke motatte inntekter 948 967 731
75 54 4 Fordringer verdipapirer 4 54 75
17 200 30 Andre eiendeler 218 261 159
956 1.343 1.142 Sum øvrige eiendeler 2.759 2.722 2.212

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN