Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.14 30.6.14 30.6.15 (mill. kr) Note 30.6.15 30.6.14 31.12.14
4.676 2.940 3.895 Kontanter og fordringer på sentralbanker   3.895 2.940 4.676
4.364 4.116 5.573 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   2.520 1.090 1.289
86.920 81.950 90.568 Brutto utlån til kunder 5,8 94.179 85.464 90.578
-164 -162 -159  - Individuelle nedskrivninger 6,7,8 -168 -176 -172
-278 -278 -278  - Nedskrivning på grupper av utlån 6 -296 -295 -295
86.478 81.509 90.131 Netto utlån til kunder   93.715 84.993 90.112
14.177 15.799 15.082 Sertifikater og obligasjoner  15 15.082 15.799 14.177
7.972 5.186 5.884 Derivater 14 5.851 5.184 7.877
257 669 258 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2,15 1.346 1.124 708
3.361 3.267 3.294 Investering i eierinteresser   5.024 4.783 5.129
2.490 2.477 2.853 Investering i konsernselskaper   - - -
101 114 222 Virksomhet holdt for salg   15 62 45
447 447 447 Goodwill   529 522 526
297 971 1.251 Øvrige eiendeler 9 2.912 2.261 1.509
124.619 117.495 128.890 Eiendeler   130.888 118.758 126.047
9.123 6.973 8.684 Innskudd fra kredittinstitusjoner   8.684 6.970 9.123
61.202 59.803 66.740 Innskudd fra og gjeld til kunder 10 66.186 59.402 60.680
33.001 31.923 33.146 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 11 33.146 31.923 33.001
6.252 4.126 4.564 Derivater 15 4.610 4.126 6.252
846 980 887 Annen gjeld 12 1.690 1.203 1.095
- - - Virksomhet holdt for salg   0 - -
3.371 3.353 3.380 Ansvarlig lånekapital 11 3.380 3.353 3.371
113.795 107.158 117.401 Sum gjeld   117.697 106.978 113.523
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -0 -0 -0
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
3.122 2.496 3.122  Utjevningsfond    3.122 2.496 3.122
292 - -  Avsatt utbytte   - - 292
160 - -  Avsatt gaver    - - 160
3.619 3.276 3.619  Grunnfondskapital    3.619 3.276 3.619
139 195 139  Fond for urealiserte gevinster    148 206 148
- -65 -  Annen egenkapital    1.639 1.280 1.620
- 942 1.117  Ordinært resultat    871 963 -
       Minoritetsandel    301 66 72
10.824 10.337 11.489  Sum egenkapital  13 13.191 11.780 12.524
124.619 117.495 128.890 Gjeld og egenkapital    130.888 118.758 126.047

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN